ประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่ผลงานโครงสร้างองค์กรติดต่อ
FacebookMail
Media Player
ข้อมูลทั้งหมด
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
กิจกรรม
ผลงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี
รายรับ รายจ่าย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ของดีบ้านฉัน
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
การบริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)
แบบฟอร์มการชำระภาษีฯ
ขั้นตอนและวิธีการชำระภาษีฯ
คู่มือประชาชน
หนังสือสั่งการ
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
คลินิกเซ็นเตอร์
กระดานสนทนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ฐานข้อมูลประวัติบุคลากร
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ระเบียบพัสดุฯ การจัดซื้อจัดจ้าง
วารสาร อบจ.
VDO Conference
สินค้า OTOP
แหล่งท่องเที่ยว
บึงฉวาก
สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน GPS
Adobe Reader
ผู้เข้าชมขณะนี้
212
ผู้เข้าชมวันนี้
339
ผู้เข้าชมเดือนนี้
6717
ผู้เข้าชมทั้งหมด
958619
 
 
 
 
การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นหนึ่ง เป็นที่พึ่งของประชาชน    องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชั้นนำทางด้านการศึกษา การท่องเที่ยว การกีฬาและเป็นเมืองสะอาดสวยงามปราศจากมลพิษ
กองคลัง
จำนวนผู้เข้าชม : 8093   
 
-รายงานความก้าวหน้าของกองคลัง ประจำวันที่ ๙-๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
-รายงานความก้าวหน้าของกองคลัง ประจำวันที่ ๙-๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
: 117   
-รายงงานความก้าวหน้าของกองคลัง ประจำวันที่ ๒-๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
-รายงงานความก้าวหน้าของกองคลัง ประจำวันที่ ๒-๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
: 178   
-รายงงานความก้าวหน้าของกองคลัง ประจำวันที่ ๒๖-๓๐ มกราคม ๒๕๕๘
-รายงงานความก้าวหน้าของกองคลัง ประจำวันที่ ๒๖-๓๐ มกราคม ๒๕๕๘
: 153   
-รายงานความก้าวหน้าของกองคลัง ประจำวันที่ ๑๙-๒๓ มกราคม ๒๕๕๘
-รายงานความก้าวหน้าของกองคลัง ประจำวันที่ ๑๙-๒๓ มกราคม ๒๕๕๘
: 194   
-รายงานความก้าวหน้าของกองคลััง ประจำวันที่ ๑๒-๑๖ มกราคม ๒๕๕๘
-รายงานความก้าวหน้าของกองคลััง ประจำวันที่ ๑๒-๑๖ มกราคม ๒๕๕๘
: 153   
-รายงานความก้าวหน้าของกองคลัง ประจำวันที่ ๕-๙ มกราคม ๒๕๕๘
-รายงานความก้าวหน้าของกองคลัง ประจำวันที่ ๕-๙ มกราคม ๒๕๕๘
: 255   
-รายงานความก้าวหน้าของกองคลัง ประจำวันที่ ๒๙-๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗
-รายงานความก้าวหน้าของกองคลัง ประจำวันที่ ๒๙-๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗
: 166   
-รายงานความก้าวหน้าของกองคลัง ประจำวันที่ ๒๒-๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗
-รายงานความก้าวหน้าของกองคลัง ประจำวันที่ ๒๒-๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗
: 177   
-รายงานความก้าวหน้างของกองคลัง ประจำวันที่ ๘-๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๗
-รายงานความก้าวหน้างของกองคลัง ประจำวันที่ ๘-๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๗
: 147   
-รายงานความก้าวหน้างของกองคลัง ประจำวันที่ ๑-๔ ธันวาคม ๒๕๕๗
-รายงานความก้าวหน้างของกองคลัง ประจำวันที่ ๑-๔ ธันวาคม ๒๕๕๗
: 142   
รายงานความก้าวหน้าของกองคลัง ประจำงันที่ ๒๔-๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
รายงานความก้าวหน้าของกองคลัง ประจำงันที่ ๒๔-๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
: 198   
-รายงานความก้าวหน้างของกองคลัง ประจำวันที่ ๑๗-๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
-รายงานความก้าวหน้างของกองคลัง ประจำวันที่ ๑๗-๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
: 313   
-รายงานความก้าวหน้างของกองคลัง ประจำวันที่ ๑๐-๑๔ พฤศิจกายน ๒๕๕๗
-รายงานความก้าวหน้างของกองคลัง ประจำวันที่ ๑๐-๑๔ พฤศิจกายน ๒๕๕๗
: 126   
รายงานความก้าวหน้าของกองคลัง ประจำวันที่ ๓-๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
รายงานความก้าวหน้าของกองคลัง ประจำวันที่ ๓-๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
: 133   
-รายงานความก้าวหน้างของกองคลัง ประจำวันที่ ๒๗-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗
-รายงานความก้าวหน้างของกองคลัง ประจำวันที่ ๒๗-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗
: 150   
รายงานความก้าวหน้าของกองคลัง ประจำวันที่ ๒๐ - ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๗
รายงานความก้าวหน้าของกองคลัง ประจำวันที่ ๒๐ - ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๗
: 127   
- รายงานความก้าวหน้าของกองคลัง ประจำวันที่ วันที่ ๑๓-๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๗
- รายงานความก้าวหน้าของกองคลัง ประจำวันที่ วันที่ ๑๓-๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๗
: 161   
- รายงานความก้าวหน้าของกองคลัง ประจำวันที่ วันที่ ๖-๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๗
- รายงานความก้าวหน้าของกองคลัง ประจำวันที่ วันที่ ๖-๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๗
: 126   
รายงานความก้าวหน้าของกองคลัง ประจำวันที่ วันที่ ๒๙ กันยายน - ๓ ตุลาคม ๒๕๕๗
รายงานความก้าวหน้าของกองคลัง ประจำวันที่ วันที่ ๒๙ กันยายน - ๓ ตุลาคม ๒๕๕๗
: 103   
- รายงานความก้าวหน้าของกองคลัง ประจำวันที่ วันที่ ๑๕ - ๑๙ กันยายน ๒๕๕๗
- รายงานความก้าวหน้าของกองคลัง ประจำวันที่ วันที่ ๑๕ - ๑๙ กันยายน ๒๕๕๗
: 121   
1 2 3 4 5 6 7 8 910 11 12 13
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ : นายกอบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก อบจ.สุพรรณบุรี
นายกอบจ.พบประชาชน
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการศึกษาฯ
กองพัฒนาชนบท
กองการเจ้าหน้าที่
หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์ท่องเที่ยว
ศูนย์เทคโนโลยีฯ
ศูนย์กีฬา
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
ศูนย์จัดหาและพัฒนารายได้ฯ
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ อบจ.สุพรรณบุรี
บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ
สถานีขนส่งด่านช้าง
ระบบติดตามยานพาหนะ
ระบบแท่งวัดน้ำมันในเครื่องจักร
องค์กรต้นแบบไร้พุง
ระบบทางด่วนรับ-ส่งข้อมูล
โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ
QR Code Facebook อบจ.
ยุวชนประชาธิปไตย เครือข่ายแห่งรัฐสภา
แผนที่ภูมิอากาศ
suphan.go.th/webmail
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
  • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Thailand e-Government)
  • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  • สายด่วนของรัฐบาล 1111