ประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่ผลงานโครงสร้างองค์กรติดต่อ
FacebookMail
Media Player
ข้อมูลทั้งหมด
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
กิจกรรม
ผลงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี
รายรับ รายจ่าย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ของดีบ้านฉัน
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
การบริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)
แบบฟอร์มการชำระภาษีฯ
ขั้นตอนและวิธีการชำระภาษีฯ
คู่มือประชาชน
หนังสือสั่งการ
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
คลินิกเซ็นเตอร์
กระดานสนทนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ฐานข้อมูลประวัติบุคลากร
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ระเบียบพัสดุฯ การจัดซื้อจัดจ้าง
การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
วารสาร อบจ.
VDO Conference
สินค้า OTOP
แหล่งท่องเที่ยว
บึงฉวาก
สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน GPS
Adobe Reader
ผู้เข้าชมขณะนี้
293
ผู้เข้าชมวันนี้
496
ผู้เข้าชมเดือนนี้
8450
ผู้เข้าชมทั้งหมด
972075
 
 
 
 
การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นหนึ่ง เป็นที่พึ่งของประชาชน    องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชั้นนำทางด้านการศึกษา การท่องเที่ยว การกีฬาและเป็นเมืองสะอาดสวยงามปราศจากมลพิษ
หนังสือสั่งการ
จำนวนผู้เข้าชม : 2858   
 
เลขที่ สพ ๕๑๐๐๑/ว๑๔๙๕ เรื่อง..ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติในการจ่ายเงินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๒ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๓
: 189   
เลขที่ สพ ๕๑๐๐๑/ว๑๔๘๑ เรื่อง..การรักษาความปลอดภัยช่วงวันหยุดราชการต่อเนื่อง เนื่องในเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๖
: 132   
เลขที่ สพ ๕๑๐๐๑/ว๑๔๘๐ เรื่อง..ชะลอการจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕
: 124   
เลขที่ สพ ๕๑๐๐๑/ว๑๔๓๙ เรื่อง..ซักซ้อมการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพให้แก่ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
: 149   
เลขที่ สพ ๕๑๐๐๑/ว๑๔๓๘ เรื่อง..การจัดงานพระราชพิธีเสด็จออกมหาสมาคม เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พุทธศักราช ๒๕๕๕
: 137   
เลขที่ สพ ๕๑๐๐๑/ว๑๔๒๓ เรื่อง..ข้อสั่งการของรองนายกรัฐมนตรี (ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง) ในการประชุมมอบนโยบายแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดและติดตามงานผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล
: 185   
เลขที่ สพ ๕๑๐๐๑/ว๑๔๐๐ เรื่อง..เชิญชวนสมัครเป็นคณะกรรมการติดตามและสนับสนุนดำเนินงานจังหวัดสุพรรณบุรี
: 158   
เลขที่ สพ ๕๑๐๐๑/ว๑๓๘๙ เรื่อง..ขอความร่วมมือจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ
: 125   
เลขที่ สพ ๕๑๐๐๑/ว๑๓๘๘ เรื่อง..ขอความร่วมมือในการป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่
: 137   
เลขที่ สพ ๕๑๐๐๑/ว๑๓๘๖ เรื่อง..การเช่าเหมารถบัสทัศนาจรเพื่อเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๑ เชียงใหม่เกมส์
: 148   
เลขที่ สพ ๕๑๐๐๑/ว๑๓๘๕ เรื่อง..ซักซ้อมแนวทางการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖
: 130   
เลขที่ สพ ๕๑๐๐๑/ว๑๓๗๒ เรื่อง..แนวทางปฏิบัติในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
: 121   
เลขที่ สพ ๕๑๐๐๑/ว๑๓๖๘ เรื่อง..ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง รายชื่อสถานสงเคราะห์ของรัฐ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๕
: 144   
เลขที่ สพ ๕๑๐๐๑/ว๑๓๖๗ เรื่อง..การแอบอ้างเพื่อหลอกลวงเอาผลประโยชน์จากผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
: 140   
เลขที่ สพ ๕๑๐๐๑/ว๑๓๖๖ เรื่อง..ขอให้ประชาสัมพันธ์ชี้แจงทำความเข้าใจ
: 183   
เลขที่ สพ ๕๑๐๐๑/ว๑๓๕๑ เรื่อง..พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
: 136   
เลขที่ สพ ๕๑๐๐๑/ว๑๓๔๗ เรื่อง..แจ้งเวียนหนังสือราชการ
: 142   
เลขที่ สพ ๕๑๐๐๑/ว๑๒๘๗ เรื่อง..การแอบอ้างเพื่อหลอกหลวงเอาผลประโยชน์จากผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
: 124   
เลขที่ สพ ๕๑๐๐๑/ว๑๒๘๖ เรื่อง..การจัดตั้ง การรวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และการขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
: 149   
เลขที่ สพ ๕๑๐๐๑/ว๑๒๘๕ เรื่อง..การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขต๔
: 140   
1 2 3 4 56
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ : นายกอบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก อบจ.สุพรรณบุรี
นายกอบจ.พบประชาชน
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการศึกษาฯ
กองพัฒนาชนบท
กองการเจ้าหน้าที่
หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์ท่องเที่ยว
ศูนย์เทคโนโลยีฯ
ศูนย์กีฬา
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
ศูนย์จัดหาและพัฒนารายได้ฯ
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ อบจ.สุพรรณบุรี
บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ
สถานีขนส่งด่านช้าง
ระบบติดตามยานพาหนะ
ระบบแท่งวัดน้ำมันในเครื่องจักร
องค์กรต้นแบบไร้พุง
ระบบทางด่วนรับ-ส่งข้อมูล
โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ
QR Code Facebook อบจ.
ยุวชนประชาธิปไตย เครือข่ายแห่งรัฐสภา
แผนที่ภูมิอากาศ
suphan.go.th/webmail
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
  • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Thailand e-Government)
  • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  • สายด่วนของรัฐบาล 1111