ประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่ผลงานโครงสร้างองค์กรติดต่อ
FacebookMail
Media Player
ข้อมูลทั้งหมด
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
กิจกรรม
ผลงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี
รายรับ รายจ่าย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ของดีบ้านฉัน
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
การบริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)
แบบฟอร์มการชำระภาษีฯ
ขั้นตอนและวิธีการชำระภาษีฯ
คู่มือประชาชน
หนังสือสั่งการ
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
คลินิกเซ็นเตอร์
กระดานสนทนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ฐานข้อมูลประวัติบุคลากร
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ระเบียบพัสดุฯ การจัดซื้อจัดจ้าง
การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ITA
ข้อระเบียบและกฎหมาย
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
วารสาร อบจ.
VDO Conference
สินค้า OTOP
แหล่งท่องเที่ยว
บึงฉวาก
สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน GPS
Adobe Reader
ผู้เข้าชมขณะนี้
266
ผู้เข้าชมวันนี้
458
ผู้เข้าชมเดือนนี้
9425
ผู้เข้าชมทั้งหมด
1002881
 
 
 
 
การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นหนึ่ง เป็นที่พึ่งของประชาชน    องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชั้นนำทางด้านการศึกษา การท่องเที่ยว การกีฬาและเป็นเมืองสะอาดสวยงามปราศจากมลพิษ
ประวัตินายก อบจ.
จำนวนผู้เข้าชม : 506   
 
ผลงานที่สำคัญ
 
ร่วมกับบิดา มารดา และครอบครัว ช่วยกันบริจาคสมทบทุนสร้างโรงเรียนดังต่อไปนี้
1. สำนักงานการประถมศึกษา จำนวน 2 แห่ง ได้แก่
  - สำนักงานการประถมศึกษา อำเภอหนองหญ้าไซ ปี 2538
  - สำนักงานการประถมศึกษา อำเภอด่านช้าง ปี 2539
2. สร้างอาคารเรียน
  - ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ ที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี
  - โรงเรียนวัดทุ่งตาปิ่น จังหวัดสุพรรณบุรี ปี 2538
  - โรงเรียนวัดด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ปี 2538
  - โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม จังหวัดสุพรรณบุรี ปี 2539
  - โรงเรียนวัดบัลลังก์ จังหวัดสุพรรณบุรี ปี 2539
  - โรงเรียนวัดสุวรรณตะไล จังหวัดสุพรรณบุรี ปี 2539
  - ศาลาเอนกประสงค์โรงเรียนพุแค จังหวัดสระบุรี ปี 2539
  - ศาลาจันทร์สุวรรณโรงเรียนพุแค จังหวัดสระบุรี ปี 2543
3. บริหารกิจการเทศบาลตำบลหน้าพระลาน
  - ผู้ก่อตั้งชุมชนในเขตเทศบาลตำบลหน้าพระลาน (15 ชุมชน)
  - สร้างสำนักงานเทศบาลตำบลหน้าพระลาน โดยประชาชน
  - จัดทำเทศบัญญัติ โดยประชาชน
  -

บริหารกิจการเทศบาล ในโครงการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ของเทศบาล ทั่วประเทศและเมืองพัทยา เป็นอันดับที่ 1 ของจังหวัดสระบุรี

  - นำเทศบาลตำบลหน้าพระลานสู่ ISO 14001
  - ตั้งชมรมกีฬาหน้าพระลาน
  - ตั้งชมรมหินอ่อนหน้าพระลาน (หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์)
  - ตั้งชมรมแอโรบิคหน้าพระลาน
  - ศูนย์ประสานพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดเทศบาลตำบลหน้าพระลาน ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2546
  - “ยุทธศาสตร์เชิงรุกขจัดจุดเสี่ยงอันตราย” ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2546
  - สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย “เทศบาลเมืองน่าอยู่” ปี 2544-2545
  - ประธานชมรมกรีฑาจังหวัดสุพรรณบุรี ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2547
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ : นายกอบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก อบจ.สุพรรณบุรี
นายกอบจ.พบประชาชน
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการศึกษาฯ
กองพัฒนาชนบท
กองการเจ้าหน้าที่
หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์ท่องเที่ยว
ศูนย์เทคโนโลยีฯ
ศูนย์กีฬา
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
ศูนย์จัดหาและพัฒนารายได้ฯ
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ อบจ.สุพรรณบุรี
บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ
สถานีขนส่งด่านช้าง
ระบบติดตามยานพาหนะ
ระบบแท่งวัดน้ำมันในเครื่องจักร
องค์กรต้นแบบไร้พุง
ระบบทางด่วนรับ-ส่งข้อมูล
โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ
QR Code Facebook อบจ.
ยุวชนประชาธิปไตย เครือข่ายแห่งรัฐสภา
แผนที่ภูมิอากาศ
suphan.go.th/webmail
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
  • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Thailand e-Government)
  • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  • สายด่วนของรัฐบาล 1111