ประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่ผลงานโครงสร้างองค์กรติดต่อ
FacebookMail
Media Player
ข้อมูลทั้งหมด
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
กิจกรรม
ผลงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี
รายรับ รายจ่าย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ของดีบ้านฉัน
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
การบริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)
แบบฟอร์มการชำระภาษีฯ
ขั้นตอนและวิธีการชำระภาษีฯ
คู่มือประชาชน
หนังสือสั่งการ
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
คลินิกเซ็นเตอร์
กระดานสนทนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ฐานข้อมูลประวัติบุคลากร
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ระเบียบพัสดุฯ การจัดซื้อจัดจ้าง
การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ITA
ข้อระเบียบและกฎหมาย
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
วารสาร อบจ.
VDO Conference
สินค้า OTOP
แหล่งท่องเที่ยว
บึงฉวาก
สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน GPS
Adobe Reader
ผู้เข้าชมขณะนี้
236
ผู้เข้าชมวันนี้
584
ผู้เข้าชมเดือนนี้
6938
ผู้เข้าชมทั้งหมด
1000394
 
 
 
 
การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นหนึ่ง เป็นที่พึ่งของประชาชน    องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชั้นนำทางด้านการศึกษา การท่องเที่ยว การกีฬาและเป็นเมืองสะอาดสวยงามปราศจากมลพิษ
ศูนย์เทคโนโลยีฯ
จำนวนผู้เข้าชม : 206   
 
รายงานความก้าวหน้าของศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ ประจำวันที่ ๒๘ ส.ค. - ๑ ก.ย. ๒๕๖๐
 
จนท. ตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรี มาขอดูภาพย้อนหลังจากกล้อง CCTV คดีรถชน
 จนท. ตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรี มาขอดูภาพย้อนหลังจากกล้อง CCTV คดีรถชน
จนท. ตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรี มาขอดูภาพย้อนหลังจากกล้อง CCTV คดีรถชน
 จนท. ตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรี มาขอดูภาพย้อนหลังจากกล้อง CCTV คดีรถชน
เข้าร่วมประชุมโครงการเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาท้องถิ่นสู่เมืองอัจฉริยะที่ยั่งยืน ณ วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น 		สถาบันพระปกเกล้า
 เข้าร่วมประชุมโครงการเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาท้องถิ่นสู่เมืองอัจฉริยะที่ยั่งยืน ณ วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า
เข้าร่วมประชุมโครงการเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาท้องถิ่นสู่เมืองอัจฉริยะที่ยั่งยืน ณ วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น 		สถาบันพระปกเกล้า
 เข้าร่วมประชุมโครงการเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาท้องถิ่นสู่เมืองอัจฉริยะที่ยั่งยืน ณ วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า
ดูจุดติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ณ อ.ดอนเจดีย์, อ.อู่ทองและอ.สองพี่น้อง
 ดูจุดติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ณ อ.ดอนเจดีย์, อ.อู่ทองและอ.สองพี่น้อง
ดูจุดติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ณ อ.ดอนเจดีย์, อ.อู่ทองและอ.สองพี่น้อง
 ดูจุดติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ณ อ.ดอนเจดีย์, อ.อู่ทองและอ.สองพี่น้อง
ดูจุดติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ณ อ.ดอนเจดีย์, อ.อู่ทองและอ.สองพี่น้อง
 ดูจุดติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ณ อ.ดอนเจดีย์, อ.อู่ทองและอ.สองพี่น้อง
เชตระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) หน้าห้องนายก อบจ.สุพรรณบุรีและสถานพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติฯ
 เชตระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) หน้าห้องนายก อบจ.สุพรรณบุรีและสถานพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติฯ
เชตระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) หน้าห้องนายก อบจ.สุพรรณบุรีและสถานพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติฯ
 เชตระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) หน้าห้องนายก อบจ.สุพรรณบุรีและสถานพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติฯ
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน เกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุม 		คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในและคณะกรรมทำงานติดตามประเมินผลรับควบคุมภายใน 		อบจ. สุพรรณบุรี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสภาฯ อบจ.สุพรรณบุรี
 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน เกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในและคณะกรรมทำงานติดตามประเมินผลรับควบคุมภายใน อบจ. สุพรรณบุรี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสภาฯ อบจ.สุพรรณบุรี
เข้าร่วมทำบุญตักบาตรหน้า สนง.อบจ.สุพรรณบุรี
 เข้าร่วมทำบุญตักบาตรหน้า สนง.อบจ.สุพรรณบุรี
เข้าร่วมประชุมประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๐
 เข้าร่วมประชุมประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๐
เข้าร่วมประชุมประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๐
 เข้าร่วมประชุมประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๐
เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสามชุก มาติดต่อเกี่ยวกับกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV
 เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสามชุก มาติดต่อเกี่ยวกับกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV
เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสามชุก มาติดต่อเกี่ยวกับกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV
 เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสามชุก มาติดต่อเกี่ยวกับกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV
ซ่อมแซมหลังคาที่รั่ว ชั่วคราว ณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
 ซ่อมแซมหลังคาที่รั่ว ชั่วคราว ณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ซ่อมแซมหลังคาที่รั่ว ชั่วคราว ณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
 ซ่อมแซมหลังคาที่รั่ว ชั่วคราว ณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
สับเปลี่ยนเครื่อง ส่งสัญญาณเครือข่าย
 สับเปลี่ยนเครื่อง ส่งสัญญาณเครือข่าย
สับเปลี่ยนเครื่อง ส่งสัญญาณเครือข่าย
 สับเปลี่ยนเครื่อง ส่งสัญญาณเครือข่าย
เชตระบบเครื่องและซอฟต์เวอร์ ที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
 เชตระบบเครื่องและซอฟต์เวอร์ ที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
เชตระบบเครื่องและซอฟต์เวอร์ ที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
 เชตระบบเครื่องและซอฟต์เวอร์ ที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ติดตั้งจอโปรเจคเตอร์ และโน๊ตบุ๊คพร้อมเครื่องเสียง ดังนี้  		- เข้าร่วมเต้นแอโรบิคตามนโยบายฯ ณ หอประชุม อบจ. สุพรรณบุรี 		- การปรึกษาหารือ Morning Brief ณ หอประชุมข้างห้องนายก อบจ.สุพรรณบุรี 		- ตรวจรับครุภัณฑ์เครื่องเด็กเล่น ข้างห้องนายก อบจ.สุพรรณบุรี
 ติดตั้งจอโปรเจคเตอร์ และโน๊ตบุ๊คพร้อมเครื่องเสียง ดังนี้ - เข้าร่วมเต้นแอโรบิคตามนโยบายฯ ณ หอประชุม อบจ. สุพรรณบุรี - การปรึกษาหารือ Morning Brief ณ หอประชุมข้างห้องนายก อบจ.สุพรรณบุรี - ตรวจรับครุภัณฑ์เครื่องเด็กเล่น ข้างห้องนายก อบจ.สุพรรณบุรี
ติดตั้งจอโปรเจคเตอร์ และโน๊ตบุ๊คพร้อมเครื่องเสียง ดังนี้  		- เข้าร่วมเต้นแอโรบิคตามนโยบายฯ ณ หอประชุม อบจ. สุพรรณบุรี 		- การปรึกษาหารือ Morning Brief ณ หอประชุมข้างห้องนายก อบจ.สุพรรณบุรี 		- ตรวจรับครุภัณฑ์เครื่องเด็กเล่น ข้างห้องนายก อบจ.สุพรรณบุรี
 ติดตั้งจอโปรเจคเตอร์ และโน๊ตบุ๊คพร้อมเครื่องเสียง ดังนี้ - เข้าร่วมเต้นแอโรบิคตามนโยบายฯ ณ หอประชุม อบจ. สุพรรณบุรี - การปรึกษาหารือ Morning Brief ณ หอประชุมข้างห้องนายก อบจ.สุพรรณบุรี - ตรวจรับครุภัณฑ์เครื่องเด็กเล่น ข้างห้องนายก อบจ.สุพรรณบุรี
ติดตั้งจอโปรเจคเตอร์ และโน๊ตบุ๊คพร้อมเครื่องเสียง ดังนี้  		- เข้าร่วมเต้นแอโรบิคตามนโยบายฯ ณ หอประชุม อบจ. สุพรรณบุรี 		- การปรึกษาหารือ Morning Brief ณ หอประชุมข้างห้องนายก อบจ.สุพรรณบุรี 		- ตรวจรับครุภัณฑ์เครื่องเด็กเล่น ข้างห้องนายก อบจ.สุพรรณบุรี
 ติดตั้งจอโปรเจคเตอร์ และโน๊ตบุ๊คพร้อมเครื่องเสียง ดังนี้ - เข้าร่วมเต้นแอโรบิคตามนโยบายฯ ณ หอประชุม อบจ. สุพรรณบุรี - การปรึกษาหารือ Morning Brief ณ หอประชุมข้างห้องนายก อบจ.สุพรรณบุรี - ตรวจรับครุภัณฑ์เครื่องเด็กเล่น ข้างห้องนายก อบจ.สุพรรณบุรี
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ : นายกอบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก อบจ.สุพรรณบุรี
นายกอบจ.พบประชาชน
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการศึกษาฯ
กองพัฒนาชนบท
กองการเจ้าหน้าที่
หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์ท่องเที่ยว
ศูนย์เทคโนโลยีฯ
ศูนย์กีฬา
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
ศูนย์จัดหาและพัฒนารายได้ฯ
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ อบจ.สุพรรณบุรี
บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ
สถานีขนส่งด่านช้าง
ระบบติดตามยานพาหนะ
ระบบแท่งวัดน้ำมันในเครื่องจักร
องค์กรต้นแบบไร้พุง
ระบบทางด่วนรับ-ส่งข้อมูล
โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ
QR Code Facebook อบจ.
ยุวชนประชาธิปไตย เครือข่ายแห่งรัฐสภา
แผนที่ภูมิอากาศ
suphan.go.th/webmail
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
 • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Thailand e-Government)
 • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • สายด่วนของรัฐบาล 1111