ประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่ผลงานโครงสร้างองค์กรติดต่อ
FacebookMail
Media Player
ข้อมูลทั้งหมด
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
กิจกรรม
ผลงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี
รายรับ รายจ่าย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ของดีบ้านฉัน
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
การบริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)
แบบฟอร์มการชำระภาษีฯ
ขั้นตอนและวิธีการชำระภาษีฯ
คู่มือประชาชน
หนังสือสั่งการ
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
คลินิกเซ็นเตอร์
กระดานสนทนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ฐานข้อมูลประวัติบุคลากร
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ระเบียบพัสดุฯ การจัดซื้อจัดจ้าง
การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
วารสาร อบจ.
VDO Conference
สินค้า OTOP
แหล่งท่องเที่ยว
บึงฉวาก
สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน GPS
Adobe Reader
ผู้เข้าชมขณะนี้
248
ผู้เข้าชมวันนี้
485
ผู้เข้าชมเดือนนี้
9822
ผู้เข้าชมทั้งหมด
973447
 
 
 
 
การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นหนึ่ง เป็นที่พึ่งของประชาชน    องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชั้นนำทางด้านการศึกษา การท่องเที่ยว การกีฬาและเป็นเมืองสะอาดสวยงามปราศจากมลพิษ
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
จำนวนผู้เข้าชม : 0   
ร้านอาหารเสวนา แถวแยกแขวง ดนตรีสดเสียงดังมาก
รบกวนช่วยตักเตือนร้านเสวนา แยกแขวงให้ด้วยค่ะ ดนตรีสดเสียงดังรบกวนมาก ขณะเที่ยงคืนยังเสียงดังเลยค่ะ นอนไม่ได้เลยค่ะ ขอบคุณค่ะ
เอ - 2016-06-11 เวลา 00:03:24
 
ความคิดเห็นที่ 1
เรียนคุณ เอ ตาม ข้อกฎหมายจากการก่อเหตุรำคาญ ตาม พ.ร.บ. การสาธารณะสุข พ.ศ. 2535 มาตรา ๒๕ ในกรณีที่มีเหตุอันอาจกอใหเกิดความเดือดรอนแกผูอยูอาศัยในบริเวณใกลเคียงหรือผูที่ตองประสบกับเหตุนั้นดังตอไปนี้ใหถือวาเปนเหตุรําคาญ (๔) การกระทําใด ๆอันเปนเหตุใหเกิดกลิ่น แสง รังสีเสียง ความรอน สิ่งมีพิษ ความสั่นสะเทือน ฝุน ละออง เขมา เถา หรือกรณีอื่นใด จนเปนเหตุใหเสื่อมหรืออาจเปนอันตรายตอสุขภาพ ท่านสามารถร้องเรียนได้ที่ เทศบาล อบต ที่รับผิดชอบในพื้นที่ของท่านได้ครับ ศึกษาข้อมูลได้ที่นี่ครับ http://www.hs.crru.ac.th/newhs2015/file/file/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%9A.%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%202535.pdf
admin - 2016-06-16 เวลา 12:02:10
 
ความคิดเห็นที่ 2
หรือจะร้องเรียนผ่านศูนย์ดำรงธรรม จังหวัดสุพรรณบุรีก็ได้ครับ
admin - 2016-06-16 เวลา 12:05:35
 
 
 
รายละเอียด *
 
ชื่อ *
 
3 หาร 1 เท่ากับ *
 
 
หมายเหตุ - ขอสงวนสิทธิ์ในการลบข้อมูล หากตรวจสอบพบว่า มีการใช้ข้อความที่ไม่เหมาะสม
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ : นายกอบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก อบจ.สุพรรณบุรี
นายกอบจ.พบประชาชน
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการศึกษาฯ
กองพัฒนาชนบท
กองการเจ้าหน้าที่
หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์ท่องเที่ยว
ศูนย์เทคโนโลยีฯ
ศูนย์กีฬา
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
ศูนย์จัดหาและพัฒนารายได้ฯ
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ อบจ.สุพรรณบุรี
บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ
สถานีขนส่งด่านช้าง
ระบบติดตามยานพาหนะ
ระบบแท่งวัดน้ำมันในเครื่องจักร
องค์กรต้นแบบไร้พุง
ระบบทางด่วนรับ-ส่งข้อมูล
โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ
QR Code Facebook อบจ.
ยุวชนประชาธิปไตย เครือข่ายแห่งรัฐสภา
แผนที่ภูมิอากาศ
suphan.go.th/webmail
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
  • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Thailand e-Government)
  • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  • สายด่วนของรัฐบาล 1111