ประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่ผลงานโครงสร้างองค์กรติดต่อ
FacebookMail
Media Player
ข้อมูลทั้งหมด
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
กิจกรรม
ผลงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี
รายรับ รายจ่าย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ของดีบ้านฉัน
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
การบริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)
แบบฟอร์มการชำระภาษีฯ
ขั้นตอนและวิธีการชำระภาษีฯ
คู่มือประชาชน
หนังสือสั่งการ
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
คลินิกเซ็นเตอร์
กระดานสนทนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ฐานข้อมูลประวัติบุคลากร
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ระเบียบพัสดุฯ การจัดซื้อจัดจ้าง
การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
วารสาร อบจ.
VDO Conference
สินค้า OTOP
แหล่งท่องเที่ยว
บึงฉวาก
สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน GPS
Adobe Reader
ผู้เข้าชมขณะนี้
286
ผู้เข้าชมวันนี้
237
ผู้เข้าชมเดือนนี้
9149
ผู้เข้าชมทั้งหมด
972774
 
 
 
 
การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นหนึ่ง เป็นที่พึ่งของประชาชน    องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชั้นนำทางด้านการศึกษา การท่องเที่ยว การกีฬาและเป็นเมืองสะอาดสวยงามปราศจากมลพิษ
อำนาจหน้าที่
จำนวนผู้เข้าชม : 1838   
 
๘. กองพัสดุและทรัพย์สิน
 
              ให้มีผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน (นักบริหารงานคลัง ๘)  เป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของกองพัสดุและทรัพย์สิน  ดังนี้
  - งานจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ
- งานซ่อมแซม บำรุงรักษาพัสดุ
- งานจัดวางระบบควบคุมภายในเกี่ยวกับพัสดุ
- งานทะเบียนคุมพัสดุ ครุภัณฑ์และทรัพย์สิน
- งานควบคุม ตรวจสอบการรับ – จ่ายพัสดุ
- งานจำหน่ายพัสดุ – ครุภัณฑ์
- งานการอนุญาตในหน่วยงานอื่นใช้ทรัพย์สิน
- งานอื่น  ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
 
              เพื่อให้การบริหารราชการกองพัสดุและทรัพย์สิน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงแบ่งส่วนราชการออกเป็น  ๓  ฝ่าย  ดังนี้
 
              ๘.๑  ฝ่ายพัสดุ  ให้มีหัวหน้าฝ่ายพัสดุ (นักบริหารงานคลัง ๗) มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
  -  งานจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ
-  งานจัดซื้อ - จัดจ้าง - จัดหาพัสดุ
-  งานซ่อมแซม บำรุงรักษาพัสดุ
-  งานจัดวางระบบควบคุมภายในด้านพัสดุ
-  งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
 
              ๘.๒  ฝ่ายทรัพย์สิน  ให้มีหัวหน้าฝ่ายทรัพย์สิน (นักบริหารงานคลัง  ๗) มีหน้าที่
รับผิดชอบ ดังนี้
  - งานการจัดทำทะเบียนทรัพย์สิน
- งานการอนุญาตให้หน่วยงานใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน
- งานรายงานข้อมูลด้านทรัพย์สิน
- งานการจัดทำงบทรัพย์สิน
- งานลงทะเบียนและกำหนดเลขรหัสพัสดุ
- งานจัดวางรายงานระบบการควบคุมภายในด้านทรัพย์สิน
- งานควบคุมและจัดทำทะเบียนการใช้ที่ดิน
- งานเกี่ยวกับการตรวจสอบ สตง.
- งานจดทะเบียนทรัพย์สินของ อบจ.
- งานอื่น  ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
 
              ๘.๓  ฝ่ายตรวจสอบและจำหน่ายพัสดุ  ให้มีหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบและจำหน่ายพัสดุ (นักบริหารงานคลัง ๖ ) มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
  - งานตรวจสอบพัสดุประจำปี
- งานการจำหน่ายพัสดุ
- งานการโอน - รับโอน, การยืม-ส่งคืน,ขอใช้พัสดุของ องค์การบริหารส่วนจังหวัด
- งานรายงานข้อมูลการจำหน่ายพัสดุ
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ : นายกอบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก อบจ.สุพรรณบุรี
นายกอบจ.พบประชาชน
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการศึกษาฯ
กองพัฒนาชนบท
กองการเจ้าหน้าที่
หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์ท่องเที่ยว
ศูนย์เทคโนโลยีฯ
ศูนย์กีฬา
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
ศูนย์จัดหาและพัฒนารายได้ฯ
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ อบจ.สุพรรณบุรี
บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ
สถานีขนส่งด่านช้าง
ระบบติดตามยานพาหนะ
ระบบแท่งวัดน้ำมันในเครื่องจักร
องค์กรต้นแบบไร้พุง
ระบบทางด่วนรับ-ส่งข้อมูล
โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ
QR Code Facebook อบจ.
ยุวชนประชาธิปไตย เครือข่ายแห่งรัฐสภา
แผนที่ภูมิอากาศ
suphan.go.th/webmail
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
  • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Thailand e-Government)
  • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  • สายด่วนของรัฐบาล 1111