ประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่ผลงานโครงสร้างองค์กรติดต่อ
FacebookMail
Media Player
ข้อมูลทั้งหมด
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
กิจกรรม
ผลงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี
รายรับ รายจ่าย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ของดีบ้านฉัน
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
การบริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)
แบบฟอร์มการชำระภาษีฯ
ขั้นตอนและวิธีการชำระภาษีฯ
คู่มือประชาชน
หนังสือสั่งการ
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
คลินิกเซ็นเตอร์
กระดานสนทนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ฐานข้อมูลประวัติบุคลากร
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ระเบียบพัสดุฯ การจัดซื้อจัดจ้าง
การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
วารสาร อบจ.
VDO Conference
สินค้า OTOP
แหล่งท่องเที่ยว
บึงฉวาก
สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน GPS
Adobe Reader
ผู้เข้าชมขณะนี้
281
ผู้เข้าชมวันนี้
234
ผู้เข้าชมเดือนนี้
9146
ผู้เข้าชมทั้งหมด
972771
 
 
 
 
การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นหนึ่ง เป็นที่พึ่งของประชาชน    องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชั้นนำทางด้านการศึกษา การท่องเที่ยว การกีฬาและเป็นเมืองสะอาดสวยงามปราศจากมลพิษ
กองการศึกษาฯ
จำนวนผู้เข้าชม : 131   
 
รายงานความก้าวหน้าของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประจำวันที่ 26 - 4 มีนาคม ๒๕๖๑
 
เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาทาสีฟุตบาทสำนักงานอบจ.สุพรรณบุรี วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ณ สำนักงานอบจ.สุพรรณบุรี
 เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาทาสีฟุตบาทสำนักงานอบจ.สุพรรณบุรี วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ณ สำนักงานอบจ.สุพรรณบุรี
นำคณะผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน : เปิดโลกวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ ๓ เข้าศึกษาดูงาน วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ คลอง ๕ จังหวัดปทุมธานี
 นำคณะผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน : เปิดโลกวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ ๓ เข้าศึกษาดูงาน วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ คลอง ๕ จังหวัดปทุมธานี
นำคณะผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน : เปิดโลกวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ ๒ เข้าศึกษาดูงาน วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ คลอง ๕ จังหวัดปทุมธานี
 นำคณะผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน : เปิดโลกวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ ๒ เข้าศึกษาดูงาน วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ คลอง ๕ จังหวัดปทุมธานี
พิธีเปิดโครงการส่งเสริมการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน : เปิดโลกวิทยาศาสตร์รุ่นที่ ๔ วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนวัดหนองไผ่ อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี
 พิธีเปิดโครงการส่งเสริมการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน : เปิดโลกวิทยาศาสตร์รุ่นที่ ๔ วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนวัดหนองไผ่ อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี
พิธีเปิดโครงการส่งเสริมการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน : ศึกษาแหล่งเรียนรู้ตาม โครงการพระราชดำริ รัชกาลที่ ๙ และแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
 พิธีเปิดโครงการส่งเสริมการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน : ศึกษาแหล่งเรียนรู้ตาม โครงการพระราชดำริ รัชกาลที่ ๙ และแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
 เข้าร่วมกิจกรรมเวียนเทียนวันมาฆบูชา วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร จังหวัดสุพรรณบุรี
  เข้าร่วมกิจกรรมเวียนเทียนวันมาฆบูชา วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร จังหวัดสุพรรณบุรี
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ : นายกอบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก อบจ.สุพรรณบุรี
นายกอบจ.พบประชาชน
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการศึกษาฯ
กองพัฒนาชนบท
กองการเจ้าหน้าที่
หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์ท่องเที่ยว
ศูนย์เทคโนโลยีฯ
ศูนย์กีฬา
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
ศูนย์จัดหาและพัฒนารายได้ฯ
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ อบจ.สุพรรณบุรี
บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ
สถานีขนส่งด่านช้าง
ระบบติดตามยานพาหนะ
ระบบแท่งวัดน้ำมันในเครื่องจักร
องค์กรต้นแบบไร้พุง
ระบบทางด่วนรับ-ส่งข้อมูล
โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ
QR Code Facebook อบจ.
ยุวชนประชาธิปไตย เครือข่ายแห่งรัฐสภา
แผนที่ภูมิอากาศ
suphan.go.th/webmail
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
 • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Thailand e-Government)
 • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • สายด่วนของรัฐบาล 1111