ประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่ผลงานโครงสร้างองค์กรติดต่อ
FacebookMail
Media Player
ข้อมูลทั้งหมด
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
กิจกรรม
ผลงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี
รายรับ รายจ่าย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ของดีบ้านฉัน
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
การบริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)
แบบฟอร์มการชำระภาษีฯ
ขั้นตอนและวิธีการชำระภาษีฯ
คู่มือประชาชน
หนังสือสั่งการ
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
คลินิกเซ็นเตอร์
กระดานสนทนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ฐานข้อมูลประวัติบุคลากร
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ระเบียบพัสดุฯ การจัดซื้อจัดจ้าง
การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
วารสาร อบจ.
VDO Conference
สินค้า OTOP
แหล่งท่องเที่ยว
บึงฉวาก
สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน GPS
Adobe Reader
ผู้เข้าชมขณะนี้
170
ผู้เข้าชมวันนี้
489
ผู้เข้าชมเดือนนี้
6914
ผู้เข้าชมทั้งหมด
970539
 
 
 
 
การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นหนึ่ง เป็นที่พึ่งของประชาชน    องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชั้นนำทางด้านการศึกษา การท่องเที่ยว การกีฬาและเป็นเมืองสะอาดสวยงามปราศจากมลพิษ
กีฬา
จำนวนผู้เข้าชม : 297   
 
พิธีเปิดโครงการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อเยาวชน อบจ.สุพรรณบุรี ปีที่ 3 ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2560 ณ สนามกีฬาสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตสุพรรณบุรี อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
 
                     นายบุญชู  จันทร์สุวรรณ  นายก อบจ.สุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดโครงการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อเยาวชน อบจ.สุพรรณบุรี ปีที่ 3 ประจำปี ๒๕60 พร้อมด้วย ปลัดวิทยา บุณยพัชรินทร์ ประธานชมรมเซปักตะกร้อจังหวัดสุพรรณบุรี,นายสมชาย  ประเสริฐศรี รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา     วิทยาเขตสุพรรณบุรี,ผศ.ยุทธนา  วงศ์วิรัติ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ,นายคณิต  คงเปีย ปลัด อบจ.,รองปลัด อบจ.,นายเผด็จ โพธิ์อ้น ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการบริหารงานบุคคล,หัวหน้าส่วนราชการข้าราชการ และพนักงานของ อบจ.สุพรรณบุรี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการฯ และมีการสาธิตการเล่น, สอนเทคนิคการเล่นเซปักตะกร้อของทีมชาติไทย เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2560 ณ สนามกีฬาสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตสุพรรณบุรี อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
                   โดย อบจ.สุพรรณบุรี ดำเนินการจัดทำโครงการฯ ขึ้นเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักกีฬาเซปักตะกร้อเยาวชน และส่งเสริมการเล่นกีฬาเซปักตะกร้อให้แพร่หลายภายในจังหวัดสุพรรณบุรี  ดำเนินการแข่งขันระหว่างวันที่ 10 - 28 มีนาคม ๒๕60 ณ สนามกีฬาสถาบันการ พลศึกษาวิทยาเขตสุพรรณบุรี อำเภอเมืองสุพรรณบุรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ : นายกอบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก อบจ.สุพรรณบุรี
นายกอบจ.พบประชาชน
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการศึกษาฯ
กองพัฒนาชนบท
กองการเจ้าหน้าที่
หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์ท่องเที่ยว
ศูนย์เทคโนโลยีฯ
ศูนย์กีฬา
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
ศูนย์จัดหาและพัฒนารายได้ฯ
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ อบจ.สุพรรณบุรี
บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ
สถานีขนส่งด่านช้าง
ระบบติดตามยานพาหนะ
ระบบแท่งวัดน้ำมันในเครื่องจักร
องค์กรต้นแบบไร้พุง
ระบบทางด่วนรับ-ส่งข้อมูล
โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ
QR Code Facebook อบจ.
ยุวชนประชาธิปไตย เครือข่ายแห่งรัฐสภา
แผนที่ภูมิอากาศ
suphan.go.th/webmail
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
  • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Thailand e-Government)
  • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  • สายด่วนของรัฐบาล 1111