ประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่ผลงานโครงสร้างองค์กรติดต่อ
FacebookMail
Media Player
ข้อมูลทั้งหมด
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
กิจกรรม
ผลงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี
รายรับ รายจ่าย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ของดีบ้านฉัน
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
การบริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)
แบบฟอร์มการชำระภาษีฯ
ขั้นตอนและวิธีการชำระภาษีฯ
คู่มือประชาชน
หนังสือสั่งการ
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
คลินิกเซ็นเตอร์
กระดานสนทนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ฐานข้อมูลประวัติบุคลากร
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ระเบียบพัสดุฯ การจัดซื้อจัดจ้าง
การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
วารสาร อบจ.
VDO Conference
สินค้า OTOP
แหล่งท่องเที่ยว
บึงฉวาก
สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน GPS
Adobe Reader
ผู้เข้าชมขณะนี้
283
ผู้เข้าชมวันนี้
234
ผู้เข้าชมเดือนนี้
9146
ผู้เข้าชมทั้งหมด
972771
 
 
 
 
การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นหนึ่ง เป็นที่พึ่งของประชาชน    องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชั้นนำทางด้านการศึกษา การท่องเที่ยว การกีฬาและเป็นเมืองสะอาดสวยงามปราศจากมลพิษ
กองการศึกษาฯ
จำนวนผู้เข้าชม : 120   
 
รายงานความก้าวหน้าของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประจำวันที่ 12 - 18 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
 
พิธีเปิดโครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน อบจ.สุพรรณบุรี Smart Kid Show Season ๕ “กิจกรรมสร้างสรรค์ต้านยาเสพติด ศิลปะ วัฒนธรรมไทยร่วมสมัยสู่สากล” กิจกรรมการประกวด To be Idol วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ณ ห้าสรรพสินค้า บิ๊กซีสุพรรณบุรี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
 พิธีเปิดโครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน อบจ.สุพรรณบุรี Smart Kid Show Season ๕ “กิจกรรมสร้างสรรค์ต้านยาเสพติด ศิลปะ วัฒนธรรมไทยร่วมสมัยสู่สากล” กิจกรรมการประกวด To be Idol วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ณ ห้าสรรพสินค้า บิ๊กซีสุพรรณบุรี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
เข้ารับการตรวจภายในของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำปี 2561 วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ 2561 ณ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 เข้ารับการตรวจภายในของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำปี 2561 วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ 2561 ณ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 เข้ารับการตรวจภายในของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำปี 2561 วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ 2561 ณ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  เข้ารับการตรวจภายในของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำปี 2561 วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ 2561 ณ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 พิธีเปิดโครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน อบจ.สุพรรณบุรี Smart Kid Show Season ๕ “กิจกรรมสร้างสรรค์ต้านยาเสพติด ศิลปะ วัฒนธรรมไทยร่วมสมัยสู่สากล” การจัดประกวดคีตะมวยไทย วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ณ วัดพระรูป อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
  พิธีเปิดโครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน อบจ.สุพรรณบุรี Smart Kid Show Season ๕ “กิจกรรมสร้างสรรค์ต้านยาเสพติด ศิลปะ วัฒนธรรมไทยร่วมสมัยสู่สากล” การจัดประกวดคีตะมวยไทย วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ณ วัดพระรูป อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
พิธีมอบรางวัลชนะเลิศโครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน อบจ.สุพรรณบุรี Smart Kid Show Season ๕ “กิจกรรมสร้างสรรค์ต้านยาเสพติด ศิลปะ วัฒนธรรมไทยร่วมสมัยสู่สากล” การจัดประกวดคีตะมวยไทย วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ณ วัดพระรูป อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
 พิธีมอบรางวัลชนะเลิศโครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน อบจ.สุพรรณบุรี Smart Kid Show Season ๕ “กิจกรรมสร้างสรรค์ต้านยาเสพติด ศิลปะ วัฒนธรรมไทยร่วมสมัยสู่สากล” การจัดประกวดคีตะมวยไทย วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ณ วัดพระรูป อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
พิธีเปิดโครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน อบจ.สุพรรณบุรี Smart Kid Show Season ๕ “กิจกรรมสร้างสรรค์ต้านยาเสพติด ศิลปะ วัฒนธรรมไทยร่วมสมัยสู่สากล” การจัดกิจกรรมเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมจีนร่วมสมัย วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ณ หมู่บ้านมังกรสวรรค์สุพรรณบุรี อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
 พิธีเปิดโครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน อบจ.สุพรรณบุรี Smart Kid Show Season ๕ “กิจกรรมสร้างสรรค์ต้านยาเสพติด ศิลปะ วัฒนธรรมไทยร่วมสมัยสู่สากล” การจัดกิจกรรมเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมจีนร่วมสมัย วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ณ หมู่บ้านมังกรสวรรค์สุพรรณบุรี อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
พิธีเปิดโครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน อบจ.สุพรรณบุรี Smart Kid Show Season ๕ “กิจกรรมสร้างสรรค์ต้านยาเสพติด ศิลปะ วัฒนธรรมไทยร่วมสมัยสู่สากล” การฝึกอบรมการจัดประกวดคีตะมวยไทย วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ณ โรงเรียนเมืองสุพรรณบุรี อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
 พิธีเปิดโครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน อบจ.สุพรรณบุรี Smart Kid Show Season ๕ “กิจกรรมสร้างสรรค์ต้านยาเสพติด ศิลปะ วัฒนธรรมไทยร่วมสมัยสู่สากล” การฝึกอบรมการจัดประกวดคีตะมวยไทย วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ณ โรงเรียนเมืองสุพรรณบุรี อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ : นายกอบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก อบจ.สุพรรณบุรี
นายกอบจ.พบประชาชน
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการศึกษาฯ
กองพัฒนาชนบท
กองการเจ้าหน้าที่
หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์ท่องเที่ยว
ศูนย์เทคโนโลยีฯ
ศูนย์กีฬา
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
ศูนย์จัดหาและพัฒนารายได้ฯ
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ อบจ.สุพรรณบุรี
บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ
สถานีขนส่งด่านช้าง
ระบบติดตามยานพาหนะ
ระบบแท่งวัดน้ำมันในเครื่องจักร
องค์กรต้นแบบไร้พุง
ระบบทางด่วนรับ-ส่งข้อมูล
โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ
QR Code Facebook อบจ.
ยุวชนประชาธิปไตย เครือข่ายแห่งรัฐสภา
แผนที่ภูมิอากาศ
suphan.go.th/webmail
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
 • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Thailand e-Government)
 • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • สายด่วนของรัฐบาล 1111