ประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่ผลงานโครงสร้างองค์กรติดต่อ
FacebookMail
Media Player
ข้อมูลทั้งหมด
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
กิจกรรม
ผลงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี
รายรับ รายจ่าย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ของดีบ้านฉัน
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
การบริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)
แบบฟอร์มการชำระภาษีฯ
ขั้นตอนและวิธีการชำระภาษีฯ
คู่มือประชาชน
หนังสือสั่งการ
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
คลินิกเซ็นเตอร์
กระดานสนทนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ฐานข้อมูลประวัติบุคลากร
วารสาร อบจ.
VDO Conference
สินค้า OTOP
แหล่งท่องเที่ยว
บึงฉวาก
สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน GPS
Adobe Reader
ผู้เข้าชมขณะนี้
173
ผู้เข้าชมวันนี้
74
ผู้เข้าชมเดือนนี้
7171
ผู้เข้าชมทั้งหมด
946263
 
 
 
 
การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นหนึ่ง เป็นที่พึ่งของประชาชน    องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชั้นนำทางด้านการศึกษา การท่องเที่ยว การกีฬาและเป็นเมืองสะอาดสวยงามปราศจากมลพิษ
หนังสือสั่งการ
จำนวนผู้เข้าชม : 2530   
 
สพ ๕๑๐๐๑/ว๒๕๙ เรื่อง..ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวการรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความาสารถทั่วไป ประจำ ๒๕๕๗
: 113   
สพ ๕๑๐๐๑/ว๒๕๗ เรื่อง..เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
: 120   
เลขที่ สพ ๕๑๐๐๑/ว๒๒๘ เรื่อง..การปลอมเอกสารทางราชการ
: 133   
เลขที่ สพ ๕๑๐๐๑/๑๙๖ เรื่อง..ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศคำสั่งคณะกรรม ป.ป.ช.
: 118   
เลขที่ สพ ๕๑๐๐๔/๙๒ เรื่อง..แนวทางการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น
: 146   
เลขที่ สพ ๕๑๐๐๑/ว ๑๙๖ เรื่อง..ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศคำสั่งคณะกรรมการ ป.ป.ช
: 110   
เลขที่ สพ ๕๑๐๐๑/ว ๑๘๒ เรื่อง..ขอความร่วมมือสนับสนุนการจัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๕๗
: 124   
เลขที่ สพ ๕๑๐๐๑/ว ๑๗๑ เรื่อง..การป้องกันโรคที่เกิดในฤดูหนาว
: 108   
เลขที่ สพ ๕๑๐๐๑/ว ๑๖๓ เรื่อง..ซักซ้อมแนวทางการจัดทำและประสานแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๐-๒๕๕๒) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
: 118   
เลขที่ สพ ๕๑๐๐๑/ว ๑๔๙ เรื่อง..แนวทางใช้จ่ายเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการบริการสาธารณสุข (ชุมชน/หมู่บ้านละ ๑๕,๐๐๐ บาท)
: 120   
เลขที่ สพ ๕๑๐๐๑/ว ๑๓๓ เรื่อง..ส่งแผนงานโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ จังหวัดสุพรรณบุรี ปี ๒๕๕๗-๒๕๕๘
: 112   
เลขที่ สพ ๕๑๐๐๑/ว ๑๒๐ เรื่อง..แนวทางดำเนินการโฆษณาประชาสัมพันธ์ที่มีภาพและเสียงของนายกรัฐมนตรี
: 108   
เลขที่ สพ ๕๑๐๐๑/ว ๑๑๗ เรื่อง..การพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงานอันเนื่องมาจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ๓๐๐ บาท
: 125   
เลขที่ สพ ๕๑๐๐๑/ว ๔๑๒ เรื่อง..ซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
: 133   
เลขที่ สพ ๕๑๐๐๑/ว ๔๑๑ เรื่อง..หารือเรื่องจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
: 122   
เลขที่ สพ ๕๑๐๐๑/ว ๙๑๗ เรื่อง..การพิจารณาการก่อหนี้รายจ่ายทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖
: 108   
เลขที่ สพ ๕๑๐๐๑/ว ๘๔๕ เรื่อง..การดำเนินงานสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง
: 114   
เลขที่ สพ ๕๑๐๐๑/ว ๘๔๔ เรื่อง..การลดเอกสารประกอบระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี
: 99   
เลขที่ สพ ๕๑๐๐๑/ว ๘๖๔ เรื่อง..แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายสำหรับการตั้งงบประมาณเพื่อใช้จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
: 105   
เลขที่ สพ ๕๑๐๐๑/ว ๗๑๖ เรื่อง..ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
: 132   
1 2 34 5 6
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ : นายกอบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก อบจ.สุพรรณบุรี
นายกอบจ.พบประชาชน
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการศึกษาฯ
กองพัฒนาชนบท
กองการเจ้าหน้าที่
หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์ท่องเที่ยว
ศูนย์เทคโนโลยีฯ
ศูนย์กีฬา
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
ศูนย์จัดหาและพัฒนารายได้ฯ
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ อบจ.สุพรรณบุรี
บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ
สถานีขนส่งด่านช้าง
ระบบติดตามยานพาหนะ
ระบบแท่งวัดน้ำมันในเครื่องจักร
องค์กรต้นแบบไร้พุง
ระบบทางด่วนรับ-ส่งข้อมูล
โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ
QR Code Facebook อบจ.
ยุวชนประชาธิปไตย เครือข่ายแห่งรัฐสภา
แผนที่ภูมิอากาศ
suphan.go.th/webmail
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
  • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Thailand e-Government)
  • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  • สายด่วนของรัฐบาล 1111