ประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่ผลงานโครงสร้างองค์กรติดต่อ
FacebookMail
Media Player
ข้อมูลทั้งหมด
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
กิจกรรม
ผลงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี
รายรับ รายจ่าย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ของดีบ้านฉัน
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
การบริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)
แบบฟอร์มการชำระภาษีฯ
ขั้นตอนและวิธีการชำระภาษีฯ
คู่มือประชาชน
หนังสือสั่งการ
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
คลินิกเซ็นเตอร์
กระดานสนทนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ฐานข้อมูลประวัติบุคลากร
วารสาร อบจ.
VDO Conference
สินค้า OTOP
แหล่งท่องเที่ยว
บึงฉวาก
สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน GPS
Adobe Reader
ผู้เข้าชมขณะนี้
214
ผู้เข้าชมวันนี้
409
ผู้เข้าชมเดือนนี้
5074
ผู้เข้าชมทั้งหมด
944166
 
 
 
 
การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นหนึ่ง เป็นที่พึ่งของประชาชน    องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชั้นนำทางด้านการศึกษา การท่องเที่ยว การกีฬาและเป็นเมืองสะอาดสวยงามปราศจากมลพิษ
สำนักปลัดฯ
จำนวนผู้เข้าชม : 6724   
 
- รายงานความก้าวหน้าของสำนักปลัด ประจำวันที่ ๖ - ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖
- รายงานความก้าวหน้าของสำนักปลัด ประจำวันที่ ๖ - ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖
: 120   
- รายงานความก้าวหน้าของสำนักปลัด ประจำวันที่ ๒๙ เมษายน - ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖
- รายงานความก้าวหน้าของสำนักปลัด ประจำวันที่ ๒๙ เมษายน - ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖
: 302   
- รายงานความก้าวหน้าของสำนักปลัด ประจำวันที่ ๒๒ - ๒๖ เมษายน ๒๕๕๖
- รายงานความก้าวหน้าของสำนักปลัด ประจำวันที่ ๒๒ - ๒๖ เมษายน ๒๕๕๖
: 143   
- รายงานความก้าวหน้าของสำนักปลัด ประจำวันที่ ๑๕ - ๑๙ เมษายน ๒๕๕๖
- รายงานความก้าวหน้าของสำนักปลัด ประจำวันที่ ๑๕ - ๑๙ เมษายน ๒๕๕๖
: 103   
- รายงานความก้าวหน้าของสำนักปลัด ประจำวันที่ ๘ - ๑๒ เมษายน ๒๕๕๖
- รายงานความก้าวหน้าของสำนักปลัด ประจำวันที่ ๘ - ๑๒ เมษายน ๒๕๕๖
: 237   
- รายงานความก้าวหน้าของสำนักปลัด ประจำวันที่ ๑ - ๕ เมษายน ๒๕๕๖
- รายงานความก้าวหน้าของสำนักปลัด ประจำวันที่ ๑ - ๕ เมษายน ๒๕๕๖
: 399   
- รายงานความก้าวหน้าของสำนักปลัด ประจำวันที่ ๒๕ - ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๖
- รายงานความก้าวหน้าของสำนักปลัด ประจำวันที่ ๒๕ - ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๖
: 190   
- รายงานความก้าวหน้าของสำนักปลัด ประจำวันที่ ๑๘ - ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๖
- รายงานความก้าวหน้าของสำนักปลัด ประจำวันที่ ๑๘ - ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๖
: 241   
- รายงานความก้าวหน้าของสำนักปลัด ประจำวันที่ ๑๑ - ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๖
- รายงานความก้าวหน้าของสำนักปลัด ประจำวันที่ ๑๑ - ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๖
: 127   
- รายงานความก้าวหน้าของสำนักปลัด ประจำวันที่ ๑๘ - ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
- รายงานความก้าวหน้าของสำนักปลัด ประจำวันที่ ๑๘ - ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
: 131   
- รายงานความก้าวหน้าของสำนักปลัด ประจำวันที่ ๔ - ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
- รายงานความก้าวหน้าของสำนักปลัด ประจำวันที่ ๔ - ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
: 115   
- รายงานความก้าวหน้าของสำนักปลัด ประจำวันที่ ๒๘ มกราคม - ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
- รายงานความก้าวหน้าของสำนักปลัด ประจำวันที่ ๒๘ มกราคม - ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
: 116   
- รายงานความก้าวหน้าของสำนักปลัด ประจำวันที่ ๒๑ - ๒๕ มกราคม ๒๕๕๖
- รายงานความก้าวหน้าของสำนักปลัด ประจำวันที่ ๒๑ - ๒๕ มกราคม ๒๕๕๖
: 103   
- รายงานความก้าวหน้าของสำนักปลัดประจำวันที่ ๑๔ - ๑๘ มกราคม ๒๕๕๖
- รายงานความก้าวหน้าของสำนักปลัดประจำวันที่ ๑๔ - ๑๘ มกราคม ๒๕๕๖
: 168   
- รายงานความก้าวหน้าของสำนักปลัด ประจำวันที่ ๗ - ๑๑ มกราคม ๒๕๕๖
- รายงานความก้าวหน้าของสำนักปลัด ประจำวันที่ ๗ - ๑๑ มกราคม ๒๕๕๖
: 110   
ภาพ..งานพระราชทานเพลิงศพคุณแม่เฉลียว มีสมศักดิ์ เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๕
: 264   
ประกาศ..เรื่องกำหนดแบบพิมพ์ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
: 172   
ประกาศ..เรื่องให้ใช้บังคับข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่องการเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
: 150   
ภาพ..ประชุมปรึกษาหารือการจัดการแข่งขันกีฬา Air Sea Land Suphanburi ๒๐๑๒ เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๕
: 135   
ภาพ..งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมงกุฎราชกุมาร เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ ๖๐ พรรษา ในวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕
: 159   
1 2 3 4 5 6 7 8 910
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ : นายกอบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก อบจ.สุพรรณบุรี
นายกอบจ.พบประชาชน
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการศึกษาฯ
กองพัฒนาชนบท
กองการเจ้าหน้าที่
หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์ท่องเที่ยว
ศูนย์เทคโนโลยีฯ
ศูนย์กีฬา
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
ศูนย์จัดหาและพัฒนารายได้ฯ
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ อบจ.สุพรรณบุรี
บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ
สถานีขนส่งด่านช้าง
ระบบติดตามยานพาหนะ
ระบบแท่งวัดน้ำมันในเครื่องจักร
องค์กรต้นแบบไร้พุง
ระบบทางด่วนรับ-ส่งข้อมูล
โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ
QR Code Facebook อบจ.
ยุวชนประชาธิปไตย เครือข่ายแห่งรัฐสภา
แผนที่ภูมิอากาศ
suphan.go.th/webmail
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
  • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Thailand e-Government)
  • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  • สายด่วนของรัฐบาล 1111