ประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่ผลงานโครงสร้างองค์กรติดต่อ
FacebookMail
Media Player
ข้อมูลทั้งหมด
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
กิจกรรม
ผลงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี
รายรับ รายจ่าย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ของดีบ้านฉัน
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
การบริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)
แบบฟอร์มการชำระภาษีฯ
ขั้นตอนและวิธีการชำระภาษีฯ
คู่มือประชาชน
หนังสือสั่งการ
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
คลินิกเซ็นเตอร์
กระดานสนทนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ฐานข้อมูลประวัติบุคลากร
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ระเบียบพัสดุฯ การจัดซื้อจัดจ้าง
การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
วารสาร อบจ.
VDO Conference
สินค้า OTOP
แหล่งท่องเที่ยว
บึงฉวาก
สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน GPS
Adobe Reader
ผู้เข้าชมขณะนี้
287
ผู้เข้าชมวันนี้
245
ผู้เข้าชมเดือนนี้
9157
ผู้เข้าชมทั้งหมด
972782
 
 
 
 
การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นหนึ่ง เป็นที่พึ่งของประชาชน    องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชั้นนำทางด้านการศึกษา การท่องเที่ยว การกีฬาและเป็นเมืองสะอาดสวยงามปราศจากมลพิษ
อำนาจหน้าที่
จำนวนผู้เข้าชม : 2118   
 
๒. กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 
              ให้มีผู้อำนวยการกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  (นักบริหารงานทั่วไป ๘)  เป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ดังนี้
 

- งานติดตามผลการปฏิบัติตามมติของสภาและคณะกรรมการของสภา อบจ.
- งานระเบียบและทะเบียนประวัติตลอดจนสิทธิสวัสดิการของสมาชิกสภา อบจ.
- งานเลขานุการสภา ประธานสภาและรองประธานสภา อบจ.
- งานส่งเสริมและพัฒนาสมาชิกสภา อบจ.
- งานการประชุม  การจัดทำระเบียบวาระและรายงานการประชุมสภาและ      
-  คณะกรรมการต่าง ๆ ของสภา อบจ.
- งานกฎหมายและระเบียบข้อบังคับการประชุม  การตั้งกระทู้ถาม    ข้อซักถามของ สภา อบจ.
- งานประชาสัมพันธ์กิจการสภาฯ การส่งเสริมส่วนร่วมของประชาชนในการ
   ปกครองท้องถิ่น
- งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

              เพื่อให้การบริหารราชการกองกิจการสภา อบจ.เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงแบ่ง ส่วนราชการออกเป็น  ๓  ฝ่าย  ดังนี้
 
              ๒.๑  ฝ่ายการประชุม ให้มีหัวหน้าฝ่ายการประชุม  (นักบริหารงานทั่วไป  ๗) มีหน้าที่รับผิดชอบ  ดังนี้
  - งานการประชุมการจัดทำระเบียบวาระและรายงานการประชุมสภาและ
   คณะกรรมการต่าง ๆ ของสภา อบจ.
- งานกฎหมายและระเบียบข้อบังคับการประชุมการตั้งกระทู้ถาม    ข้อซักถามของสภา อบจ.
- งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
 
              ๒.๒  ฝ่ายกิจการสภา อบจ. ให้มีหัวหน้าฝ่ายกิจการสภา อบจ.(นักบริหารงานทั่วไป ๗)
มีหน้าที่รับผิดชอบ  ดังนี้
  - งานติดตามผลการปฏิบัติตามติของสภาและคณะกรรมการของสภา อบจ.
- งานระเบียบและทะเบียนประวัติตลอดจนสิทธิสวัสดิการของสมาชิกสภา อบจ.
- งานเลขานุการสภา ประธานสภาและรองประธานสภา อบจ.
- งานส่งเสริมและพัฒนาสมาชิกสภา อบจ.
- งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
 
              ๒.๓  ฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ให้มีหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน  (นักบริหารงานทั่วไป ๖ )   มีหน้าที่รับผิดชอบ  ดังนี้
  - งานประชาสัมพันธ์กิจการสภาฯ   การส่งเสริมส่วนร่วมของประชาชนในการ
   ปกครองท้องถิ่น
- งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ : นายกอบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก อบจ.สุพรรณบุรี
นายกอบจ.พบประชาชน
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการศึกษาฯ
กองพัฒนาชนบท
กองการเจ้าหน้าที่
หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์ท่องเที่ยว
ศูนย์เทคโนโลยีฯ
ศูนย์กีฬา
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
ศูนย์จัดหาและพัฒนารายได้ฯ
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ อบจ.สุพรรณบุรี
บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ
สถานีขนส่งด่านช้าง
ระบบติดตามยานพาหนะ
ระบบแท่งวัดน้ำมันในเครื่องจักร
องค์กรต้นแบบไร้พุง
ระบบทางด่วนรับ-ส่งข้อมูล
โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ
QR Code Facebook อบจ.
ยุวชนประชาธิปไตย เครือข่ายแห่งรัฐสภา
แผนที่ภูมิอากาศ
suphan.go.th/webmail
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
  • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Thailand e-Government)
  • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  • สายด่วนของรัฐบาล 1111