ประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่ผลงานโครงสร้างองค์กรติดต่อ
FacebookMail
Media Player
ข้อมูลทั้งหมด
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
กิจกรรม
ผลงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี
รายรับ รายจ่าย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ของดีบ้านฉัน
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
การบริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)
แบบฟอร์มการชำระภาษีฯ
ขั้นตอนและวิธีการชำระภาษีฯ
คู่มือประชาชน
หนังสือสั่งการ
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
คลินิกเซ็นเตอร์
กระดานสนทนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ฐานข้อมูลประวัติบุคลากร
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ระเบียบพัสดุฯ การจัดซื้อจัดจ้าง
วารสาร อบจ.
VDO Conference
สินค้า OTOP
แหล่งท่องเที่ยว
บึงฉวาก
สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน GPS
Adobe Reader
ผู้เข้าชมขณะนี้
206
ผู้เข้าชมวันนี้
347
ผู้เข้าชมเดือนนี้
6725
ผู้เข้าชมทั้งหมด
958627
 
 
 
 
การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นหนึ่ง เป็นที่พึ่งของประชาชน    องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชั้นนำทางด้านการศึกษา การท่องเที่ยว การกีฬาและเป็นเมืองสะอาดสวยงามปราศจากมลพิษ
กองคลัง
จำนวนผู้เข้าชม : 8096   
 
รายงานความก้าวหน้าของกองคลัง ประจำวันที่ ๑๖ - ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐
รายงานความก้าวหน้าของกองคลัง ประจำวันที่ ๑๖ - ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐
: 179   
รายงานความก้าวหน้าของกองคลัง ประจำวันที่ ๙ - ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐
รายงานความก้าวหน้าของกองคลัง ประจำวันที่ ๙ - ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐
: 189   
รายงานความก้าวหน้าของกองคลัง ประจำวันที่ ๒ - ๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
รายงานความก้าวหน้าของกองคลัง ประจำวันที่ ๒ - ๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
: 197   
รายงานความก้าวหน้าของกองคลัง ประจำวันที่ ๒๕ - ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐
รายงานความก้าวหน้าของกองคลัง ประจำวันที่ ๒๕ - ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐
: 260   
 รายงานความก้าวหน้าของกองคลัง ประจำวันที่ ๑๑ - ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐
รายงานความก้าวหน้าของกองคลัง ประจำวันที่ ๑๑ - ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐
: 128   
 รายงานความก้าวหน้าของกองคลัง ประจำวันที่ ๔ - ๓ กันยายน ๒๕๖๐
รายงานความก้าวหน้าของกองคลัง ประจำวันที่ ๔ - ๓ กันยายน ๒๕๖๐
: 145   
รายงานความก้าวหน้าของกองคลัง ประจำวันที่ ๒๘ ส.ค. - ๑ ก.ย. ๒๕๖๐
รายงานความก้าวหน้าของกองคลัง ประจำวันที่ ๒๘ ส.ค. - ๑ ก.ย. ๒๕๖๐
: 133   
รายงานความก้าวหน้าของกองคลัง ประจำวันที่ ๒๑ – ๒๕ ส.ค. ๒๕๖๐
รายงานความก้าวหน้าของกองคลัง ประจำวันที่ ๒๑ – ๒๕ ส.ค. ๒๕๖๐
: 153   
	   รายงานความก้าวหน้าของกองคลัง ประจำวันที่ ๑๕ – ๑๘ ส.ค. ๒๕๖๐
รายงานความก้าวหน้าของกองคลัง ประจำวันที่ ๑๕ – ๑๘ ส.ค. ๒๕๖๐
: 153   
รายงานความก้าวหน้าของกองคลัง ประจำวันที่ ๗ – ๑๑ ส.ค. ๒๕๖๐
รายงานความก้าวหน้าของกองคลัง ประจำวันที่ ๗ – ๑๑ ส.ค. ๒๕๖๐
: 140   
	   รายงานความก้าวหน้าของกองคลัง ประจำวันที่ ๓๑ ก.ค.  – ๔ ส.ค. ๒๕๖๐
รายงานความก้าวหน้าของกองคลัง ประจำวันที่ ๓๑ ก.ค. – ๔ ส.ค. ๒๕๖๐
: 126   
รายงานความก้าวหน้าของกองคลัง ประจำวันที่ ๒๔ – ๒๗ กรกฎาคม  ๒๕๖๐
รายงานความก้าวหน้าของกองคลัง ประจำวันที่ ๒๔ – ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐
: 118   
รายงานความก้าวหน้าของกองคลัง ประจำวันที่ ๑๑ - ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐
รายงานความก้าวหน้าของกองคลัง ประจำวันที่ ๑๑ - ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐
: 136   
รายงานความก้าวหน้าของกองคลัง ประจำวันที่ ๓ - ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐
รายงานความก้าวหน้าของกองคลัง ประจำวันที่ ๓ - ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐
: 166   
รายงานความก้าวหน้าของกองคลัง ประจำวันที่ ๒๖ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐
รายงานความก้าวหน้าของกองคลัง ประจำวันที่ ๒๖ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐
: 127   
รายงานความก้าวหน้าของกองคลัง ประจำวันที่ ๑๙ - ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐
รายงานความก้าวหน้าของกองคลัง ประจำวันที่ ๑๙ - ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐
: 127   
รายงานความก้าวหน้าของกองคลัง ประจำวันที่ ๑๒ - ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐
รายงานความก้าวหน้าของกองคลัง ประจำวันที่ ๑๒ - ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐
: 122   
รายงานความก้าวหน้าของกองคลัง ประจำวันที่ ๕ - ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐
รายงานความก้าวหน้าของกองคลัง ประจำวันที่ ๕ - ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐
: 171   
รายงานความก้าวหน้าของกองคลัง ประจำวันที่ ๒๙ พฤษภาคม - ๒ มิถุนายน ๒๕๖๐
รายงานความก้าวหน้าของกองคลัง ประจำวันที่ ๒๙ พฤษภาคม - ๒ มิถุนายน ๒๕๖๐
: 170   
รายงานความก้าวหน้าของกองคลัง ประจำวันที่ ๒๒ - ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐
รายงานความก้าวหน้าของกองคลัง ประจำวันที่ ๒๒ - ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐
: 171   
1 2 34 5 6 7 8 9 10 11 12 13
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ : นายกอบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก อบจ.สุพรรณบุรี
นายกอบจ.พบประชาชน
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการศึกษาฯ
กองพัฒนาชนบท
กองการเจ้าหน้าที่
หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์ท่องเที่ยว
ศูนย์เทคโนโลยีฯ
ศูนย์กีฬา
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
ศูนย์จัดหาและพัฒนารายได้ฯ
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ อบจ.สุพรรณบุรี
บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ
สถานีขนส่งด่านช้าง
ระบบติดตามยานพาหนะ
ระบบแท่งวัดน้ำมันในเครื่องจักร
องค์กรต้นแบบไร้พุง
ระบบทางด่วนรับ-ส่งข้อมูล
โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ
QR Code Facebook อบจ.
ยุวชนประชาธิปไตย เครือข่ายแห่งรัฐสภา
แผนที่ภูมิอากาศ
suphan.go.th/webmail
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
  • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Thailand e-Government)
  • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  • สายด่วนของรัฐบาล 1111