ฝ่ายบริหาร  |  ฝ่ายข้าราชการ  |  ฝ่ายนิติบัญญัติ
 
ฝ่ายนิติบัญญัติ
 
 
นายสุธี โค้วอุดมประเสริฐ
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ๑
 
นายกอบชัย พลเสน
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 
นายธนวัฒน์ นูมหันต์
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ๒
 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
อำเภอสุพรรณบุรี
 
 
นายภูษิต รุ่งโรจน์ชัยพร
ส.อบจ. เขต ๑
 
นายศุภโชค จรรยาพูนทรัพย์
ส.อบจ. เขต ๒
 
นายอรรถพล สุวรรณศร
ส.อบจ. เขต ๓
 
 
นายณรงค์ เกิดพงษ์
ส.อบจ. เขต ๔
 
นายสุชาติ กลิ่นจุ่น
ส.อบจ. เขต ๕
 
นายนิทัศน์ ลีอารีย์กุล
ส.อบจ. เขต ๖
อำเภอสองพี่น้อง
 
 
นายพงษ์เกียรติ อุดมอานุภาพสุข
ส.อบจ. เขต ๑
 
นายสุรกิจ กิจสนธิ
ส.อบจ. เขต ๒
 
นายสุรัตน์ จันทร์สว่าง
ส.อบจ. เขต ๓
 
นายกิตติพงษ์ ขจีรัตน์วัฒนา
ส.อบจ. เขต ๔
อำเภออู่ทอง
 
 
นายทรงพล เรืองสุขอุดม
ส.อบจ. เขต ๑
 
นายชัยวัฒน์ มาตรศรี
ส.อบจ. เขต ๒
 
นายกิจจา วงศ์ประเสริฐ
ส.อบจ. เขต ๓
 
นายปริญญา เรืองสุขอุดม
ส.อบจ. เขต ๔
อำเภอบางปลาม้า
 
 
นายฉัตรชัย ประเสริฐสุวรรณ
ส.อบจ. เขต ๑
 
นายธงชัย กล่ำจตุรงค์
ส.อบจ. เขต ๒
 
นายเสมียน หงส์โต
ส.อบจ. เขต ๓
อำเภอศรีประจันต์
 
 
นายกอบชัย พลเสน
ส.อบจ. เขต ๑
 
ว่าง
 
อำเภอศรีสามชุก
 
 
นายเมธี สรรพคุณานนท์
ส.อบจ. เขต ๑
 
นายธนวัฒน์ นูมหันต์
ส.อบจ. เขต ๒
อำเภอเดิมบางนางบวช
 
 
นายเสรี ขำสุวรรณ
ส.อบจ. เขต ๑
 
นายสมชาย ละมัยเกศ
ส.อบจ. เขต ๒
 
นายชัยรัตน์ สถาปิตานนท์
ส.อบจ. เขต ๓
อำเภอด่านช้าง
 
 
นายสุกิจ อ่ำทอง
ส.อบจ. เขต ๑
 
นายจรัลชัย จันทร์สุวรรณ
ส.อบจ. เขต ๒
อำเภอหนองหญ้าไซ
 
 
 
 
ส.อบจ. เขต ๑
 
นายสุธี โค้วอุดมประเสริฐ
ส.อบจ. เขต ๒
อำเภอดอนเจดีย์
 
 
นายเอนก ปาลวงษ์
ส.อบจ. เขต ๑
 
นางสุนิสา สินไพบูลย์ผล
ส.อบจ. เขต ๒