ประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่ผลงานโครงสร้างองค์กรติดต่อ
FacebookMail
Media Player
ข้อมูลทั้งหมด
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
กิจกรรม
ผลงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี
รายรับ รายจ่าย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ของดีบ้านฉัน
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
การบริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)
แบบฟอร์มการชำระภาษีฯ
ขั้นตอนและวิธีการชำระภาษีฯ
คู่มือประชาชน
หนังสือสั่งการ
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
คลินิกเซ็นเตอร์
กระดานสนทนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ฐานข้อมูลประวัติบุคลากร
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ระเบียบพัสดุฯ การจัดซื้อจัดจ้าง
การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
วารสาร อบจ.
VDO Conference
สินค้า OTOP
แหล่งท่องเที่ยว
บึงฉวาก
สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน GPS
Adobe Reader
ผู้เข้าชมขณะนี้
257
ผู้เข้าชมวันนี้
196
ผู้เข้าชมเดือนนี้
9533
ผู้เข้าชมทั้งหมด
973158
 
 
 
 
การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นหนึ่ง เป็นที่พึ่งของประชาชน    องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชั้นนำทางด้านการศึกษา การท่องเที่ยว การกีฬาและเป็นเมืองสะอาดสวยงามปราศจากมลพิษ
กองกิจการสภาฯ
จำนวนผู้เข้าชม : 7517   
 
รายงานความก้าวหน้าของกองกิจการสภาฯอบจ.สุพรรณบุรี 15-19 มกราคม ๒๕๖๑
: 96   
รายงานความก้าวหน้าของกองกิจการสภาฯอบจ.สุพรรณบุรี 22-26 มกราคม ๒๕๖๑
: 139   
รายงานความก้าวหน้าของกองกิจการสภาฯอบจ.สุพรรณบุรี 29-2 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
: 118   
รายงานความก้าวหน้าของกองกิจการสภาฯอบจ.สุพรรณบุรี 5-9 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
: 114   
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง..กำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง..กำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
: 165   
รายงานความก้าวหน้าของกองกิจการสภาฯอบจ.สุพรรณบุรี ๑-๕ มกราคม ๒๕๖๑
: 163   
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ วันศุกร์ที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสภา อบจ.สุพรรณบุรี
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ วันศุกร์ที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสภา อบจ.สุพรรณบุรี
: 159   
รายงานความก้าวหน้าของกองกิจการสภาฯอบจ.สุพรรณบุรี ๒๕- ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐
: 180   
รายงานความก้าวหน้าของกองกิจการสภาฯอบจ.สุพรรณบุรี ๑๘- ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐
: 238   
รายงานความก้าวหน้าของกองกิจการสภาฯอบจ.สุพรรณบุรี ๑๑- ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐
: 164   
รายงานความก้าวหน้าของกองกิจการสภาฯอบจ.สุพรรณบุรี ๔- ๘ ธันวาคม ๒๕๖๐
: 167   
รายงานความก้าวหน้าของกองกิจการสภาฯอบจ.สุพรรณบุรี ๒๗- ๓ ธันวาคม ๒๕๖๐
: 198   
รายงานความก้าวหน้าของกองกิจการสภาฯอบจ.สุพรรณบุรี ๒0- ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
: 184   
รายงานความก้าวหน้าของกองกิจการสภาฯอบจ.สุพรรณบุรี ๑๓- ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
: 172   
รายงานความก้าวหน้าของกองกิจการสภาฯอบจ.สุพรรณบุรี ๖- ๑0 พฤศจิกายน ๒๕๖๐
: 194   
รายงานความก้าวหน้าของกองกิจการสภาฯอบจ.สุพรรณบุรี ๙ - ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๐
รายงานความก้าวหน้าของกองกิจการสภาฯอบจ.สุพรรณบุรี ๙ - ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๐
: 156   
	   รายงานความก้าวหน้าของกองกิจการสภาฯอบจ.สุพรรณบุรี ๑๖ - ๒0 ตุลาคม ๒๕๖๐
รายงานความก้าวหน้าของกองกิจการสภาฯอบจ.สุพรรณบุรี ๑๖ - ๒0 ตุลาคม ๒๕๖๐
: 178   
รายงานความก้าวหน้าของกองกิจการสภาฯอบจ.สุพรรณบุรี ๒๓ - ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๐
รายงานความก้าวหน้าของกองกิจการสภาฯอบจ.สุพรรณบุรี ๒๓ - ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๐
: 156   
รายงานความก้าวหน้าของกองกิจการสภาฯอบจ.สุพรรณบุรี ๓o- ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
: 136   
ประกาศ..เรื่องผลการเลือกรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
ประกาศ..เรื่องผลการเลือกรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
: 180   
1 2 34 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ : นายกอบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก อบจ.สุพรรณบุรี
นายกอบจ.พบประชาชน
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการศึกษาฯ
กองพัฒนาชนบท
กองการเจ้าหน้าที่
หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์ท่องเที่ยว
ศูนย์เทคโนโลยีฯ
ศูนย์กีฬา
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
ศูนย์จัดหาและพัฒนารายได้ฯ
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ อบจ.สุพรรณบุรี
บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ
สถานีขนส่งด่านช้าง
ระบบติดตามยานพาหนะ
ระบบแท่งวัดน้ำมันในเครื่องจักร
องค์กรต้นแบบไร้พุง
ระบบทางด่วนรับ-ส่งข้อมูล
โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ
QR Code Facebook อบจ.
ยุวชนประชาธิปไตย เครือข่ายแห่งรัฐสภา
แผนที่ภูมิอากาศ
suphan.go.th/webmail
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
  • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Thailand e-Government)
  • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  • สายด่วนของรัฐบาล 1111