ประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่ผลงานโครงสร้างองค์กรติดต่อ
FacebookMail
ข้อมูลทั้งหมด
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
กิจกรรม
ผลงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี
รายรับ รายจ่าย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ของดีบ้านฉัน
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
การบริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)
แบบฟอร์มการชำระภาษีฯ
ขั้นตอนและวิธีการชำระภาษีฯ
คู่มือประชาชน
หนังสือสั่งการ
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
คลินิกเซ็นเตอร์
กระดานสนทนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ฐานข้อมูลประวัติบุคลากร
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ระเบียบพัสดุฯ การจัดซื้อจัดจ้าง
การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ITA
ข้อระเบียบและกฎหมาย
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
วารสาร อบจ.
VDO Conference
สินค้า OTOP
แหล่งท่องเที่ยว
บึงฉวาก
สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน GPS
Adobe Reader
ผู้เข้าชมขณะนี้
8
ผู้เข้าชมวันนี้
150
ผู้เข้าชมเดือนนี้
11935
ผู้เข้าชมทั้งหมด
1018603
 
 
 
 
การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นหนึ่ง เป็นที่พึ่งของประชาชน    องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชั้นนำทางด้านการศึกษา การท่องเที่ยว การกีฬาและเป็นเมืองสะอาดสวยงามปราศจากมลพิษ
ศูนย์กีฬา
จำนวนผู้เข้าชม : 10148   
 
รายงานความก้าวหน้าของศูนย์กีฬา ประจำวันที่ ๕-๑๑ กันยายน ๒๕๕๙
รายงานความก้าวหน้าของศูนย์กีฬา ประจำวันที่ ๕-๑๑ กันยายน ๒๕๕๙
: 233   
รายงานความก้าวหน้าของศูนย์กีฬา ประจำวันที่ ๒๙ ส.ค.- ๔ กันยายน ๒๕๕๙
รายงานความก้าวหน้าของศูนย์กีฬา ประจำวันที่ ๒๙ ส.ค.- ๔ กันยายน ๒๕๕๙
: 250   
รายงานความก้าวหน้าของศูนย์กีฬา ประจำวันที่15-21 สิงหาคม ๒๕๕๙
รายงานความก้าวหน้าของศูนย์กีฬา ประจำวันที่15-21 สิงหาคม ๒๕๕๙
: 306   
 -รายงานความก้าวหน้าของศูนย์กีฬา ประจำวันที่8-14 สิงหาคม ๒๕๕๙
-รายงานความก้าวหน้าของศูนย์กีฬา ประจำวันที่8-14 สิงหาคม ๒๕๕๙
: 322   
 -รายงานความก้าวหน้าของศูนย์กีฬา ประจำวันที่1-7 สิงหาคม ๒๕๕๙
-รายงานความก้าวหน้าของศูนย์กีฬา ประจำวันที่1-7 สิงหาคม ๒๕๕๙
: 328   
 -รายงานความก้าวหน้าของศูนย์กีฬา ประจำวันที่25 – 31 ก.ค ๒๕๕๙
-รายงานความก้าวหน้าของศูนย์กีฬา ประจำวันที่25 – 31 ก.ค ๒๕๕๙
: 290   
 -รายงานความก้าวหน้าของศูนย์กีฬา ประจำวันที่ 18-24 ก.ค ๒๕๕๙
-รายงานความก้าวหน้าของศูนย์กีฬา ประจำวันที่ 18-24 ก.ค ๒๕๕๙
: 284   
	  -รายงานความก้าวหน้าของศูนย์กีฬา ประจำวันที่ 11 – 17 ก.ค ๒๕๕๙
-รายงานความก้าวหน้าของศูนย์กีฬา ประจำวันที่ 11 – 17 ก.ค ๒๕๕๙
: 282   
 -รายงานความก้าวหน้าของศูนย์กีฬา ประจำวันที่ 20-26 มิ.ย ๒๕๕๙
-รายงานความก้าวหน้าของศูนย์กีฬา ประจำวันที่ 20-26 มิ.ย ๒๕๕๙
: 277   
 -รายงานความก้าวหน้าของศูนย์กีฬา ประจำวันที่ 13 - 19 มิ.ย ๒๕๕๙
-รายงานความก้าวหน้าของศูนย์กีฬา ประจำวันที่ 13 - 19 มิ.ย ๒๕๕๙
: 238   
 -รายงานความก้าวหน้าของศูนย์กีฬา ประจำวันที่ 30 พ.ค - 5 มิ.ย ๒๕๕๙
-รายงานความก้าวหน้าของศูนย์กีฬา ประจำวันที่ 30 พ.ค - 5 มิ.ย ๒๕๕๙
: 219   
 -รายงานความก้าวหน้าของศูนย์กีฬา ประจำวันที่ ๒๓ - ๒๙ พ.ค. ๒๕๕๙
-รายงานความก้าวหน้าของศูนย์กีฬา ประจำวันที่ ๒๓ - ๒๙ พ.ค. ๒๕๕๙
: 262   
 -รายงานความก้าวหน้าของศูนย์กีฬา ประจำวันที่ ๑๖ - ๒๒ พ.ค. ๒๕๕๙
-รายงานความก้าวหน้าของศูนย์กีฬา ประจำวันที่ ๑๖ - ๒๒ พ.ค. ๒๕๕๙
: 286   
 -รายงานความก้าวหน้าของศูนย์กีฬา ประจำวันที่ 18 - 24 เม.ย ๒๕๕๙
-รายงานความก้าวหน้าของศูนย์กีฬา ประจำวันที่ 18 - 24 เม.ย ๒๕๕๙
: 283   
 -รายงานความก้าวหน้าของศูนย์กีฬา ประจำวันที่ ๗ - ๑๒ มี.ค. ๒๕๕๙
-รายงานความก้าวหน้าของศูนย์กีฬา ประจำวันที่ ๗ - ๑๒ มี.ค. ๒๕๕๙
: 286   
-รายงานความก้าวหน้าของศูนย์กีฬา ประจำวันที่ ๒๑ - ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๙
-รายงานความก้าวหน้าของศูนย์กีฬา ประจำวันที่ ๒๑ - ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๙
: 220   
-รายงานความก้าวหน้าของศูนย์กีฬา ประจำวันที่ ๓๐ ก.พ. - ๖ มีนาคม ๒๕๕๙
-รายงานความก้าวหน้าของศูนย์กีฬา ประจำวันที่ ๓๐ ก.พ. - ๖ มีนาคม ๒๕๕๙
: 290   
-รายงานความก้าวหน้าของศูนย์กีฬา ประจำวันที่ ๑๕ - ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
-รายงานความก้าวหน้าของศูนย์กีฬา ประจำวันที่ ๑๕ - ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
: 293   
-รายงานความก้าวหน้าของศูนย์กีฬา ประจำวันที่ ๘ - ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
-รายงานความก้าวหน้าของศูนย์กีฬา ประจำวันที่ ๘ - ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
: 357   
-รายงานความก้าวหน้าของศูนย์กีฬา ประจำวันที่ ๑ - ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
-รายงานความก้าวหน้าของศูนย์กีฬา ประจำวันที่ ๑ - ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
: 254   
1 2 3 4 5 67 8 9 10 11 12 13
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ : นายกอบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก อบจ.สุพรรณบุรี
นายกอบจ.พบประชาชน
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการศึกษาฯ
กองพัฒนาชนบท
กองการเจ้าหน้าที่
หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์ท่องเที่ยว
ศูนย์เทคโนโลยีฯ
ศูนย์กีฬา
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
ศูนย์จัดหาและพัฒนารายได้ฯ
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ อบจ.สุพรรณบุรี
บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ
สถานีขนส่งด่านช้าง
ระบบติดตามยานพาหนะ
ระบบแท่งวัดน้ำมันในเครื่องจักร
องค์กรต้นแบบไร้พุง
ระบบทางด่วนรับ-ส่งข้อมูล
โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ
QR Code Facebook อบจ.
ยุวชนประชาธิปไตย เครือข่ายแห่งรัฐสภา
แผนที่ภูมิอากาศ
suphan.go.th/webmail
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
 • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Thailand e-Government)
 • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • สายด่วนของรัฐบาล 1111