ประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่ผลงานโครงสร้างองค์กรติดต่อ
FacebookMail
Media Player
ข้อมูลทั้งหมด
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
กิจกรรม
ผลงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี
รายรับ รายจ่าย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ของดีบ้านฉัน
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
การบริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)
แบบฟอร์มการชำระภาษีฯ
ขั้นตอนและวิธีการชำระภาษีฯ
คู่มือประชาชน
หนังสือสั่งการ
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
คลินิกเซ็นเตอร์
กระดานสนทนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ฐานข้อมูลประวัติบุคลากร
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ระเบียบพัสดุฯ การจัดซื้อจัดจ้าง
การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
วารสาร อบจ.
VDO Conference
สินค้า OTOP
แหล่งท่องเที่ยว
บึงฉวาก
สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน GPS
Adobe Reader
ผู้เข้าชมขณะนี้
282
ผู้เข้าชมวันนี้
234
ผู้เข้าชมเดือนนี้
9146
ผู้เข้าชมทั้งหมด
972771
 
 
 
 
การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นหนึ่ง เป็นที่พึ่งของประชาชน    องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชั้นนำทางด้านการศึกษา การท่องเที่ยว การกีฬาและเป็นเมืองสะอาดสวยงามปราศจากมลพิษ
อำนาจหน้าที่
จำนวนผู้เข้าชม : 529   
 
๗. กองพัฒนาชนบท
 
              ให้มีผู้อำนวยการกองพัฒนาชนบท  (นักบริหารงานช่าง ๗) 
เป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของกองพัฒนาชนบท  ดังนี้
  - งานสำรวจออกแบบและจัดทำข้อมูลด้านวิศวกรรม
- งานจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ
- งานออกแบบและเขียนแบบ
- งานประมาณราคา
- งานสร้างและบำรุงรักษาทางบกที่เชื่อมต่อระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น
  โดยการใช้จ่ายเงินงบประมาณจากเงินอุดหนุน
- งานขนส่งมวลชนและงานวิศวกรรมจราจร
- งานจัดการและดูแลสถานที่ขนส่งทางบก
- งานเกี่ยวกับภารกิจการถ่ายโอนด้านทางหลวงชนบท
- งานควบคุมและซ่อมบำรุงรักษา เครื่องจักรกลและยานพาหนะต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้อง
  กับงานบำรุงรักษาทางบก
- งานสร้างและบำรุงรักษาทางน้ำที่เชื่อมต่อระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น
  โดยการ ใช้จ่ายเงินงบประมาณจากเงินอุดหนุน
- งานจัดการและดูแลสถานีขนส่งทางน้ำ
- งานจัดให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร
- งานกำจัดผักตบชวา และสิ่งปฏิกูลในแม่น้ำลำคลอง  หนอง บึง และลำน้ำธรรมชาติ
- งานเกี่ยวกับภารกิจการถ่ายโอนด้านชลประทานการสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้าและอื่น ๆ
- งานควบคุมและซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานบำรุง
  รักษาทางน้ำ
- งานก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำและฝาย
- งานขุดเจาะและซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำ
- งานก่อสร้างระบบน้ำสะอาดหมู่บ้านมาตรฐาน
- งานก่อสร้างภาชนะเก็บน้ำฝน
- งานทดสอบปริมาณน้ำใต้ดิน
- งานควบคุมและก่อสร้างทางหลวงชนบท
- งานรวบรวมจัดเก็บประวัติทางหลวงชนบท
- งานป้องกันและควบคุมเขตทาง ทางหลวงชนบท
- งานควบคุมการปฏิบัติงานของเครื่องจักรกลและซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลที่เกี่ยวข้อง
  เฉพาะทางหลวงชนบท
- งานให้การสนับสนุนด้านวิชาการ เทคนิค เกี่ยวกับทางหลวงชนบทให้กับหน่วยงาน
  การปกครองท้องถิ่นอื่นตามที่ร้องขอ
- งานแผนงานควบคุมเก็บรักษาการเบิกจ่ายวัสดุก่อสร้างอะไหล่ และน้ำมันเชื้อเพลิง 
  ของงานทางหลวงชนบท
- งานบำรุงรักษาทางน้ำ เช่น แม่น้ำ ลำคลอง หนองบึง  และลำน้ำธรรมชาติ
- งานกำจัดขยะมูลฝอยรวม
- งานบำบัดน้ำเสีย
- งานบำรุงรักษาคู คลอง ลำน้ำ ตามธรรมชาติ
- งานกำจัดผักตบชวา
- งานควบคุมและตรวจสอบโรงงานอุตสาหกรรม 
- งานควบคุมการใช้สารเคมีทางการเกษตร
- งานบรรเทาสาธารณภัย
- งานป้องกันไฟป่า
- งานตรวจสอบคุณภาพน้ำ                                                        
- งานวางผังเมืองรวม
- งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
 
              เพื่อให้การบริหารราชการกองพัฒนาชนบท เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงแบ่งส่วนราชการ ออกเป็น  ๓  ฝ่าย  ดังนี้
 
              ๗.๑  ฝ่ายบำรุงรักษาทางบก  ให้มีหัวหน้าฝ่ายบำรุงรักษาทางบก  (นักบริหารงานช่าง ๖)   มีหน้าที่รับผิดชอบ  ดังนี้
  - งานสร้างบำรุงรักษาทางบกที่เชื่อมต่อระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นโดย   
  การใช้เงินงบประมาณจากเงินอุดหนุน
- งานขนส่งมวลชนและงานวิศวกรรม
- งานจัดการและดูแลสถานที่ขนส่งทางบก
- งานเกี่ยวกับภารกิจการถ่ายโอนด้านทางหลวงชนบท
- งานควบคุมและแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ ในการปฏิบัติงานของข้าราชการของเจ้าหน้าที่
  ฝ่ายซ่อมทางทุกเส้นทางตามภารกิจถ่ายโอนงานทาง
- งานควบคุมดูแลการซ่อมชั้นพื้นทาและงาน  Prime Coat
- งานตรวจสอบดูแลเจ้าหน้าที่ในการชี้แนวเขตที่ดินในเขตอำเภอต่างๆ
- งานตรวจสอบควบคุมการดูแลการเบิกจ่ายน้ำมันและวัสดุของฝ่ายบำรุงรักษาทางบก
- งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
 
              ๗.๒  ฝ่ายบำรุงรักษาทางน้ำ  ให้มีหัวหน้าฝ่ายบำรุงรักษาทางน้ำ  (นักบริหารงานช่าง ๗)  
มีหน้าที่รับผิดชอบ  ดังนี้
  - งานจัดให้มีน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคและการเกษตรนอกเขตชลประทาน
- งานสร้างและบำรุงรักษาทางน้ำที่เชื่อมต่อระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยการ
  ใช้จ่ายเงินงบประมาณเงินอุดหนุน
- งานก่อสร้างระบบน้ำสะอาดหมู่บ้านมาตรฐาน
- งานบำรุงรักษาทางน้ำ เช่น แม่น้ำ ลำคลอง  หนองบึงและลำน้ำธรรมชาติ
- ให้คำปรึกษาแนะนำ และตรวจสอบกลั่นกรอง งานต่างๆ  ที่เกี่ยวข้องงานบำรุงรักษา
  ทางน้ำของกองพัฒนาชนบท
- ติดต่อประสานงานกำหนดแผนงานบำรุงรักษาทางน้ำ มอบหมายงานที่
  เกี่ยวข้องของกองพัฒนาชนบท
- ตอบ/ชี้แจง ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ และเข้าร่วมประชุม/สัมมนา
- การค้นคว้าหาข้อมูลและสถิติต่างๆ เพื่อเป็นเกณฑ์เพื่อประกอบการตรวจสอบ
  วินิจฉัยงาด้านวิศวกรรม  ที่เกี่ยวข้องกับงานน้ำ
- งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
 
              ๗.๓  ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ให้มีหัวหน้าฝ่ายป้องกันและสาธารณภัย
(นักบริหารงานทั่วไป ๖)  มีหน้าที่รับผิดชอบ  ดังนี้
  -  งานกำจัดขยะมูลฝอย
-  งานควบคุมและตรวจสอบโรงงานอุตสาหกรรม
-  งานเครื่องสูบน้ำช่วยเหลือทางการเกษตร
-  งานควบคุมการใช้สารเคมีทางการเกษตร
-  งานป้องกันยาเสพติด
-  งานบรรเทาสาธารณภัย
-  งานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
-  งานปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างทาง
-  งานเพิ่มพื้นที่สีเขียวในย่านชุมชน
-  งานทำปุ๋ยหมักจากผักตบชวา
-  งานกำจัดผักตบชวาและสิ่งปฏิกูลในแม่น้ำลำคลอง หนอง บึง และลำน้ำธรรมชาติ
-  งานจัดให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค
-  งานให้บริการรถสุขาเคลื่อนที่
-  งานควบคุมกำกับดูแลและตรวจสอบ  แนะนำให้คำปรึกษาการดำเนินการตามอำนาจ
    หน้าที่ของฝ่ายสิ่งแวดล้อมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้เป็นไปตาม ระเบียบ กฎหมาย
    และหนังสือ  สั่งการที่เกี่ยวข้อง
-  งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ : นายกอบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก อบจ.สุพรรณบุรี
นายกอบจ.พบประชาชน
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการศึกษาฯ
กองพัฒนาชนบท
กองการเจ้าหน้าที่
หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์ท่องเที่ยว
ศูนย์เทคโนโลยีฯ
ศูนย์กีฬา
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
ศูนย์จัดหาและพัฒนารายได้ฯ
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ อบจ.สุพรรณบุรี
บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ
สถานีขนส่งด่านช้าง
ระบบติดตามยานพาหนะ
ระบบแท่งวัดน้ำมันในเครื่องจักร
องค์กรต้นแบบไร้พุง
ระบบทางด่วนรับ-ส่งข้อมูล
โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ
QR Code Facebook อบจ.
ยุวชนประชาธิปไตย เครือข่ายแห่งรัฐสภา
แผนที่ภูมิอากาศ
suphan.go.th/webmail
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
  • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Thailand e-Government)
  • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  • สายด่วนของรัฐบาล 1111