ประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่ผลงานโครงสร้างองค์กรติดต่อ
FacebookMail
Media Player
ข้อมูลทั้งหมด
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
กิจกรรม
ผลงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี
รายรับ รายจ่าย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ของดีบ้านฉัน
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
แบบฟอร์มการชำระภาษีฯ
ขั้นตอนและวิธีการชำระภาษีฯ
คู่มือประชาชน
หนังสือสั่งการ
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
คลินิกเซ็นเตอร์
กระดานสนทนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ฐานข้อมูลประวัติบุคลากร
วารสาร อบจ.
VDO Conference
สินค้า OTOP
แหล่งท่องเที่ยว
บึงฉวาก
สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน GPS
Adobe Reader
ผู้เข้าชมขณะนี้
6
ผู้เข้าชมวันนี้
182
ผู้เข้าชมเดือนนี้
14489
ผู้เข้าชมทั้งหมด
842038
 
 
 
 
การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นหนึ่ง เป็นที่พึ่งของประชาชน    องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชั้นนำทางด้านการศึกษา การท่องเที่ยว การกีฬาและเป็นเมืองสะอาดสวยงามปราศจากมลพิษ
หนังสือสั่งการ
จำนวนผู้เข้าชม : 1315   
 
เลขที่ สพ ๕๑๐๐๑/ว ๗๗๗ เรื่อง..แจ้งแนวทางการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย และคุณลักษณะพื้นฐานของกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
: 55   
เลขที่ สพ ๕๑๐๐๑/ว ๗๑๖ เรื่อง..ขอให้กำหนดมาตรการเพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ กรณีกรเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
: 54   
เลขที่ สพ ๕๑๐๐๑/ว ๖๑๓ เรื่อง..การชุมนุมเรียกร้องขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
: 47   
เลขที่ สพ ๕๑๐๐๑/ว ๖๙๖ เรื่อง..มติคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖
: 84   
เลขที่ สพ ๕๑๐๐๑/ว ๖๐๓ เรื่อง..การชุมนุมเรียกร้องขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
: 57   
เลขที่ สพ ๕๑๐๐๑/ว ๔๑๒ เรื่อง..ซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
: 52   
เลขที่ สพ ๕๑๐๐๑/ว ๔๑๑ เรื่อง..หารือการจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
: 48   
เลขที่ สพ ๕๑๐๐๑/ว๒๖๖ เรื่อง..ขอความอนุเคราะห์ในการดำเนินการในพื้นที่เสียง
: 66   
เลขที่ สพ ๕๑๐๐๑/ว๒๖๕ เรื่อง..ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๖
: 54   
เลขที่ สพ ๕๑๐๐๑/ว๒๕๗ เรื่อง..แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงขององค์กรปรครองส่วนท้องถิ่น
: 56   
เลขที่ สพ ๕๑๐๐๑/ว๒๕๖ เรื่อง..แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
: 63   
เลขที่ สพ ๕๑๐๐๑/ว๒๒ เรื่อง..การประกาศมาตรฐานศูนย์บริการข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว
: 51   
เลขที่ สพ ๕๑๐๐๑/ว๘ เรื่อง..ขยายระยะเวลาส่งโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ กิจกรรมการป้องกันและเฝ้าระวัง โดยการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และก่อสร้างลานกีฬา
: 53   
เลขที่ สพ ๕๑๐๐๑/ว๑๕๑๙ เรื่อง..แนงทางการปฏิบัติกรณีการขอกู้เงินขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และเมืองพัทยา
: 60   
เลขที่ สพ ๕๑๐๐๑/ว๑๔๔๗ เรื่อง..ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๕
: 53   
เลขที่ สพ ๕๑๐๐๑/ว๑๕๐๙ เรื่อง..การลดหย่อนค่าโดยสารสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุในระบบขนส่งสาธารณะ
: 57   
เลขที่ สพ ๕๑๐๐๑/ว๑๕๐๘ เรื่อง..แจ้งการเปลี่ยนแปลงวันที่ในการจัดตั้งประชาคมอาเซียนเพื่อให้การดำเนินการต่างๆ ของหน่วยงานเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่ถูกต้อง และเกิดความเข้าใจในทิศทางเดียวกัน
: 60   
เลขที่ สพ ๕๑๐๐๑/ว๑๕๐๗ เรื่อง..ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๕
: 48   
เลขที่ สพ ๕๑๐๐๑/ว๑๕๐๖ เรื่อง..การแอบอ้างเพื่อหลอกลวงเอาผลประโยชน์จากผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
: 54   
เลขที่ สพ ๕๑๐๐๑/ว๑๕๐๕ เรื่อง..การตรวจสอบการดำเนินงาน การบริหารงานงบประมาณตามแผนพัฒนา ๓ ปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดหนองคาย
: 51   
1 2 3 45 6
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ : นายกอบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก อบจ.สุพรรณบุรี
นายกอบจ.พบประชาชน
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการศึกษาฯ
กองพัฒนาชนบท
กองการเจ้าหน้าที่
หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์ท่องเที่ยว
ศูนย์เทคโนโลยีฯ
ศูนย์กีฬา
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
ศูนย์จัดหาและพัฒนารายได้ฯ
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ อบจ.สุพรรณบุรี
บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ
สถานีขนส่งด่านช้าง
ระบบติดตามยานพาหนะ
ระบบแท่งวัดน้ำมันในเครื่องจักร
องค์กรต้นแบบไร้พุง
ระบบทางด่วนรับ-ส่งข้อมูล
โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ
QR Code Facebook อบจ.
ยุวชนประชาธิปไตย เครือข่ายแห่งรัฐสภา
แผนที่ภูมิอากาศ
suphan.go.th/webmail
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
  • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Thailand e-Government)
  • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  • สายด่วนของรัฐบาล 1111