ประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่ผลงานโครงสร้างองค์กรติดต่อ
FacebookMail
Media Player
ข้อมูลทั้งหมด
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
กิจกรรม
ผลงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี
รายรับ รายจ่าย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ของดีบ้านฉัน
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
การบริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)
แบบฟอร์มการชำระภาษีฯ
ขั้นตอนและวิธีการชำระภาษีฯ
คู่มือประชาชน
หนังสือสั่งการ
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
คลินิกเซ็นเตอร์
กระดานสนทนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ฐานข้อมูลประวัติบุคลากร
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ระเบียบพัสดุฯ การจัดซื้อจัดจ้าง
การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ITA
ข้อระเบียบและกฎหมาย
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
วารสาร อบจ.
VDO Conference
สินค้า OTOP
แหล่งท่องเที่ยว
บึงฉวาก
สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน GPS
Adobe Reader
ผู้เข้าชมขณะนี้
238
ผู้เข้าชมวันนี้
580
ผู้เข้าชมเดือนนี้
6934
ผู้เข้าชมทั้งหมด
1000390
 
 
 
 
การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นหนึ่ง เป็นที่พึ่งของประชาชน    องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชั้นนำทางด้านการศึกษา การท่องเที่ยว การกีฬาและเป็นเมืองสะอาดสวยงามปราศจากมลพิษ
ศูนย์จัดหาและพัฒนารายได้ฯ
จำนวนผู้เข้าชม : 5935   
 
- รายงานความก้าวหน้าศูนย์จัดหาและพัฒนารายได้ วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ - ๓ มีนาคม  ๒๕๕๖
- รายงานความก้าวหน้าศูนย์จัดหาและพัฒนารายได้ วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ - ๓ มีนาคม ๒๕๕๖
: 225   
- รายงานความก้าวหน้าของศูนย์จัดหาและพัฒนารายได้ วันที่ ๑๘ - ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
- รายงานความก้าวหน้าของศูนย์จัดหาและพัฒนารายได้ วันที่ ๑๘ - ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
: 219   
- รายงานความก้าวหน้าของศูนย์จัดหาและพัฒนารายได้ วันที่ ๑๑ - ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
- รายงานความก้าวหน้าของศูนย์จัดหาและพัฒนารายได้ วันที่ ๑๑ - ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
: 207   
- รายงานความก้าวหน้าศูนย์จัดหาและพัฒนารายได้ วันที่ ๒๘ มกราคม - ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
- รายงานความก้าวหน้าศูนย์จัดหาและพัฒนารายได้ วันที่ ๒๘ มกราคม - ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
: 169   
- รายงานความก้าวหน้าศูนย์จัดหาและพัฒนารายได้ วันที่ ๒๑ - ๒๕ มกราคม  ๒๕๕๖
- รายงานความก้าวหน้าศูนย์จัดหาและพัฒนารายได้ วันที่ ๒๑ - ๒๕ มกราคม ๒๕๕๖
: 243   
- รายงานความก้าวหน้าศูนย์จัดหาและพัฒนารายได้ วันที่ ๑๔ - ๑๘ มกราคม  ๒๕๕๖
- รายงานความก้าวหน้าศูนย์จัดหาและพัฒนารายได้ วันที่ ๑๔ - ๑๘ มกราคม ๒๕๕๖
: 192   
- รายงานความก้าวหน้าศูนย์จัดหาและพัฒนารายได้ วันที่ ๗ - ๑๑ มกราคม  ๒๕๕๕
- รายงานความก้าวหน้าศูนย์จัดหาและพัฒนารายได้ วันที่ ๗ - ๑๑ มกราคม ๒๕๕๕
: 192   
- รายงานความก้าวหน้าศูนย์จัดหาและพัฒนารายได้ วันที่ ๒ - ๔ มกราคม  ๒๕๕๖
- รายงานความก้าวหน้าศูนย์จัดหาและพัฒนารายได้ วันที่ ๒ - ๔ มกราคม ๒๕๕๖
: 200   
ภาพ..โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน ประจำปี ๒๕๕๕ ระหว่างวันที่ ๙,๑๑ – ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๕ (ศูนย์จัดหาฯ)
: 267   
โครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด จากสถานค้าปลีกยาสูบ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุพรรณบุรี ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ จังหวัดสระแก้ว
: 215   
ภาพ..ครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้และร่วมกันป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับภาษีน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปี ๒๕๕๕ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีร่วมกับสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุพรรณบุรี และตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๕ (ศูนย์จัดหาฯ)
: 227   
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ : นายกอบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก อบจ.สุพรรณบุรี
นายกอบจ.พบประชาชน
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการศึกษาฯ
กองพัฒนาชนบท
กองการเจ้าหน้าที่
หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์ท่องเที่ยว
ศูนย์เทคโนโลยีฯ
ศูนย์กีฬา
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
ศูนย์จัดหาและพัฒนารายได้ฯ
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ อบจ.สุพรรณบุรี
บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ
สถานีขนส่งด่านช้าง
ระบบติดตามยานพาหนะ
ระบบแท่งวัดน้ำมันในเครื่องจักร
องค์กรต้นแบบไร้พุง
ระบบทางด่วนรับ-ส่งข้อมูล
โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ
QR Code Facebook อบจ.
ยุวชนประชาธิปไตย เครือข่ายแห่งรัฐสภา
แผนที่ภูมิอากาศ
suphan.go.th/webmail
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
  • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Thailand e-Government)
  • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  • สายด่วนของรัฐบาล 1111