ประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่ผลงานโครงสร้างองค์กรติดต่อ
FacebookMail
Media Player
ข้อมูลทั้งหมด
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
กิจกรรม
ผลงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี
รายรับ รายจ่าย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ของดีบ้านฉัน
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
การบริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)
แบบฟอร์มการชำระภาษีฯ
ขั้นตอนและวิธีการชำระภาษีฯ
คู่มือประชาชน
หนังสือสั่งการ
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
คลินิกเซ็นเตอร์
กระดานสนทนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ฐานข้อมูลประวัติบุคลากร
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ระเบียบพัสดุฯ การจัดซื้อจัดจ้าง
การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
วารสาร อบจ.
VDO Conference
สินค้า OTOP
แหล่งท่องเที่ยว
บึงฉวาก
สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน GPS
Adobe Reader
ผู้เข้าชมขณะนี้
287
ผู้เข้าชมวันนี้
245
ผู้เข้าชมเดือนนี้
9157
ผู้เข้าชมทั้งหมด
972782
 
 
 
 
การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นหนึ่ง เป็นที่พึ่งของประชาชน    องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชั้นนำทางด้านการศึกษา การท่องเที่ยว การกีฬาและเป็นเมืองสะอาดสวยงามปราศจากมลพิษ
อำนาจหน้าที่
จำนวนผู้เข้าชม : 1098   
 
๙. หน่วยตรวจสอบภายในและติดตามรายงานผล
 
              ให้มีหัวหน้าหน่วยตรวจสอบ ภายใน (นักบริหารงานคลัง ๗)  เป็นผู้บังคับบัญชาและมีฐานะต่ำกว่ากอง โดยให้ขึ้นตรงกับปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  มีหน้าที่รับผิดชอบ  ดังนี้
  - การวางระบบการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
- การให้คำปรึกษา  แนะนำ  กำหนดแนวทางและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการเงิน 
  การบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ให้ถูกต้องเป็นไปตามกฎหมาย 
   ระเบียบข้อบังคับและหลักเกณฑ์ที่กำหนด
- ตรวจสอบการเงิน  การบัญชี การพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  ให้ถูกต้อง  เป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  และหลักเกณฑ์ที่กำหนด  ตลอดจน 
  ติดตามผลการแก้ไข ข้อบกพร่องตามรายงานการตรวจสอบที่แจ้งองค์กรปกครองท้องถิ่น
  ทราบ
- รายงานผลการตรวจสอบการเงิน  การบัญชี การพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด  และกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ
- ติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามข้อเสนอแนะของสำนักงาน
  การตรวจเงินแผ่นดิน  ในการตรวจสอบการเงิน  หรือตรวจสอบบัญชีประจำปี  และสรุปผลการ 
  ดำเนินการรายงานให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินทราบ พร้อมทั้งรายงานกรมส่งเสริมการ
  ปกครองท้องถิ่น
- ติดตามรายงานผลการดำเนินการตามโครงการในข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
- งานตรวจสอบทรัพย์สิน และการหาประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
- งานตรวจสอบเอกสารการรับเงินทุกประเภท
- งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และที่ได้รับมอบหมาย
 
              เพื่อให้การบริหารราชการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงแบ่งส่วนราชการออกเป็น  ๓  ฝ่าย  ดังนี้
 
              ๙.๑ ฝ่ายบริหารและจัดวางระบบ  ให้มีหัวหน้าฝ่ายบริหารและจัดวางระบบ 
(นักบริหารงานคลัง ๗) มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
 

- การจัดวางระบบการควบคุมภายในของ อบจ.
- จัดวางระบบควบคุมภายในของหน่วยตรวจสอบภายในตามระเบียบฯ
-งานติดตามผลการดำเนินงานตามข้อเสนอของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินและสรุปผลการ 
  ดำเนินการ  รายงานให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินทราบ
- ให้คำปรึกษา แนะนำ กำหนดแนวทางและแก้ไขปัญหา  เกี่ยวกับการเงินการบัญชี
  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ถูกต้องเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับและหลัก 
  เกณฑ์ที่กำหนด
- จัดเตรียมและวางแผนระบบการทำงานของหน่วยตรวจสอบภายใน
- งานจัดทำแผนการติดตามผลการปฏิบัติงานของทุกส่วนราชการ
- งานกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องต่างๆ ที่ตรวจพบ
- งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

              ๙.๒ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ให้มีหัวหน้าฝ่ายติดตามและรายงานผล  (นักบริหารงานคลัง ๖)
มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
  - งานตรวจสอบด้านการปฏิบัติงาน ประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในหน้าที่ของหน่วยงาน 
  ต่างๆ  เพื่อให้มีการดำเนินการที่สอดคล้องกับนโยบายและแผน เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่
  องค์กรกำหนด
- ตรวจสอบการเงิน การบัญชีการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ถูกต้องเป็นไปตาม
  ระเบียบ ข้อบังคับ  และหลักเกณฑ์ที่กำหนด ตลอดจนติดตามผล  การแก้ไขข้อบกพร่องตาม 
  รายงานการตรวจสอบ  ที่แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ
- งานตรวจสอบการบริหารการเงินและการบัญชี เอกสารรับเงิน - จ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การ
  นำส่งเงิน ตลอดจนการบันทึกบัญชีการพัสดุ การบริหารงบประมาณเพื่อให้เกิดความถูกต้อง
  เชื่อถือได้
- งานตรวจสอบทรัพย์สินและการหาประโยชน์จากทรัพย์สินของ อบจ.
-งานตรวจติดตามและประเมินผลความสำเร็จและความคุ้มค่าของโครงการตามข้อบัญญัติ
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี และเงินอุดหนุน
- งานตรวจสอบการจัดเก็บรายได้และลูกหนี้ค้างชำระ
- งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
 
              ๙.๓ ฝ่ายติดตามและรายงานผล ให้มีหัวหน้าฝ่ายติดตามและรายงานผล 
(นักบริหารงานทั่วไป ๖) มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
  -  รายงานตรวจสอบการเงิน การบัญชี การพัสดุ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ผู้ว่าราชการ
  จังหวัดและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบ
- งานตรวจติดตามและประเมินผลความสำเร็จและความคุ้มค่าของโครงการตามข้อบัญญัติ
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี และเงินอุดหนุน
- งานการวิเคราะห์และประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี
- งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย>
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ : นายกอบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก อบจ.สุพรรณบุรี
นายกอบจ.พบประชาชน
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการศึกษาฯ
กองพัฒนาชนบท
กองการเจ้าหน้าที่
หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์ท่องเที่ยว
ศูนย์เทคโนโลยีฯ
ศูนย์กีฬา
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
ศูนย์จัดหาและพัฒนารายได้ฯ
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ อบจ.สุพรรณบุรี
บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ
สถานีขนส่งด่านช้าง
ระบบติดตามยานพาหนะ
ระบบแท่งวัดน้ำมันในเครื่องจักร
องค์กรต้นแบบไร้พุง
ระบบทางด่วนรับ-ส่งข้อมูล
โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ
QR Code Facebook อบจ.
ยุวชนประชาธิปไตย เครือข่ายแห่งรัฐสภา
แผนที่ภูมิอากาศ
suphan.go.th/webmail
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
  • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Thailand e-Government)
  • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  • สายด่วนของรัฐบาล 1111