ประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่ผลงานโครงสร้างองค์กรติดต่อ
FacebookMail
Media Player
ข้อมูลทั้งหมด
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
กิจกรรม
ผลงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี
รายรับ รายจ่าย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ของดีบ้านฉัน
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
การบริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)
แบบฟอร์มการชำระภาษีฯ
ขั้นตอนและวิธีการชำระภาษีฯ
คู่มือประชาชน
หนังสือสั่งการ
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
คลินิกเซ็นเตอร์
กระดานสนทนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ฐานข้อมูลประวัติบุคลากร
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ระเบียบพัสดุฯ การจัดซื้อจัดจ้าง
การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
วารสาร อบจ.
VDO Conference
สินค้า OTOP
แหล่งท่องเที่ยว
บึงฉวาก
สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน GPS
Adobe Reader
ผู้เข้าชมขณะนี้
286
ผู้เข้าชมวันนี้
239
ผู้เข้าชมเดือนนี้
9151
ผู้เข้าชมทั้งหมด
972776
 
 
 
 
การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นหนึ่ง เป็นที่พึ่งของประชาชน    องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชั้นนำทางด้านการศึกษา การท่องเที่ยว การกีฬาและเป็นเมืองสะอาดสวยงามปราศจากมลพิษ
กองการศึกษาฯ
จำนวนผู้เข้าชม : 85   
 
รายงานความก้าวหน้าของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประจำวันที่ 9- 15 เมษายน ๒๕๖๑
 
ดำเนินการโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์และวัฒนธรรมท้องถิ่น อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2561 วันที่ 15 เมษายน 2561 ณ วัดวุ้งสุทธาวาส อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
 ดำเนินการโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์และวัฒนธรรมท้องถิ่น อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2561 วันที่ 15 เมษายน 2561 ณ วัดวุ้งสุทธาวาส อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
ดำเนินการโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์และวัฒนธรรมท้องถิ่น อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2561 วันที่ 15 เมษายน 2561 ณ วัดวุ้งสุทธาวาส อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
 ดำเนินการโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์และวัฒนธรรมท้องถิ่น อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2561 วันที่ 15 เมษายน 2561 ณ วัดวุ้งสุทธาวาส อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
ดำเนินการโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์และวัฒนธรรมท้องถิ่น อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2561 วันที่ 15 เมษายน 2561 ณ วัดวังสำเภาล่ม อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
 ดำเนินการโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์และวัฒนธรรมท้องถิ่น อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2561 วันที่ 15 เมษายน 2561 ณ วัดวังสำเภาล่ม อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
ดำเนินการโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์และวัฒนธรรมท้องถิ่น อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2561 วันที่ 15 เมษายน 2561 ณ วัดบ่อหว้า อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี
 ดำเนินการโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์และวัฒนธรรมท้องถิ่น อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2561 วันที่ 15 เมษายน 2561 ณ วัดบ่อหว้า อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี
ดำเนินการโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์และวัฒนธรรมท้องถิ่น อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2561 วันที่ 14 เมษายน 2561 ณ วัดหนองทราย อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี
 ดำเนินการโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์และวัฒนธรรมท้องถิ่น อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2561 วันที่ 14 เมษายน 2561 ณ วัดหนองทราย อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี
 ดำเนินการโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์และวัฒนธรรมท้องถิ่น อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2561 วันที่ 15 เมษายน 2561 ณ วัดวังกุลา อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
  ดำเนินการโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์และวัฒนธรรมท้องถิ่น อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2561 วันที่ 15 เมษายน 2561 ณ วัดวังกุลา อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
ดำเนินการโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์และวัฒนธรรมท้องถิ่น อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2561 วันที่ 15 เมษายน 2561 ณ วัดท่ามะนาว อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
 ดำเนินการโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์และวัฒนธรรมท้องถิ่น อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2561 วันที่ 15 เมษายน 2561 ณ วัดท่ามะนาว อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
ดำเนินการโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์และวัฒนธรรมท้องถิ่น อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2561 วันที่ 15 เมษายน 2561 ณ วัดจรเข้ใหญ่ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
 ดำเนินการโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์และวัฒนธรรมท้องถิ่น อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2561 วันที่ 15 เมษายน 2561 ณ วัดจรเข้ใหญ่ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
เข้าร่วมโครงการวันอนุรักษ์มรดกไทย พุทธศักราช 2561 กิจกรรมรณรงค์ดูแลรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ และการปลูกต้นไม้ตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ   สยามบรมราชกุมารี  วันที่ 9 เมษายน 2561 ณ โบราณสถานวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
 เข้าร่วมโครงการวันอนุรักษ์มรดกไทย พุทธศักราช 2561 กิจกรรมรณรงค์ดูแลรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ และการปลูกต้นไม้ตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 9 เมษายน 2561 ณ โบราณสถานวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
ดำเนินการโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์และวัฒนธรรมท้องถิ่น อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2561 วันที่ 11 เมษายน 2561 ณ คุ้มขุนแผน วัดแค  อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
 ดำเนินการโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์และวัฒนธรรมท้องถิ่น อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2561 วันที่ 11 เมษายน 2561 ณ คุ้มขุนแผน วัดแค อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
ดำเนินการโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์และวัฒนธรรมท้องถิ่น อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2561 วันที่ 14 เมษายน 2561 ณ วัดบางแม่หม้าย อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
 ดำเนินการโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์และวัฒนธรรมท้องถิ่น อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2561 วันที่ 14 เมษายน 2561 ณ วัดบางแม่หม้าย อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ : นายกอบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก อบจ.สุพรรณบุรี
นายกอบจ.พบประชาชน
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการศึกษาฯ
กองพัฒนาชนบท
กองการเจ้าหน้าที่
หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์ท่องเที่ยว
ศูนย์เทคโนโลยีฯ
ศูนย์กีฬา
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
ศูนย์จัดหาและพัฒนารายได้ฯ
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ อบจ.สุพรรณบุรี
บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ
สถานีขนส่งด่านช้าง
ระบบติดตามยานพาหนะ
ระบบแท่งวัดน้ำมันในเครื่องจักร
องค์กรต้นแบบไร้พุง
ระบบทางด่วนรับ-ส่งข้อมูล
โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ
QR Code Facebook อบจ.
ยุวชนประชาธิปไตย เครือข่ายแห่งรัฐสภา
แผนที่ภูมิอากาศ
suphan.go.th/webmail
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
  • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Thailand e-Government)
  • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  • สายด่วนของรัฐบาล 1111