ประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่ผลงานโครงสร้างองค์กรติดต่อ
FacebookMail
Media Player
ข้อมูลทั้งหมด
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
กิจกรรม
ผลงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี
รายรับ รายจ่าย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ของดีบ้านฉัน
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
การบริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)
แบบฟอร์มการชำระภาษีฯ
ขั้นตอนและวิธีการชำระภาษีฯ
คู่มือประชาชน
หนังสือสั่งการ
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
คลินิกเซ็นเตอร์
กระดานสนทนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ฐานข้อมูลประวัติบุคลากร
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ระเบียบพัสดุฯ การจัดซื้อจัดจ้าง
การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ITA
ข้อระเบียบและกฎหมาย
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
วารสาร อบจ.
VDO Conference
สินค้า OTOP
แหล่งท่องเที่ยว
บึงฉวาก
สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน GPS
Adobe Reader
ผู้เข้าชมขณะนี้
342
ผู้เข้าชมวันนี้
488
ผู้เข้าชมเดือนนี้
6842
ผู้เข้าชมทั้งหมด
1000298
 
 
 
 
การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นหนึ่ง เป็นที่พึ่งของประชาชน    องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชั้นนำทางด้านการศึกษา การท่องเที่ยว การกีฬาและเป็นเมืองสะอาดสวยงามปราศจากมลพิษ
กิจกรรม
จำนวนผู้เข้าชม : 95   
 
ภาพ..ประชุมข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ของ อบจ.สุพรรณบุรี ประจำเดือนกันยายน 2561 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561 ณ หอประชุม อบจ.สุพรรณบุรี
 
                   นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายก อบจ.สุพรรณบุรี มอบหมายให้ นายสุวัฒน์  จันทร์สว่างรองนายก อบจ.สุพรรณบุรี  เป็นประธานในการประชุมชี้แจงข้อราชการ แก่ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ของ อบจ.สุพรรณบุรี พร้อมด้วย นายคณิต  คงเปีย ปลัด อบจ.สุพรรณบุรี,นายกฤตยศ เกษมสุข
นางพจมาลย์ ปริ่มปาน รองปลัด อบจ.สุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561 ณ หอประชุมอบจ.สุพรรณบุรี ซึ่งก่อนเข้าสู่วาระการประชุม มีกิจกรรม 2 กิจกรรม คือ ปลัด อบจ.สุพรรณบุรี ร่วมพูดคุย เรื่อง “การครองตน ครองคน และครองงาน” และ การกล่าวคำปฏิญาณตนต่อต้านการทุจริตของ อบจ.สุพรรณบุรี หลังเสร็จสิ้นการประชุม คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และบุคลากรของ อบจ.สุพรรณบุรี ถ่ายภาพหมู่ร่วมกับผู้เกษียณอายุราชการ อบจ.สุพรรณบุรี ประจำปี 2561จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นายคณิต คงเปีย ปลัด อบจ.สุพรรณบุรี, นางสุดารัตน์ ทรัพย์สวัสดิ์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน และ นายจำรอง บุญเกิด พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก
                   โดยในช่วงเช้า ปลัด อบจ.สุพรรณบุรี, รองปลัด อบจ.สุพรรณบุรี, หัวหน้าส่วนราชการ และบุคลากรของ อบจ.สุพรรณบุรี ร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ณ บริเวณหน้าสำนักงาน
อบจ.สุพรรณบุรี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ : นายกอบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก อบจ.สุพรรณบุรี
นายกอบจ.พบประชาชน
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการศึกษาฯ
กองพัฒนาชนบท
กองการเจ้าหน้าที่
หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์ท่องเที่ยว
ศูนย์เทคโนโลยีฯ
ศูนย์กีฬา
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
ศูนย์จัดหาและพัฒนารายได้ฯ
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ อบจ.สุพรรณบุรี
บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ
สถานีขนส่งด่านช้าง
ระบบติดตามยานพาหนะ
ระบบแท่งวัดน้ำมันในเครื่องจักร
องค์กรต้นแบบไร้พุง
ระบบทางด่วนรับ-ส่งข้อมูล
โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ
QR Code Facebook อบจ.
ยุวชนประชาธิปไตย เครือข่ายแห่งรัฐสภา
แผนที่ภูมิอากาศ
suphan.go.th/webmail
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
  • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Thailand e-Government)
  • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  • สายด่วนของรัฐบาล 1111