ประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่ผลงานโครงสร้างองค์กรติดต่อ
FacebookMail
Media Player
ข้อมูลทั้งหมด
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
กิจกรรม
ผลงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี
รายรับ รายจ่าย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ของดีบ้านฉัน
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
การบริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)
แบบฟอร์มการชำระภาษีฯ
ขั้นตอนและวิธีการชำระภาษีฯ
คู่มือประชาชน
หนังสือสั่งการ
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
คลินิกเซ็นเตอร์
กระดานสนทนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ฐานข้อมูลประวัติบุคลากร
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ระเบียบพัสดุฯ การจัดซื้อจัดจ้าง
การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ITA
ข้อระเบียบและกฎหมาย
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
วารสาร อบจ.
VDO Conference
สินค้า OTOP
แหล่งท่องเที่ยว
บึงฉวาก
สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน GPS
Adobe Reader
ผู้เข้าชมขณะนี้
206
ผู้เข้าชมวันนี้
120
ผู้เข้าชมเดือนนี้
9125
ผู้เข้าชมทั้งหมด
986904
 
 
 
 
การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นหนึ่ง เป็นที่พึ่งของประชาชน    องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชั้นนำทางด้านการศึกษา การท่องเที่ยว การกีฬาและเป็นเมืองสะอาดสวยงามปราศจากมลพิษ
กิจกรรม
จำนวนผู้เข้าชม : 149   
 
ภาพ..โครงการเสริมสร้างภาวะผู้นำท้องถิ่น โดยจัดเวทีประชาคมท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) แก้ไข และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมพชร อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
 
                      นายบุญชู  จันทร์สุวรรณ  นายก อบจ.สุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างภาวะผู้นำท้องถิ่น โดยจัดเวทีประชาคมท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) แก้ไข และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี โดยมี นายสุวัฒน์  จันทร์สว่าง,นายสมคิด  ปทุมสูติ รองนายก อบจ.สุพรรณบุรี,นายเสมียน  หงษ์โต สมาชิกสภา อบจ.สุพรรณบุรี,นายคณิต คงเปีย ปลัด อบจ.สุพรรณบุรี, รองปลัด อบจ.สุพรรณบุรี,หัวหน้าส่วนราชการข้าราชการ และพนักงานของ อบจ.สุพรรณบุรี,ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น,หน่วยงานภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ เอกชน  ร่วมเป็นเกียรติ ฯ เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมพชร อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
                   โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ดำเนินการจัดทำโครงการฯ เพื่อให้ภาคประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี โดยผ่านกระบวนการประชาคมท้องถิ่น เกิดการประสาน และบูรณาการร่วมกันในการแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนให้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดความคุ้มค่า ส่งผลให้บริหารงานอย่างโปร่งใส ใช้จ่ายงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีผู้เข้าร่วมโครงการ 468 คน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ : นายกอบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก อบจ.สุพรรณบุรี
นายกอบจ.พบประชาชน
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการศึกษาฯ
กองพัฒนาชนบท
กองการเจ้าหน้าที่
หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์ท่องเที่ยว
ศูนย์เทคโนโลยีฯ
ศูนย์กีฬา
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
ศูนย์จัดหาและพัฒนารายได้ฯ
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ อบจ.สุพรรณบุรี
บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ
สถานีขนส่งด่านช้าง
ระบบติดตามยานพาหนะ
ระบบแท่งวัดน้ำมันในเครื่องจักร
องค์กรต้นแบบไร้พุง
ระบบทางด่วนรับ-ส่งข้อมูล
โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ
QR Code Facebook อบจ.
ยุวชนประชาธิปไตย เครือข่ายแห่งรัฐสภา
แผนที่ภูมิอากาศ
suphan.go.th/webmail
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
  • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Thailand e-Government)
  • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  • สายด่วนของรัฐบาล 1111