ประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่ผลงานโครงสร้างองค์กรติดต่อ
FacebookMail
Media Player
ข้อมูลทั้งหมด
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
กิจกรรม
ผลงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี
รายรับ รายจ่าย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ของดีบ้านฉัน
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
การบริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)
แบบฟอร์มการชำระภาษีฯ
ขั้นตอนและวิธีการชำระภาษีฯ
คู่มือประชาชน
หนังสือสั่งการ
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
คลินิกเซ็นเตอร์
กระดานสนทนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ฐานข้อมูลประวัติบุคลากร
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ระเบียบพัสดุฯ การจัดซื้อจัดจ้าง
การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
วารสาร อบจ.
VDO Conference
สินค้า OTOP
แหล่งท่องเที่ยว
บึงฉวาก
สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน GPS
Adobe Reader
ผู้เข้าชมขณะนี้
291
ผู้เข้าชมวันนี้
497
ผู้เข้าชมเดือนนี้
8451
ผู้เข้าชมทั้งหมด
972076
 
 
 
 
การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นหนึ่ง เป็นที่พึ่งของประชาชน    องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชั้นนำทางด้านการศึกษา การท่องเที่ยว การกีฬาและเป็นเมืองสะอาดสวยงามปราศจากมลพิษ
กองแผนและงบประมาณ
จำนวนผู้เข้าชม : 9235   
 
- รายงานความก้าวหน้าของกองแผนและงบประมาณ ประจำวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ – ๑ มีนาคม ๒๕๕๖
- รายงานความก้าวหน้าของกองแผนและงบประมาณ ประจำวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ – ๑ มีนาคม ๒๕๕๖
: 295   
- รายงานความก้าวหน้าของกองแผนและงบประมาณ ประจำวันที่ ๑๘ - ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
- รายงานความก้าวหน้าของกองแผนและงบประมาณ ประจำวันที่ ๑๘ - ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
: 178   
- รายงานความก้าวหน้าของกองแผนและงบประมาณ ประจำวันที่ ๑๑ - ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
- รายงานความก้าวหน้าของกองแผนและงบประมาณ ประจำวันที่ ๑๑ - ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
: 418   
- รายงานความก้าวหน้าของกองแผนและงบประมาณ ประจำวันที่ ๒๘ มกราคม - ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
- รายงานความก้าวหน้าของกองแผนและงบประมาณ ประจำวันที่ ๒๘ มกราคม - ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
: 168   
- รายงานความก้าวหน้าของกองแผนและงบประมาณ ประจำวันที่ ๒๑ - ๒๕ มกราคม ๒๕๕๖
- รายงานความก้าวหน้าของกองแผนและงบประมาณ ประจำวันที่ ๒๑ - ๒๕ มกราคม ๒๕๕๖
: 733   
- รายงานความก้าวหน้าของกองแผนและงบประมาณ ประจำวันที่ ๑๔ - ๑๘ มกราคม ๒๕๕๖
- รายงานความก้าวหน้าของกองแผนและงบประมาณ ประจำวันที่ ๑๔ - ๑๘ มกราคม ๒๕๕๖
: 243   
- แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๘ อบจ.สุพรรณบุรี
: 205   
- เอกสารประกาศใช้ข้อบัญญัิติองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปีงบประมาณ ๒๕๕๖
- เอกสารประกาศใช้ข้อบัญญัิติองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปีงบประมาณ ๒๕๕๖
: 127   
- ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๕๖
- ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๕๖
http://suphan.go.th/content-6-573.html
: 114   
- ประกาศรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ ๒๕๕๕
- ประกาศรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ ๒๕๕๕
: 102   
ประกาศ..ผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานขององค์การบริาหรส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี ๒๕๕๕
ประกาศ..ผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานขององค์การบริาหรส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี ๒๕๕๕
: 120   
- ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี…รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์ฯ..เพิ่มเติม.. (ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๕)
: 140   
- เอกสารประกาศใช้ข้อบัญญัิติองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปีงบประมาณ ๒๕๕๕
- เอกสารประกาศใช้ข้อบัญญัิติองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปีงบประมาณ ๒๕๕๕
: 121   
ประกาศรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ ๒๕๕๔
: 105   
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗ อบจ.สุพรรณบุรี
: 121   
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี ๒๕๕๔ ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๖)
: 109   
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๕๕
: 113   
แผนการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๕๔ อบจ.สุพรรณบุรี
: 175   
แผนพัฒนาสามปี ๒๕๕๔ - ๒๕๕๖ อบจ.สุพรรณบุรี
: 151   
แผนยุทธศาสต์ปี 54 – 58 อบจ.สุพรรณบุรี
: 194   
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ : นายกอบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก อบจ.สุพรรณบุรี
นายกอบจ.พบประชาชน
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการศึกษาฯ
กองพัฒนาชนบท
กองการเจ้าหน้าที่
หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์ท่องเที่ยว
ศูนย์เทคโนโลยีฯ
ศูนย์กีฬา
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
ศูนย์จัดหาและพัฒนารายได้ฯ
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ อบจ.สุพรรณบุรี
บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ
สถานีขนส่งด่านช้าง
ระบบติดตามยานพาหนะ
ระบบแท่งวัดน้ำมันในเครื่องจักร
องค์กรต้นแบบไร้พุง
ระบบทางด่วนรับ-ส่งข้อมูล
โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ
QR Code Facebook อบจ.
ยุวชนประชาธิปไตย เครือข่ายแห่งรัฐสภา
แผนที่ภูมิอากาศ
suphan.go.th/webmail
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
  • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Thailand e-Government)
  • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  • สายด่วนของรัฐบาล 1111