ประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่ผลงานโครงสร้างองค์กรติดต่อ
FacebookMail
Media Player
ข้อมูลทั้งหมด
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
กิจกรรม
ผลงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี
รายรับ รายจ่าย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ของดีบ้านฉัน
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
การบริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)
แบบฟอร์มการชำระภาษีฯ
ขั้นตอนและวิธีการชำระภาษีฯ
คู่มือประชาชน
หนังสือสั่งการ
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
คลินิกเซ็นเตอร์
กระดานสนทนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ฐานข้อมูลประวัติบุคลากร
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ระเบียบพัสดุฯ การจัดซื้อจัดจ้าง
การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
วารสาร อบจ.
VDO Conference
สินค้า OTOP
แหล่งท่องเที่ยว
บึงฉวาก
สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน GPS
Adobe Reader
ผู้เข้าชมขณะนี้
188
ผู้เข้าชมวันนี้
239
ผู้เข้าชมเดือนนี้
6211
ผู้เข้าชมทั้งหมด
969836
 
 
 
 
การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นหนึ่ง เป็นที่พึ่งของประชาชน    องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชั้นนำทางด้านการศึกษา การท่องเที่ยว การกีฬาและเป็นเมืองสะอาดสวยงามปราศจากมลพิษ
กองแผนและงบประมาณ
จำนวนผู้เข้าชม : 161   
 
รายงานความก้าวหน้าของกองแผนและงบประมาณ ประจำวันที่ ๑๒ ธ.ค. - ๑๕ ธ.ค. ๒๕๖๐
 
เข้าร่วมงานพิธีต้อนรับคุยโขมงเจ็ดโมงเช้า “สภากาแฟ” ณ คุ้มขุนแผน วัดแค อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2560
 เข้าร่วมงานพิธีต้อนรับคุยโขมงเจ็ดโมงเช้า “สภากาแฟ” ณ คุ้มขุนแผน วัดแค อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2560
เข้าร่วมงานพิธีต้อนรับคุยโขมงเจ็ดโมงเช้า “สภากาแฟ” ณ คุ้มขุนแผน วัดแค อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2560
 เข้าร่วมงานพิธีต้อนรับคุยโขมงเจ็ดโมงเช้า “สภากาแฟ” ณ คุ้มขุนแผน วัดแค อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2560
เข้าร่วมงานพิธีต้อนรับคุยโขมงเจ็ดโมงเช้า “สภากาแฟ” ณ คุ้มขุนแผน วัดแค อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2560
 เข้าร่วมงานพิธีต้อนรับคุยโขมงเจ็ดโมงเช้า “สภากาแฟ” ณ คุ้มขุนแผน วัดแค อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2560
เข้าร่วมประชุมหอการค้าจังหวัดสุพรรณบุรี ณ ห้องพลายงาม โรงแรมสองพันบุรี เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2560
 เข้าร่วมประชุมหอการค้าจังหวัดสุพรรณบุรี ณ ห้องพลายงาม โรงแรมสองพันบุรี เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2560
เข้าร่วมประชุมหอการค้าจังหวัดสุพรรณบุรี ณ ห้องพลายงาม โรงแรมสองพันบุรี เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2560
 เข้าร่วมประชุมหอการค้าจังหวัดสุพรรณบุรี ณ ห้องพลายงาม โรงแรมสองพันบุรี เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2560
เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรของ อบจ.สุพรรณบุรีกระบวนการจัดทำแผนพัฒนา (Planning)  ณ โรงแรมสองพันบุรี อำเภอเมือง เมื่อวันที่ 14 - 15 ธันวาคม 2560
 เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรของ อบจ.สุพรรณบุรีกระบวนการจัดทำแผนพัฒนา (Planning) ณ โรงแรมสองพันบุรี อำเภอเมือง เมื่อวันที่ 14 - 15 ธันวาคม 2560
เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรของ อบจ.สุพรรณบุรีกระบวนการจัดทำแผนพัฒนา (Planning)  ณ โรงแรมสองพันบุรี อำเภอเมือง เมื่อวันที่ 14 - 15 ธันวาคม 2560
 เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรของ อบจ.สุพรรณบุรีกระบวนการจัดทำแผนพัฒนา (Planning) ณ โรงแรมสองพันบุรี อำเภอเมือง เมื่อวันที่ 14 - 15 ธันวาคม 2560
เข้าร่วมงานสุพรรณิการ์เกมส์ ครั้งที่ 5  ณ โรงเรียนกาญจนภิเษกวิทยาลัยสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2560
 เข้าร่วมงานสุพรรณิการ์เกมส์ ครั้งที่ 5 ณ โรงเรียนกาญจนภิเษกวิทยาลัยสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2560
เข้าร่วมงานสุพรรณิการ์เกมส์ ครั้งที่ 5  ณ โรงเรียนกาญจนภิเษกวิทยาลัยสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2560
 เข้าร่วมงานสุพรรณิการ์เกมส์ ครั้งที่ 5 ณ โรงเรียนกาญจนภิเษกวิทยาลัยสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2560
จัดส่งหนังสือเชิญประชุมประธาน อปพร. ,  ประธานวิสาหกิจชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรี , ประธานกลุ่มสตรีแม่บ้านจังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2560
 จัดส่งหนังสือเชิญประชุมประธาน อปพร. , ประธานวิสาหกิจชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรี , ประธานกลุ่มสตรีแม่บ้านจังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2560
จัดส่งหนังสือเชิญประชุมประธาน อปพร. ,  ประธานวิสาหกิจชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรี , ประธานกลุ่มสตรีแม่บ้านจังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2560
 จัดส่งหนังสือเชิญประชุมประธาน อปพร. , ประธานวิสาหกิจชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรี , ประธานกลุ่มสตรีแม่บ้านจังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2560
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ : นายกอบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก อบจ.สุพรรณบุรี
นายกอบจ.พบประชาชน
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการศึกษาฯ
กองพัฒนาชนบท
กองการเจ้าหน้าที่
หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์ท่องเที่ยว
ศูนย์เทคโนโลยีฯ
ศูนย์กีฬา
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
ศูนย์จัดหาและพัฒนารายได้ฯ
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ อบจ.สุพรรณบุรี
บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ
สถานีขนส่งด่านช้าง
ระบบติดตามยานพาหนะ
ระบบแท่งวัดน้ำมันในเครื่องจักร
องค์กรต้นแบบไร้พุง
ระบบทางด่วนรับ-ส่งข้อมูล
โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ
QR Code Facebook อบจ.
ยุวชนประชาธิปไตย เครือข่ายแห่งรัฐสภา
แผนที่ภูมิอากาศ
suphan.go.th/webmail
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
  • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Thailand e-Government)
  • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  • สายด่วนของรัฐบาล 1111