ประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่ผลงานโครงสร้างองค์กรติดต่อ
FacebookMail
Media Player
ข้อมูลทั้งหมด
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
กิจกรรม
ผลงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี
รายรับ รายจ่าย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ของดีบ้านฉัน
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
การบริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)
แบบฟอร์มการชำระภาษีฯ
ขั้นตอนและวิธีการชำระภาษีฯ
คู่มือประชาชน
หนังสือสั่งการ
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
คลินิกเซ็นเตอร์
กระดานสนทนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ฐานข้อมูลประวัติบุคลากร
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ระเบียบพัสดุฯ การจัดซื้อจัดจ้าง
การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ITA
ข้อระเบียบและกฎหมาย
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
วารสาร อบจ.
VDO Conference
สินค้า OTOP
แหล่งท่องเที่ยว
บึงฉวาก
สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน GPS
Adobe Reader
ผู้เข้าชมขณะนี้
254
ผู้เข้าชมวันนี้
423
ผู้เข้าชมเดือนนี้
9390
ผู้เข้าชมทั้งหมด
1002846
 
 
 
 
การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นหนึ่ง เป็นที่พึ่งของประชาชน    องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชั้นนำทางด้านการศึกษา การท่องเที่ยว การกีฬาและเป็นเมืองสะอาดสวยงามปราศจากมลพิษ
ประวัตินายก อบจ.
จำนวนผู้เข้าชม : 947   
 
ประกาศเกียรติคุณ และโล่รางวัลที่ได้รับ
 
  1. รับโล่ประกาศเกียรติคุณให้เป็นเทศบาลตัวอย่างในด้านการพัฒนาชุมชนให้เป็นเมือง น่าอยู่ น่าอาศัย เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2542
  2. ได้รับธงเขียวด้านสิ่งแวดล้อมดีเด่น เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2542 (จากนายสุนทร ริ้วเหลือง ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี)พร้อมพัฒนาส่งเสริมอาชีพให้แก่ราษฎรในชุมชนตำบลหน้าพระลาน ให้อยู่ดีมีสุขและส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
  3. รับโล่บุคคลตัวอย่าง ด้านผู้บริหารส่วนท้องถิ่น ของมูลนิธิเพื่อสังคมไทยปี 2542
  4. ต้อนรับคณะกรรมการนางงามจักรวาลปี 2543 ตามโครงการหมอและยาเพื่อชีวิต ณ เทศบาลตำบลหน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี
  5. รับประกาศเกียรติคุณจากสถานีตำรวจภูธรอำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรีเป็นผู้ให้การสนับสนุน โครงการ “รวมใจ ให้หมวก เทิดไท้ ดวงใจแม่ 72 พรรษามหาราชินี สิงหาคม 2547”
  6. รับพระราชทานโล่ เข็ม และเครื่องหมายตอบแทน จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยเสด็จพระราชกุศลสมทบมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปี 2548
  7. รับโล่เกียรติยศจากจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นผู้ให้การสนับสนุนงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์และงานกาชาดจังหวัด ประจำปี 2548
  8. รับโล่จากสมาคมกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นผู้ให้การสนับสนุนการจัดการแข่งขันวอลเล่ย์บอลชาย ชิงชนะเลิศแห่งเอเซีย ครั้งที่ 13 ปี 2548 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี
  9. รับเกียรติบัตรจากกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้ให้การสนับสนุนจัดกิจกรรมในการงานนิทรรศการ เปิดฟ้าวิชาการ “สวนแตง 48”
  10. รับเกียรติบัตรจากวัดมะนาว ต.ทับตีเหล็ก อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี เป็นผู้ให้การสนับสนุนการดำเนินงานประเพณีลอยกระทงหลวงพ่อโบ้ย วัดมะนาว ปี2548
  11. รับประกาศเกียรติคุณจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 เป็นผู้ให้การสนับสนุน สร้างอาคาร พัฒนาและปรับภูมิทัศน์ ปี 2547
  12. รับประกาศเกียรติคุณจากจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นผู้ให้การสนับสนุนถ้วยรางวัล โครงการเดิน-วิ่ง มินิมาราธอน และแอโรบิคด๊านซ์ สู่สุขภาพดี ประจำปี 2547 ณ สนามกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรีวันที่ 26 พฤษภาคม 2549
  13. รับประกาศเกียรติคุณจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 เป็นผู้ให้การสนับสนุนการจัดทำหนังสือที่ระลึกงานวันครู ครั้งที่ 49 ประจำปี พ.ศ.2548
  14. รับประกาศเกียติคุณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นผู้ให้การสนับสนุนการจัดงานแสดงผลผลิตทางการศึกษา “มหกรรมการศึกษาสุพรรณบุรี ครั้งที่ 1” ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1,2 และ 3
  15. รับโล่จากสมาคมวอลเล่ย์บอลแห่งประเทศไทย เป็นผู้ให้การสนับสนุนการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 23 ณ ประเทศฟิลิปปินส์ วันที่ 5 พฤศจิกายน – 5 ธันวาคม 2548
  16. รับประทานเข็ม จากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในวโรกาสเสด็จ ร่วมกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และทรงเยี่ยมการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ณ จังหวัดสุพรรณบุรี ในวันที่ 9 ธันวาคม 2548
  17. รับโล่จากจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นผู้ให้การสนับสนุนงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์และงานกาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2549 ระหว่างวันที่ 18 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2549
  18. รับโล่เกียรติคุณ จากสมาคมผู้ปกครองครูและศิษย์เก่าโรงเรียนสุพรรณภูมิ เป็นผู้ให้การสนับสนุน เดิน-วิ่ง สุพรรณภูมิมินิมาราธอน ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2549
  19. รับประกาศเกียรติคุณ จากโรงเรียนบ้านปากดง อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี เป็นผู้ให้การสนับสนุนจัดทำป้ายโรงเรียนวัดปากดง วันที่ 3 มีนาคม 2549
  20. ได้รับประกาศเกียรติคุณ จากกองทุนส่งเสริมการศึกษา โรงเรียนวัดดอนไร่ อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรีเป็นผู้ให้การสนับสนุนกองทุนส่งเสริมการศึกษา วันที่ 15 เมษายน 2549
  21. ได้รับประกาศเกียรติคุณ จากศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นผู้สนับสนุนให้การจัดสรรงบประมาณซื้อสื่อการเรียนการสอนโปรแกรมช่วยสอน (CAI) มูลค่า 5 ล้านบาท วันที่ 8 กันยายน 2548
  22. ประกาศเกียรติคุณ จากชมรมลูกเสือชาวบ้านภาคตะวันตก ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 เป็นผู้ให้การสนับสนุนการจัดงานชุมนุมลูกเสือชาวบ้านภาคตะวันตก ครั้งที่ 2 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ระหว่างวันที่ 5-7 พฤษภาคม 2549
 
  23. ได้รับประกาศเกียรติบัตรจากจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นผู้สนับสนุนการจัดการแข่งขันฟุตบอล Prime Minister Cup ครั้งที่ 2 รอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2549 ประเภทประชาชนชาย (2 Thailand Prime Minister Cup 2006) ณ สนามกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ 2 มิถุนายน 2549
  24. ได้รับมอบโล่เกียรติคุณจากโรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ) เป็นผู้มีอุปการคุณกับโรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ) เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2549
  25. ได้รับมอบโล่เกียรติคุณ จาก คณะผู้พิพากษาสมทบศาลจังหวัดสุพรรณบุรี แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว เป็นผู้ให้การสนับสนุนการแข่งขันฟุตซอลเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี วันที่ 9 มิถุนายน 2549
  26. ได้รับมอบเกียรติบัตรเป็นวิทยากรการเสวนา “คิดและค้นให้คนสุพรรณ หันมาสนใจการเมือง” ตามโครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพรรคการเมืองและการเลือกตั้งจังหวัดสุพรรณบุรี โดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2549
  27. ได้รับมอบโล่รางวัลเกียรติยศ ผู้นำท้องถิ่นดีเด่น ประจำปี 2549 จากนิตยสารเส้นทางไทยและหนังสือพิมพ์ เส้นทางเศรษฐกิจ โดยพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2549
  28. ได้รับมอบโล่รางวัลเกียรติยศ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ประจำปี 2549 จากนิตยสารเส้นทางไทย และหนังสือพิมพ์เส้นทางเศรษฐกิจ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2550 โดย ฯพณฯ ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2550
  29. ได้รับมอบโล่รางวัลเกียรติยศ ผู้นำดีเด่น และ นักพัฒนาตัวอย่าง ของการปฏิบัติกิจกรรม 5 ส จากสถาบัน การจัดการทรัพยากรบุคคลเพื่อการเพิ่มผลผลิต (HMPI ) ร่วมกับสถาบันพัฒนาคุณภาพขั้นพื้นฐาน (DBQ) วันที่ 5 เมษายน 2550
  30. ประกาศเกียรติคุณผู้สนับสนุน โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดของ องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์ อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
  31. ประกาศเกียรติคุณ เป็นผู้สนับสนุนจัดงานวันครู ประจำปี 2550 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2
  32. ได้รับมอบวุฒิบัตรเป็นผู้ผ่านการสัมมนาการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกัน การทุจริต โดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2550
  33. ได้รับมอบเกียรติบัตร ผู้จัดการทีม เยาวชนจังหวัดสุพรรณบุรี ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 24 รอบคัดเลือกภาค 2 “โสนทองเกมส์” ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระหว่างวันที่ 22 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 4 ธันวาคม 2550 จากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  34. ได้รับเข็มเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ เป็นผู้ทรงเกียรติ ที่ได้สร้างสรรค์คุณประโยชน์ต่อประชาชน และจังหวัดสุพรรณบุรี โดยส่วนรวมอย่างดียิ่ง จากจังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2550
  35. ได้รับประกาศเกียรติคุณ เป็นผู้ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรม เดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอนเขาเทวดา อนุรักษ์ป่ารักษาวัฒนธรรมสุพรรณบุรี ชิงถ้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 1 จากจังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2551
  36. ได้รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ผู้สนับสนุนการจัดงานมหกรรมการศึกษาสุพรรณบุรีจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2551
  37. ได้รับประกาศเกียรติคุณ ให้การส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานโครงการหมู่บ้านคนดีศรีสุพรรณ บ้านดอนมะเกลือ หมู่ที่ 3 ตำบลป่าสะแก่ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2551
  38. ได้รับประกาศเกียรติคุณองค์กรให้การสนับสนุนการจัดงาน “มหกรรมตลาดนัดสุขภาพ ภาคีเครือข่ายคนไทยไร้พุง” และเข้าร่วมเป็นองค์กรไร้พุงต้นแบบ จังหวัดสุพรรณบุรี จากจังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2552
  39. ได้รับประกาศเกียรติคุณ ผู้ให้การสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬายิงปืนคนพิการชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1 ณ สนามยิงปืน กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 กองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ จังหวัดพิษณุโลก จากสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2553
  40. ได้รับประกาศเกียรติคุณ ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมระดับประเทศ ด้านองค์กรส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จากกระทรวงวัฒนธรรม เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2553
  41. ได้รับประกาศเกียรติคุณ ผู้ให้การสนับสนุนกิจกรรม “รำวงย้อนยุค สร้างสุขกับโรตารี” จากสโมสรโรตารี่อู่ทอง เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2553
  42. รับพระราชทานเข็มที่ระลึกอักษรพระปรมาภิไธย “ส.ธ.” จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จพระราชดำเนินเปิดที่ทำการสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2554
 
  43. รับพระราชทานเข็มเกียรติคุณวันอนุรักษ์มรดกไทย ได้รับการพิจารณายกย่องเป็นผู้สนับสนุนการอนุรักษ์มรดกไทยดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2554 จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2554
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ : นายกอบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก อบจ.สุพรรณบุรี
นายกอบจ.พบประชาชน
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการศึกษาฯ
กองพัฒนาชนบท
กองการเจ้าหน้าที่
หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์ท่องเที่ยว
ศูนย์เทคโนโลยีฯ
ศูนย์กีฬา
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
ศูนย์จัดหาและพัฒนารายได้ฯ
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ อบจ.สุพรรณบุรี
บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ
สถานีขนส่งด่านช้าง
ระบบติดตามยานพาหนะ
ระบบแท่งวัดน้ำมันในเครื่องจักร
องค์กรต้นแบบไร้พุง
ระบบทางด่วนรับ-ส่งข้อมูล
โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ
QR Code Facebook อบจ.
ยุวชนประชาธิปไตย เครือข่ายแห่งรัฐสภา
แผนที่ภูมิอากาศ
suphan.go.th/webmail
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
  • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Thailand e-Government)
  • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  • สายด่วนของรัฐบาล 1111