ประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่ผลงานโครงสร้างองค์กรติดต่อ
FacebookMail
Media Player
ข้อมูลทั้งหมด
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
กิจกรรม
ผลงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี
รายรับ รายจ่าย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ของดีบ้านฉัน
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
การบริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)
แบบฟอร์มการชำระภาษีฯ
ขั้นตอนและวิธีการชำระภาษีฯ
คู่มือประชาชน
หนังสือสั่งการ
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
คลินิกเซ็นเตอร์
กระดานสนทนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ฐานข้อมูลประวัติบุคลากร
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ระเบียบพัสดุฯ การจัดซื้อจัดจ้าง
การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ITA
ข้อระเบียบและกฎหมาย
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
วารสาร อบจ.
VDO Conference
สินค้า OTOP
แหล่งท่องเที่ยว
บึงฉวาก
สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน GPS
Adobe Reader
ผู้เข้าชมขณะนี้
256
ผู้เข้าชมวันนี้
436
ผู้เข้าชมเดือนนี้
9403
ผู้เข้าชมทั้งหมด
1002859
 
 
 
 
การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นหนึ่ง เป็นที่พึ่งของประชาชน    องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชั้นนำทางด้านการศึกษา การท่องเที่ยว การกีฬาและเป็นเมืองสะอาดสวยงามปราศจากมลพิษ
ประวัตินายก อบจ.
จำนวนผู้เข้าชม : 776   
 
ประวัติการทำงาน
 
  - กรรมการผู้จัดการบริษัท โรงเลื่อยจักรหน้าพระลาน จำกัด พ.ศ. 2526 จนถึงปัจจุบัน
- กรรมการผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชูฤดีก่อสร้าง จนถึงปัจจุบัน
- ประธานชมรมโคนมเนื้อไทยฮินดูบราซิลแห่งประเทศไทย พ.ศ.2533-2535 (3 สมัย)
- นายกสมาคมผู้เลี้ยงโคพันธุ์เนื้อไทยฮินดูบราซิลแห่งประเทศไทย พ.ศ.2536 (1 สมัย)
- ผู้จัดการหน้าพระลานฟาร์ม พ.ศ. 2532-2536
- ประธานกรรมการสุขาภิบาลหน้าพระลาน อ. เฉลิมพระเกียรติ จ. สระบุรี (สมัยที่ 1) พ.ศ. 2538
- ประธานกรรมการสุขาภิบาลหน้าพระลาน อ. เฉลิมพระเกียรติ จ. สระบุรี (สมัยที่ 2) พ.ศ. 2539
  -2542
- กรรมการโรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)
- ผู้ทรงคุณวุฒิการประถมศึกษาจังหวัดสระบุรี (สมัยที่ 1) พ.ศ. 2541
- ประธานชมรมกอล์ฟพ่อช่อมะกอก (ศูนย์ทหารม้า จังหวัดสระบุรี)
- รองประธานชมรมกอล์ฟสิงห์ภาคกลาง
- อุปนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนพุแควิทยาคม
- ประธาน ISO 14001 ปี พ.ศ. 2546 ของเทศบาลตำบลหน้าพระลาน
- คณะกรรมการบริหารการถ่ายโอนภารกิจ บุคลากร และงบประมาณ ให้แก่ องค์กรปกครอง
  ส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด ปี พ.ศ. 2546
- นายกเทศมนตรีตำบลหน้าพระลาน (สมัยที่ 1) พ.ศ. 2542-2543
- นายกเทศมนตรีตำบลหน้าพระลาน (สมัยที่ 2) 16 กันยายน 2543 – 26 มกราคม 2547
- ผู้ทรงคุณวุฒิการประถมศึกษาจังหวัดสระบุรี (สมัยที่ 1) พ.ศ. 2544
- คณะกรรมการบริหารศูนย์ปฏิบัติการปฏิรูปการศึกษา จังหวัดสระบุรี พ.ศ. 2545 (อ้างถึงหนังสือ
  ที่ สป.243/2545)
- คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น จังหวัดสระบุรี
- คณะกรรมการกระจายอำนาจ จังหวัดสระบุรี
- คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสระบุรี (กทจ.)
- คณะกรรมการ เรื่องยาเสพติด
- คณะกรรมการความมั่นคง จังหวัดสระบุรี
- นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี (สมัยที่ 1) 14 มีนาคม 2547 – 13 มีนาคม 2551
- นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี (สมัยที่ 2) 20 เมษายน 2551 – 18 มกราคม 2555
- นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี (สมัยที่ 3) 17 มีนาคม 2555 – ปัจจุบัน
- ประธานสมาพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดภาคกลาง
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ : นายกอบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก อบจ.สุพรรณบุรี
นายกอบจ.พบประชาชน
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการศึกษาฯ
กองพัฒนาชนบท
กองการเจ้าหน้าที่
หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์ท่องเที่ยว
ศูนย์เทคโนโลยีฯ
ศูนย์กีฬา
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
ศูนย์จัดหาและพัฒนารายได้ฯ
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ อบจ.สุพรรณบุรี
บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ
สถานีขนส่งด่านช้าง
ระบบติดตามยานพาหนะ
ระบบแท่งวัดน้ำมันในเครื่องจักร
องค์กรต้นแบบไร้พุง
ระบบทางด่วนรับ-ส่งข้อมูล
โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ
QR Code Facebook อบจ.
ยุวชนประชาธิปไตย เครือข่ายแห่งรัฐสภา
แผนที่ภูมิอากาศ
suphan.go.th/webmail
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
  • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Thailand e-Government)
  • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  • สายด่วนของรัฐบาล 1111