ประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่ผลงานโครงสร้างองค์กรติดต่อ
FacebookMail
Media Player
ข้อมูลทั้งหมด
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
กิจกรรม
ผลงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี
รายรับ รายจ่าย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ของดีบ้านฉัน
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
การบริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)
แบบฟอร์มการชำระภาษีฯ
ขั้นตอนและวิธีการชำระภาษีฯ
คู่มือประชาชน
หนังสือสั่งการ
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
คลินิกเซ็นเตอร์
กระดานสนทนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ฐานข้อมูลประวัติบุคลากร
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ระเบียบพัสดุฯ การจัดซื้อจัดจ้าง
การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
วารสาร อบจ.
VDO Conference
สินค้า OTOP
แหล่งท่องเที่ยว
บึงฉวาก
สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน GPS
Adobe Reader
ผู้เข้าชมขณะนี้
165
ผู้เข้าชมวันนี้
489
ผู้เข้าชมเดือนนี้
6925
ผู้เข้าชมทั้งหมด
970550
 
 
 
 
การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นหนึ่ง เป็นที่พึ่งของประชาชน    องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชั้นนำทางด้านการศึกษา การท่องเที่ยว การกีฬาและเป็นเมืองสะอาดสวยงามปราศจากมลพิษ
อำนาจหน้าที่
จำนวนผู้เข้าชม : 4341   
 
๖. กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 
              ให้มีผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  (นักบริหารงานการศึกษา ๘)เป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของ กองการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  ดังนี้
  - งานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- งานวางแผนและวิชาการ
- งานนิเทศ และประกันคุณภาพการศึกษา
- งานการศึกษาพิเศษ
- งานกีฬาและสันทนาการ
- งานส่งเสริมการศึกษา
- งานการศึกษานอกระบบ และส่งเสริมอาชีพ
- งานกิจกรรมพัฒนาเด็ก เยาวชน และประชาชน
- งานห้องสมุดประชาชน
- งานประเพณี ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
- งานจัดแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคีภายในและภายนอกองค์กร
- งานจัดแข่งขันกีฬาร่วมกับหน่วยงานอื่น
- งานงานสนับสนุนและส่งเสริมกีฬาในระดับชุมชน
- งานจัดกิจกรรมสันทนาการภายในหน่วยงาน
- งานส่งเสริมและพัฒนากีฬาในระดับอาชีพ      
- งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
 
              เพื่อให้การบริหารราชการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงแบ่งส่วนราชการออกเป็น  ๓  ฝ่าย  ดังนี้
 
              ๖.๑ ฝ่ายบริหารการศึกษา ให้มีหัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา  (นักบริหารงานการศึกษา ๗) มีหน้าที่รับผิดชอบ  ดังนี้
  - งานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- งานวางแผนและวิชาการ
- งานนิเทศ และประกันคุณภาพการศึกษา
- งานการศึกษาพิเศษ
 
              ๖.๒  ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  ให้มีหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม(นักบริหารงานการศึกษา ๗)   มีหน้าที่รับผิดชอบ  ดังนี้
  - งานส่งเสริมการศึกษา
- งานการศึกษานอกระบบ และส่งเสริมอาชีพ
- งานห้องสมุดประชาชน
- งานประเพณี ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
 
              ๖.๓ ฝ่ายกีฬาและสันทนาการ  ให้มีหัวหน้าฝ่ายกีฬาและสันทนาการ
(นักบริหารงานทั่วไป ๖)   มีหน้าที่รับผิดชอบ  ดังนี้
  - งานจัดแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคีภายในภายนอกองค์กร
- งานจัดแข่งขันกีฬาร่วมกับหน่วยงานอื่น
- ให้การสนับสนุน และส่งเสริมกีฬาในระดับชุมชน
- ดำเนินการจัดกิจกรรมสันทนาการภายในหน่วยงาน
- ส่งเสริมและพัฒนากีฬาในระดับอาชีพ
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ : นายกอบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก อบจ.สุพรรณบุรี
นายกอบจ.พบประชาชน
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการศึกษาฯ
กองพัฒนาชนบท
กองการเจ้าหน้าที่
หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์ท่องเที่ยว
ศูนย์เทคโนโลยีฯ
ศูนย์กีฬา
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
ศูนย์จัดหาและพัฒนารายได้ฯ
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ อบจ.สุพรรณบุรี
บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ
สถานีขนส่งด่านช้าง
ระบบติดตามยานพาหนะ
ระบบแท่งวัดน้ำมันในเครื่องจักร
องค์กรต้นแบบไร้พุง
ระบบทางด่วนรับ-ส่งข้อมูล
โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ
QR Code Facebook อบจ.
ยุวชนประชาธิปไตย เครือข่ายแห่งรัฐสภา
แผนที่ภูมิอากาศ
suphan.go.th/webmail
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
  • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Thailand e-Government)
  • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  • สายด่วนของรัฐบาล 1111