ประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่ผลงานโครงสร้างองค์กรติดต่อ
FacebookMail
Media Player
ข้อมูลทั้งหมด
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
กิจกรรม
ผลงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี
รายรับ รายจ่าย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ของดีบ้านฉัน
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
การบริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)
แบบฟอร์มการชำระภาษีฯ
ขั้นตอนและวิธีการชำระภาษีฯ
คู่มือประชาชน
หนังสือสั่งการ
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
คลินิกเซ็นเตอร์
กระดานสนทนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ฐานข้อมูลประวัติบุคลากร
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ระเบียบพัสดุฯ การจัดซื้อจัดจ้าง
การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ITA
ข้อระเบียบและกฎหมาย
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
วารสาร อบจ.
VDO Conference
สินค้า OTOP
แหล่งท่องเที่ยว
บึงฉวาก
สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน GPS
Adobe Reader
ผู้เข้าชมขณะนี้
254
ผู้เข้าชมวันนี้
433
ผู้เข้าชมเดือนนี้
9400
ผู้เข้าชมทั้งหมด
1002856
 
 
 
 
การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นหนึ่ง เป็นที่พึ่งของประชาชน    องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชั้นนำทางด้านการศึกษา การท่องเที่ยว การกีฬาและเป็นเมืองสะอาดสวยงามปราศจากมลพิษ
ประวัตินายก อบจ.
จำนวนผู้เข้าชม : 512   
 
ประวัติการอบรมสัมมนา
 
  - อบรมหลักสูตรนักปกครองท้องถิ่นระดับสูง (นายกเทศมนตรี) รุ่นที่ 10(ตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2544 - 26 มิถุนายน 2544) (16 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม 2544)
  - อบรมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพผู้บริหารเทศบาลปี 2544 (ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2545)
  - อบรมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพผู้บริหารเทศบาลปี 2544 (ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2545)
  - อบรมผู้บริหารระดับสูง (หลักสูตรนายกเทศมนตรี) รุ่นที่ 3 (ระหว่างวันที่ 23 มิถุนายน-11 กรกฎาคม 2546)
  - อบรมหลักสูตร เทคนิคการพูดในที่ชุมชน (ระหว่างวันที่ 27-29 กรกฎาคม 2547) โดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 2 สุพรรณบุรี
  - อบรมหลักสูตรพัฒนาความสามารถผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำหรับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม-5 สิงหาคม 2547)
  - อบรมหลักสูตรความพร้อมให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ระหว่างวันที่ 18-23 สิงหาคม 2547)โดยคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักนายกรัฐมนตรี
  - อบรมหลักสูตร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ระหว่างวันที่ 4 ตุลาคม-2 ธันวาคม 2547)โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  - อบรมหลักสูตร เทคนิคการจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชา (ระหว่างวันที่ 25-26 มกราคม 2549)โดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ภาค 2 สุพรรณบุรี
  - อบรมหลักสูตรลูกเสือชาวบ้านขั้นต้น รุ่นที่ 4654/2 (ระหว่างวันที่ 7 – 10 พฤศจิกายน 2549)
  - อบรมหลักสูตรผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยุคใหม่ (ฝ่ายการเมือง) (หลักสูตรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รุ่นที่ 2) ระหว่างวันที่ 10 พฤศจิกายน – 5 ธันวาคม 2551
 
  - อบรมหลักสูตรพัฒนาความสามารถผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ระหว่างวันที่ 17 – 21 สิงหาคม 2552 โดยวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้าร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย
 
  - ศึกษาดูงาน โครงการพัฒนาวิสัยทัศน์และสมรรถนะผู้ว่าราชการจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดในการบริหารราชการจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ 2553 ระหว่างวันที่ 9 – 10 มิถุนายน 2553 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ หลักสี่ กรุงเทพฯ จัดโดยกระทรวงมหาดไทย
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ : นายกอบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก อบจ.สุพรรณบุรี
นายกอบจ.พบประชาชน
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการศึกษาฯ
กองพัฒนาชนบท
กองการเจ้าหน้าที่
หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์ท่องเที่ยว
ศูนย์เทคโนโลยีฯ
ศูนย์กีฬา
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
ศูนย์จัดหาและพัฒนารายได้ฯ
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ อบจ.สุพรรณบุรี
บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ
สถานีขนส่งด่านช้าง
ระบบติดตามยานพาหนะ
ระบบแท่งวัดน้ำมันในเครื่องจักร
องค์กรต้นแบบไร้พุง
ระบบทางด่วนรับ-ส่งข้อมูล
โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ
QR Code Facebook อบจ.
ยุวชนประชาธิปไตย เครือข่ายแห่งรัฐสภา
แผนที่ภูมิอากาศ
suphan.go.th/webmail
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
  • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Thailand e-Government)
  • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  • สายด่วนของรัฐบาล 1111