ประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่ผลงานโครงสร้างองค์กรติดต่อ
FacebookMail
ข้อมูลทั้งหมด
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
กิจกรรม
ผลงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี
รายรับ รายจ่าย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ของดีบ้านฉัน
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
การบริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)
แบบฟอร์มการชำระภาษีฯ
ขั้นตอนและวิธีการชำระภาษีฯ
คู่มือประชาชน
หนังสือสั่งการ
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
คลินิกเซ็นเตอร์
กระดานสนทนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ฐานข้อมูลประวัติบุคลากร
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ระเบียบพัสดุฯ การจัดซื้อจัดจ้าง
การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ITA
ข้อระเบียบและกฎหมาย
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
วารสาร อบจ.
VDO Conference
สินค้า OTOP
แหล่งท่องเที่ยว
บึงฉวาก
สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน GPS
Adobe Reader
ผู้เข้าชมขณะนี้
8
ผู้เข้าชมวันนี้
107
ผู้เข้าชมเดือนนี้
11288
ผู้เข้าชมทั้งหมด
1035328
 
 
 
 
การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นหนึ่ง เป็นที่พึ่งของประชาชน    องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชั้นนำทางด้านการศึกษา การท่องเที่ยว การกีฬาและเป็นเมืองสะอาดสวยงามปราศจากมลพิษ
สถานีขนส่งด่านช้าง
จำนวนผู้เข้าชม : 4313   
 
- รายงานความก้าวหน้าของสถานีขนส่งด่านช้าง ประจำัวันที่ ๑๐ - ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๖
- รายงานความก้าวหน้าของสถานีขนส่งด่านช้าง ประจำัวันที่ ๑๐ - ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๖
: 231   
- รายงานความก้าวหน้าของสถานีขนส่งด่านช้างประจำวันที่ ๒๐ - ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖
- รายงานความก้าวหน้าของสถานีขนส่งด่านช้างประจำวันที่ ๒๐ - ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖
: 523   
- รายงานความก้าวหน้าของสถานีขนส่งด่านช้างประจำวันที่ ๑๓ - ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖
- รายงานความก้าวหน้าของสถานีขนส่งด่านช้างประจำวันที่ ๑๓ - ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖
: 235   
- รายงานความก้าวหน้าของสถานีขนส่งด่านช้างประจำวันที่ ๖ - ๑๐ พฤษภาคม  ๒๕๕๖
- รายงานความก้าวหน้าของสถานีขนส่งด่านช้างประจำวันที่ ๖ - ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖
: 188   
- รายงานความก้าวหน้าของสถานีขนส่งด่านช้างประจำวันที่ ๒๙ เมษายน - ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖
- รายงานความก้าวหน้าของสถานีขนส่งด่านช้างประจำวันที่ ๒๙ เมษายน - ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖
: 188   
- รายงานความก้าวหน้าของสถานีขนส่งด่านช้างประจำวันที่ ๑๕ - ๑๙ เมษายน ๒๕๕๖
- รายงานความก้าวหน้าของสถานีขนส่งด่านช้างประจำวันที่ ๑๕ - ๑๙ เมษายน ๒๕๕๖
: 483   
- รายงานความก้าวหน้าของสถานีขนส่งด่านช้างประจำวันที่ ๙ - ๑๗ เมษายน ๒๕๕๖
- รายงานความก้าวหน้าของสถานีขนส่งด่านช้างประจำวันที่ ๙ - ๑๗ เมษายน ๒๕๕๖
: 204   
- รายงานความก้าวหน้าของสถานีขนส่งด่านช้างประจำวันที่  ๑ - ๕ เมษายน ๒๕๕๖
- รายงานความก้าวหน้าของสถานีขนส่งด่านช้างประจำวันที่ ๑ - ๕ เมษายน ๒๕๕๖
: 288   
- รายงานความก้าวหน้าของสถานีขนส่งด่านช้างประจำวันที่ ๒๕ - ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๖
- รายงานความก้าวหน้าของสถานีขนส่งด่านช้างประจำวันที่ ๒๕ - ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๖
: 197   
- รายงานความก้าวหน้าของสถานีขนส่งด่านช้างประจำัวันที่ ๑๘ -๒๒ มีนาคม ๒๕๕๖
- รายงานความก้าวหน้าของสถานีขนส่งด่านช้างประจำัวันที่ ๑๘ -๒๒ มีนาคม ๒๕๕๖
: 193   
- รายงานความก้าวหน้าของสถานีขนส่งด่านช้างประจำเดือน มีนาคม ๒๕๕๖ (สัปดาห์ที่ ๒)
- รายงานความก้าวหน้าของสถานีขนส่งด่านช้างประจำเดือน มีนาคม ๒๕๕๖ (สัปดาห์ที่ ๒)
: 344   
- รายงานความก้าวหน้าสถานีขนส่งด่านช้าง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๕๖ (สัปดาห์ที่ ๑)
- รายงานความก้าวหน้าสถานีขนส่งด่านช้าง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๕๖ (สัปดาห์ที่ ๑)
: 904   
- รายงานความก้าวหน้าขนส่งด่านช้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์
- รายงานความก้าวหน้าขนส่งด่านช้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์
: 1665   
- รายงานความก้าวหน้าของขนส่งด่านช้าง ประจำวันที่ ๑๔-๑๘ มกราคม ๒๕๕๖
: 222   
1 2
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ : นายกอบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก อบจ.สุพรรณบุรี
นายกอบจ.พบประชาชน
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการศึกษาฯ
กองพัฒนาชนบท
กองการเจ้าหน้าที่
หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์ท่องเที่ยว
ศูนย์เทคโนโลยีฯ
ศูนย์กีฬา
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
ศูนย์จัดหาและพัฒนารายได้ฯ
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ อบจ.สุพรรณบุรี
บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ
สถานีขนส่งด่านช้าง
ระบบติดตามยานพาหนะ
ระบบแท่งวัดน้ำมันในเครื่องจักร
องค์กรต้นแบบไร้พุง
ระบบทางด่วนรับ-ส่งข้อมูล
โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ
QR Code Facebook อบจ.
ยุวชนประชาธิปไตย เครือข่ายแห่งรัฐสภา
แผนที่ภูมิอากาศ
suphan.go.th/webmail
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
  • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Thailand e-Government)
  • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  • สายด่วนของรัฐบาล 1111