ประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่ผลงานโครงสร้างองค์กรติดต่อ
FacebookMail
Media Player
ข้อมูลทั้งหมด
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
กิจกรรม
ผลงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี
รายรับ รายจ่าย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ของดีบ้านฉัน
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
การบริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)
แบบฟอร์มการชำระภาษีฯ
ขั้นตอนและวิธีการชำระภาษีฯ
คู่มือประชาชน
หนังสือสั่งการ
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
คลินิกเซ็นเตอร์
กระดานสนทนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ฐานข้อมูลประวัติบุคลากร
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ระเบียบพัสดุฯ การจัดซื้อจัดจ้าง
การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ITA
ข้อระเบียบและกฎหมาย
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
วารสาร อบจ.
VDO Conference
สินค้า OTOP
แหล่งท่องเที่ยว
บึงฉวาก
สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน GPS
Adobe Reader
ผู้เข้าชมขณะนี้
197
ผู้เข้าชมวันนี้
100
ผู้เข้าชมเดือนนี้
7953
ผู้เข้าชมทั้งหมด
1001409
 
 
 
 
การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นหนึ่ง เป็นที่พึ่งของประชาชน    องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชั้นนำทางด้านการศึกษา การท่องเที่ยว การกีฬาและเป็นเมืองสะอาดสวยงามปราศจากมลพิษ
กิจกรรม
จำนวนผู้เข้าชม : 239   
 
ภาพ..สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี มอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบอุทกภัยให้กับประชาชนในเขตตำบลจรเข้ใหญ่ อำเภอบางปลาม้า เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ณ ศาลาการเปรียญวัดจรเข้ใหญ่ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
 
สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีนายพิภพ  บุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี,นายณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ อดีตสมาชิก            สภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุพรรณบุรี,นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย,  นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี,นายสุวัฒน์  จันทร์สว่าง รองนายก        องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี,ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี,นายกอบชัย  พลเสน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี,              นายบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์ เลขาธิการสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย,นายจำลอง ขำสา ที่ปรึกษานายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย, นายกฤตยศ  เกษมสุข รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี,หัวหน้าส่วนราชการ,ข้าราชการ  และพนักงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี           ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วม เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ณ ศาลาการเปรียญ       วัดจรเข้ใหญ่ ตำบลจระเข้ใหญ่ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ : นายกอบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก อบจ.สุพรรณบุรี
นายกอบจ.พบประชาชน
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการศึกษาฯ
กองพัฒนาชนบท
กองการเจ้าหน้าที่
หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์ท่องเที่ยว
ศูนย์เทคโนโลยีฯ
ศูนย์กีฬา
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
ศูนย์จัดหาและพัฒนารายได้ฯ
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ อบจ.สุพรรณบุรี
บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ
สถานีขนส่งด่านช้าง
ระบบติดตามยานพาหนะ
ระบบแท่งวัดน้ำมันในเครื่องจักร
องค์กรต้นแบบไร้พุง
ระบบทางด่วนรับ-ส่งข้อมูล
โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ
QR Code Facebook อบจ.
ยุวชนประชาธิปไตย เครือข่ายแห่งรัฐสภา
แผนที่ภูมิอากาศ
suphan.go.th/webmail
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
  • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Thailand e-Government)
  • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  • สายด่วนของรัฐบาล 1111