ประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่ผลงานโครงสร้างองค์กรติดต่อ
FacebookMail
Media Player
ข้อมูลทั้งหมด
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
กิจกรรม
ผลงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี
รายรับ รายจ่าย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ของดีบ้านฉัน
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
การบริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)
แบบฟอร์มการชำระภาษีฯ
ขั้นตอนและวิธีการชำระภาษีฯ
คู่มือประชาชน
หนังสือสั่งการ
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
คลินิกเซ็นเตอร์
กระดานสนทนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ฐานข้อมูลประวัติบุคลากร
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ระเบียบพัสดุฯ การจัดซื้อจัดจ้าง
การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ITA
ข้อระเบียบและกฎหมาย
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
วารสาร อบจ.
VDO Conference
สินค้า OTOP
แหล่งท่องเที่ยว
บึงฉวาก
สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน GPS
Adobe Reader
ผู้เข้าชมขณะนี้
290
ผู้เข้าชมวันนี้
529
ผู้เข้าชมเดือนนี้
8521
ผู้เข้าชมทั้งหมด
986300
 
 
 
 
การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นหนึ่ง เป็นที่พึ่งของประชาชน    องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชั้นนำทางด้านการศึกษา การท่องเที่ยว การกีฬาและเป็นเมืองสะอาดสวยงามปราศจากมลพิษ
ศูนย์จัดหาและพัฒนารายได้ฯ
จำนวนผู้เข้าชม : 275   
 
รายงานความก้าวหน้าของศูนย์จักหาและพัฒนารายได้ ประจำวันที่ วันที่ 20 - 24 มิ.ย. 59
 
ออกให้บริการจัดเก็บภาษีบำรุง อบจ. เพื่อพัฒนารายได้ อำเภอศรีประจันต์ ในวันที่ 20 มิถุนายน 2559
 ออกให้บริการจัดเก็บภาษีบำรุง อบจ. เพื่อพัฒนารายได้ อำเภอศรีประจันต์ ในวันที่ 20 มิถุนายน 2559
ประชุมคณะกรรมการจัดทำตัวชี้วัดประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของพนักงานท้องถิ่น (LPA) ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ในวันที่ 24 มิถุนายน 2559
 ประชุมคณะกรรมการจัดทำตัวชี้วัดประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของพนักงานท้องถิ่น (LPA) ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ในวันที่ 24 มิถุนายน 2559
ร่วมงานสวดพระอภิธรรม ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา อดีตนายกรัฐมนตรีคนที่ 21 ของประเทศไทย                   ณ ศาลาการเปรียญวัดป่าเลก์ไลย์ ในวันที่ 24 มิถุนายน 2559
 ร่วมงานสวดพระอภิธรรม ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา อดีตนายกรัฐมนตรีคนที่ 21 ของประเทศไทย ณ ศาลาการเปรียญวัดป่าเลก์ไลย์ ในวันที่ 24 มิถุนายน 2559
ร่วมงานสวดพระอภิธรรม ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา อดีตนายกรัฐมนตรีคนที่ 21 ของประเทศไทย                   ณ ศาลาการเปรียญวัดป่าเลก์ไลย์ ในวันที่ 24 มิถุนายน 2559
 ร่วมงานสวดพระอภิธรรม ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา อดีตนายกรัฐมนตรีคนที่ 21 ของประเทศไทย ณ ศาลาการเปรียญวัดป่าเลก์ไลย์ ในวันที่ 24 มิถุนายน 2559
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหารและข้าราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ 2559 ระหว่างวันที่ 25 – 26 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมเอกไพลิน ริเวอร์แคว จังหวัดกาญจนบุรี
 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหารและข้าราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ 2559 ระหว่างวันที่ 25 – 26 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมเอกไพลิน ริเวอร์แคว จังหวัดกาญจนบุรี
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหารและข้าราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ 2559 ระหว่างวันที่ 25 – 26 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมเอกไพลิน ริเวอร์แคว จังหวัดกาญจนบุรี
 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหารและข้าราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ 2559 ระหว่างวันที่ 25 – 26 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมเอกไพลิน ริเวอร์แคว จังหวัดกาญจนบุรี
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ : นายกอบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก อบจ.สุพรรณบุรี
นายกอบจ.พบประชาชน
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการศึกษาฯ
กองพัฒนาชนบท
กองการเจ้าหน้าที่
หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์ท่องเที่ยว
ศูนย์เทคโนโลยีฯ
ศูนย์กีฬา
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
ศูนย์จัดหาและพัฒนารายได้ฯ
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ อบจ.สุพรรณบุรี
บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ
สถานีขนส่งด่านช้าง
ระบบติดตามยานพาหนะ
ระบบแท่งวัดน้ำมันในเครื่องจักร
องค์กรต้นแบบไร้พุง
ระบบทางด่วนรับ-ส่งข้อมูล
โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ
QR Code Facebook อบจ.
ยุวชนประชาธิปไตย เครือข่ายแห่งรัฐสภา
แผนที่ภูมิอากาศ
suphan.go.th/webmail
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
 • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Thailand e-Government)
 • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • สายด่วนของรัฐบาล 1111