ประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่ผลงานโครงสร้างองค์กรติดต่อ
FacebookMail
Media Player
ข้อมูลทั้งหมด
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
กิจกรรม
ผลงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี
รายรับ รายจ่าย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ของดีบ้านฉัน
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
การบริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)
แบบฟอร์มการชำระภาษีฯ
ขั้นตอนและวิธีการชำระภาษีฯ
คู่มือประชาชน
หนังสือสั่งการ
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
คลินิกเซ็นเตอร์
กระดานสนทนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ฐานข้อมูลประวัติบุคลากร
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ระเบียบพัสดุฯ การจัดซื้อจัดจ้าง
การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
วารสาร อบจ.
VDO Conference
สินค้า OTOP
แหล่งท่องเที่ยว
บึงฉวาก
สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน GPS
Adobe Reader
ผู้เข้าชมขณะนี้
285
ผู้เข้าชมวันนี้
236
ผู้เข้าชมเดือนนี้
9148
ผู้เข้าชมทั้งหมด
972773
 
 
 
 
การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นหนึ่ง เป็นที่พึ่งของประชาชน    องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชั้นนำทางด้านการศึกษา การท่องเที่ยว การกีฬาและเป็นเมืองสะอาดสวยงามปราศจากมลพิษ
อำนาจหน้าที่
จำนวนผู้เข้าชม : 2936   
 
๑. สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 
              ให้มีหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  (นักบริหารงานทั่วไป ๘ )  เป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ดังนี้
  - งานธุรการ
- งานสารบรรณ
- งานเลขานุการผู้บริหาร
- งานรัฐพิธี, ราชพิธี และพิธีการต่าง ๆ
- งานข้อมูลข่าวสารทั่วไปและสารสนเทศ
- งานอาคารสถานที่
- งานประสานงานหน่วยงานอื่น
- งานอื่นที่ไม่มีส่วนราชการใดรับผิดชอบ
- งานการเจ้าหน้าที่
- งานสิทธิสวัสดิการข้าราชการและลูกจ้าง
- งานเลขานุการคณะกรรมการข้าราชการ อบจ.
- งานนิติการ
- งานตราข้อบัญญัติ อบจ.ที่ไม่ใช่ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
- งานกิจการพาณิชย์
- งานการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของ อบจ.
- งานนิติกรรม  สัญญา รับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน
- งานรักษาความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน
- งานตลาดกลาง
- งานสถานีขนส่งผู้โดยสาร
- งานเลือกตั้ง
- งานสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ
- งานสังคมสงเคราะห์
- งานการปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยว
- งานการประชาสัมพันธ์
- งานการส่งเสริมการท่องเที่ยว   - งานอื่นที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
 
              เพื่อให้การบริหารราชการของสำนักปลัด อบจ. เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงแบ่งส่วนราชการออกเป็น  ๖  ฝ่าย  ดังนี้
 
              ๑.๑  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  ให้มีหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป  (นักบริหารงานทั่วไป ๗) 
มีหน้าที่รับผิดชอบ  ดังนี้
  - งานธุรการ
- งานสารบรรณ
- งานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประชุมประจำเดือน    ประชุมคณะกรรมการบริหาร
- งานรัฐพิธี, ราชพิธี  และพิธีการต่าง ๆ
- งานข้อมูลข่าวสารทั่วไป และสารสนเทศ
- งานรักษาความสะอาดและรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ อบจ.     
- งานงานจัดซื้อจัดจ้าง
- งบประมาณรายจ่ายประจำปี
- จัดทำแผนพัสดุ
- จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
- งานกันเงิน
- สวัสดิการรักษาพยาบาล/ศึกษาบุตรภายใน สป.
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 
              ๑.๒  ฝ่ายเลขานุการผู้บริหาร  ให้มีหัวหน้าฝ่ายเลขานุการผู้บริหาร (นักบริหารงานทั่วไป ๖) มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
  - งานเลขานุการ
- งานการประชุม
- งานกำหนดแผนงานและนโยบาย
- งานติดต่อประสานงานต่างๆ
- งานติดตามผลการปฏิบัติราชการ
- งานกำกับเเละเร่งรัดการปฏิบัติราชการ
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย       
 
              ๑.๓  ฝ่ายบริหารงานบุคคล ให้มีหัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล (นักบริหารงานทั่วไป ๗)
มีหน้าที่รับผิดชอบ  ดังนี้
  - งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
- การให้ข้าราชการทดลองปฏิบัติราชการ
- การรับโอน
- ให้โอนข้าราชการ
- การย้ายข้าราชการ
- การย้ายเปลี่ยนสายงาน
- การเลื่อนระดับ
- การมอบหมายงานในหน้าที่
- การรักษาราชการแทน
- การช่วยราชการ
- งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
- งานเกี่ยวกับคุณธรรม  จริยธรรม
- งานจัดทำโครงสร้างและอัตรากำลัง,  แผนอัตรากำลัง
- งานทะเบียนประวัติ
- การรายงานอัตรากำลัง
- การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง
- งานเลขานุการ ก.จ.จ.
- งานวินัยและส่งเสริมคุณธรรม
- งานพัฒนาบุคลากร, การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล
- การวิเคราะห์ความต้องการการฝึกอบรม
- งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักเรียน นักศึกษา
 
              ๑.๔  ฝ่ายนิติการ  ให้มีหัวหน้าฝ่ายนิติการ (นักบริหารงานทั่วไป ๖) มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้
  - งานนิติการ
- งานตราข้อบัญญัติ อบจ.  ที่ไม่ใช่ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
- งานกิจการพาณิชย์
- งานการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของ อบจ.
- งานนิติกรรม  สัญญา  รับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน
- งานรักษาความสงบเรียบร้อย  และศีลธรรมอันดีของประชาชน
- งานตลาดกลาง
- งานสถานีขนส่งผู้โดยสาร
- งานเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภา อบจ.
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 
              ๑.๕ ฝ่ายพัฒนาสังคม ให้มีหัวหน้าฝ่ายพัฒนาสังคม (นักบริหารงานทั่วไป ๖) มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้
  - งานพัฒนาสังคม
- งานพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ
- งานพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี  คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
- งานส่งเสริมสุขภาพชุมชน
- งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย
 
              ๑.๖ ฝ่ายท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์  ให้มีหัวหน้าฝ่ายท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ 
(นักบริหารงานทั่วไป ๖) มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
  - งานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวากฯ
- งานปรับปรุงพัฒนาคุ้มขุนแผน
- งานพัฒนาปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยว
- งานสถานที่ท่องเที่ยวอื่น
- งานเกี่ยวกับการจัดทำ VTR
- งานจัดทำวารสาร หนังสือพิมพ์
- งานจัดทำบอร์ดแสดงผลงานของ อบจ.
- งานต้อนรับผู้มาติดต่อราชการ
- งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ : นายกอบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก อบจ.สุพรรณบุรี
นายกอบจ.พบประชาชน
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการศึกษาฯ
กองพัฒนาชนบท
กองการเจ้าหน้าที่
หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์ท่องเที่ยว
ศูนย์เทคโนโลยีฯ
ศูนย์กีฬา
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
ศูนย์จัดหาและพัฒนารายได้ฯ
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ อบจ.สุพรรณบุรี
บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ
สถานีขนส่งด่านช้าง
ระบบติดตามยานพาหนะ
ระบบแท่งวัดน้ำมันในเครื่องจักร
องค์กรต้นแบบไร้พุง
ระบบทางด่วนรับ-ส่งข้อมูล
โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ
QR Code Facebook อบจ.
ยุวชนประชาธิปไตย เครือข่ายแห่งรัฐสภา
แผนที่ภูมิอากาศ
suphan.go.th/webmail
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
  • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Thailand e-Government)
  • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  • สายด่วนของรัฐบาล 1111