ประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่ผลงานโครงสร้างองค์กรติดต่อ
FacebookMail
Media Player
ข้อมูลทั้งหมด
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
กิจกรรม
ผลงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี
รายรับ รายจ่าย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ของดีบ้านฉัน
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
การบริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)
แบบฟอร์มการชำระภาษีฯ
ขั้นตอนและวิธีการชำระภาษีฯ
คู่มือประชาชน
หนังสือสั่งการ
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
คลินิกเซ็นเตอร์
กระดานสนทนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ฐานข้อมูลประวัติบุคลากร
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ระเบียบพัสดุฯ การจัดซื้อจัดจ้าง
การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
วารสาร อบจ.
VDO Conference
สินค้า OTOP
แหล่งท่องเที่ยว
บึงฉวาก
สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน GPS
Adobe Reader
ผู้เข้าชมขณะนี้
245
ผู้เข้าชมวันนี้
177
ผู้เข้าชมเดือนนี้
9089
ผู้เข้าชมทั้งหมด
972714
 
 
 
 
การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นหนึ่ง เป็นที่พึ่งของประชาชน    องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชั้นนำทางด้านการศึกษา การท่องเที่ยว การกีฬาและเป็นเมืองสะอาดสวยงามปราศจากมลพิษ
หนังสือสั่งการ
จำนวนผู้เข้าชม : 2870   
 
เลขที่ สพ ๕๑๐๐๑/ว ๗๗๗ เรื่อง..แจ้งแนวทางการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย และคุณลักษณะพื้นฐานของกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
: 133   
เลขที่ สพ ๕๑๐๐๑/ว ๗๑๖ เรื่อง..ขอให้กำหนดมาตรการเพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ กรณีกรเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
: 133   
เลขที่ สพ ๕๑๐๐๑/ว ๖๑๓ เรื่อง..การชุมนุมเรียกร้องขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
: 122   
เลขที่ สพ ๕๑๐๐๑/ว ๖๙๖ เรื่อง..มติคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖
: 162   
เลขที่ สพ ๕๑๐๐๑/ว ๖๐๓ เรื่อง..การชุมนุมเรียกร้องขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
: 123   
เลขที่ สพ ๕๑๐๐๑/ว ๔๑๒ เรื่อง..ซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
: 170   
เลขที่ สพ ๕๑๐๐๑/ว ๔๑๑ เรื่อง..หารือการจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
: 116   
เลขที่ สพ ๕๑๐๐๑/ว๒๖๖ เรื่อง..ขอความอนุเคราะห์ในการดำเนินการในพื้นที่เสียง
: 176   
เลขที่ สพ ๕๑๐๐๑/ว๒๖๕ เรื่อง..ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๖
: 130   
เลขที่ สพ ๕๑๐๐๑/ว๒๕๗ เรื่อง..แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงขององค์กรปรครองส่วนท้องถิ่น
: 133   
เลขที่ สพ ๕๑๐๐๑/ว๒๕๖ เรื่อง..แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
: 137   
เลขที่ สพ ๕๑๐๐๑/ว๒๒ เรื่อง..การประกาศมาตรฐานศูนย์บริการข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว
: 141   
เลขที่ สพ ๕๑๐๐๑/ว๘ เรื่อง..ขยายระยะเวลาส่งโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ กิจกรรมการป้องกันและเฝ้าระวัง โดยการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และก่อสร้างลานกีฬา
: 134   
เลขที่ สพ ๕๑๐๐๑/ว๑๕๑๙ เรื่อง..แนงทางการปฏิบัติกรณีการขอกู้เงินขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และเมืองพัทยา
: 146   
เลขที่ สพ ๕๑๐๐๑/ว๑๔๔๗ เรื่อง..ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๕
: 145   
เลขที่ สพ ๕๑๐๐๑/ว๑๕๐๙ เรื่อง..การลดหย่อนค่าโดยสารสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุในระบบขนส่งสาธารณะ
: 143   
เลขที่ สพ ๕๑๐๐๑/ว๑๕๐๘ เรื่อง..แจ้งการเปลี่ยนแปลงวันที่ในการจัดตั้งประชาคมอาเซียนเพื่อให้การดำเนินการต่างๆ ของหน่วยงานเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่ถูกต้อง และเกิดความเข้าใจในทิศทางเดียวกัน
: 154   
เลขที่ สพ ๕๑๐๐๑/ว๑๕๐๗ เรื่อง..ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๕
: 141   
เลขที่ สพ ๕๑๐๐๑/ว๑๕๐๖ เรื่อง..การแอบอ้างเพื่อหลอกลวงเอาผลประโยชน์จากผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
: 148   
เลขที่ สพ ๕๑๐๐๑/ว๑๕๐๕ เรื่อง..การตรวจสอบการดำเนินงาน การบริหารงานงบประมาณตามแผนพัฒนา ๓ ปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดหนองคาย
: 132   
1 2 3 45 6
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ : นายกอบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก อบจ.สุพรรณบุรี
นายกอบจ.พบประชาชน
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการศึกษาฯ
กองพัฒนาชนบท
กองการเจ้าหน้าที่
หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์ท่องเที่ยว
ศูนย์เทคโนโลยีฯ
ศูนย์กีฬา
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
ศูนย์จัดหาและพัฒนารายได้ฯ
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ อบจ.สุพรรณบุรี
บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ
สถานีขนส่งด่านช้าง
ระบบติดตามยานพาหนะ
ระบบแท่งวัดน้ำมันในเครื่องจักร
องค์กรต้นแบบไร้พุง
ระบบทางด่วนรับ-ส่งข้อมูล
โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ
QR Code Facebook อบจ.
ยุวชนประชาธิปไตย เครือข่ายแห่งรัฐสภา
แผนที่ภูมิอากาศ
suphan.go.th/webmail
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
  • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Thailand e-Government)
  • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  • สายด่วนของรัฐบาล 1111