ประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่ผลงานโครงสร้างองค์กรติดต่อ
FacebookMail
ข้อมูลทั้งหมด
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
กิจกรรม
ผลงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี
รายรับ รายจ่าย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ของดีบ้านฉัน
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
การบริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)
แบบฟอร์มการชำระภาษีฯ
ขั้นตอนและวิธีการชำระภาษีฯ
คู่มือประชาชน
หนังสือสั่งการ
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
คลินิกเซ็นเตอร์
กระดานสนทนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ฐานข้อมูลประวัติบุคลากร
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ระเบียบพัสดุฯ การจัดซื้อจัดจ้าง
การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ITA
ข้อระเบียบและกฎหมาย
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
วารสาร อบจ.
VDO Conference
สินค้า OTOP
แหล่งท่องเที่ยว
บึงฉวาก
สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน GPS
Adobe Reader
ผู้เข้าชมขณะนี้
6
ผู้เข้าชมวันนี้
160
ผู้เข้าชมเดือนนี้
11945
ผู้เข้าชมทั้งหมด
1018613
 
 
 
 
การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นหนึ่ง เป็นที่พึ่งของประชาชน    องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชั้นนำทางด้านการศึกษา การท่องเที่ยว การกีฬาและเป็นเมืองสะอาดสวยงามปราศจากมลพิษ
ศูนย์กีฬา
จำนวนผู้เข้าชม : 10149   
 
-รายงานความก้าวหน้าของศูนย์กีฬา ประจำวันที่ ๒๕ - ๓๑ มกราคม ๒๕๕๙
-รายงานความก้าวหน้าของศูนย์กีฬา ประจำวันที่ ๒๕ - ๓๑ มกราคม ๒๕๕๙
: 247   
-รายงานความก้าวหน้าของศูนย์กีฬา ประจำวันที่ ๔ - ๑๐ มกราคม ๒๕๕๙
-รายงานความก้าวหน้าของศูนย์กีฬา ประจำวันที่ ๔ - ๑๐ มกราคม ๒๕๕๙
: 239   
-รายงานความก้าวหน้าของศูนย์กีฬา ประจำวันที่ ๑๔-๒๐ เดือน ธันวาคม ๒๕๕๘
-รายงานความก้าวหน้าของศูนย์กีฬา ประจำวันที่ ๑๔-๒๐ เดือน ธันวาคม ๒๕๕๘
: 182   
-รายงานความก้าวหน้าของศูนย์กีฬา ประจำวันที่ ๗-๑๓ เดือน ธันวาคม ๒๕๕๘
-รายงานความก้าวหน้าของศูนย์กีฬา ประจำวันที่ ๗-๑๓ เดือน ธันวาคม ๒๕๕๘
: 337   
-รายงานความก้าวหน้าของศูนย์กีฬา ประจำวันที่ ๓๐-๖ เดือน ธันวาคม ๒๕๕๘
-รายงานความก้าวหน้าของศูนย์กีฬา ประจำวันที่ ๓๐-๖ เดือน ธันวาคม ๒๕๕๘
: 199   
-รายงานความก้าวหน้าของศูนย์กีฬา ประจำวันที่ ๙-๑๕ เดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๘
-รายงานความก้าวหน้าของศูนย์กีฬา ประจำวันที่ ๙-๑๕ เดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๘
: 231   
-รายงานความก้าวหน้าของศูนย์กีฬา ประจำวันที่ ๕ - ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๘
-รายงานความก้าวหน้าของศูนย์กีฬา ประจำวันที่ ๕ - ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๘
: 254   
-รายงานความก้าวหน้าของศูนย์กีฬา ประจำวันที่ ๒๘ ก.ย. - ๔ ตุลาคม ๒๕๕๘
-รายงานความก้าวหน้าของศูนย์กีฬา ประจำวันที่ ๒๘ ก.ย. - ๔ ตุลาคม ๒๕๕๘
: 253   
-รายงานความก้าวหน้าของศูนย์กีฬา ประจำวันที่ ๒๑ - ๒๗ กันยายน ๒๕๕๘
-รายงานความก้าวหน้าของศูนย์กีฬา ประจำวันที่ ๒๑ - ๒๗ กันยายน ๒๕๕๘
: 243   
-รายงานความก้าวหน้าของศูนย์กีฬา ประจำวันที่ ๑๔ - ๒๐ กันยายน ๒๕๕๘
-รายงานความก้าวหน้าของศูนย์กีฬา ประจำวันที่ ๑๔ - ๒๐ กันยายน ๒๕๕๘
: 271   
-รายงานความก้าวหน้าของศูนย์กีฬา ประจำวันที่ ๗ - ๑๓ กันยายน ๒๕๕๘
-รายงานความก้าวหน้าของศูนย์กีฬา ประจำวันที่ ๗ - ๑๓ กันยายน ๒๕๕๘
: 385   
-รายงานความก้าวหน้าของศูนย์กีฬา ประจำวันที่ ๓๑ ส.ค. - ๖ กันยายน ๒๕๕๘
-รายงานความก้าวหน้าของศูนย์กีฬา ประจำวันที่ ๓๑ ส.ค. - ๖ กันยายน ๒๕๕๘
: 304   
-รายงานความก้าวหน้าของศูนย์กีฬา ประจำวันที่ ๑๗ - ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๘
-รายงานความก้าวหน้าของศูนย์กีฬา ประจำวันที่ ๑๗ - ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๘
: 262   
-รายงานความก้าวหน้าของศูนย์กีฬา ประจำวันที่ ๑๐ - ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๘
-รายงานความก้าวหน้าของศูนย์กีฬา ประจำวันที่ ๑๐ - ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๘
: 289   
-รายงานความก้าวหน้าของศูนย์กีฬา ประจำวันที่ ๓-๙ สิงหาคม ๒๕๕๘
-รายงานความก้าวหน้าของศูนย์กีฬา ประจำวันที่ ๓-๙ สิงหาคม ๒๕๕๘
: 313   
-รายงานความก้าวหน้าของศูนย์กีฬา ประจำวันที่ ๒๐ - ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘
-รายงานความก้าวหน้าของศูนย์กีฬา ประจำวันที่ ๒๐ - ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘
: 291   
-รายงานความก้าวหน้าของศูนย์กีฬา ประจำวันที่ ๑๓ - ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘
-รายงานความก้าวหน้าของศูนย์กีฬา ประจำวันที่ ๑๓ - ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘
: 314   
-รายงานความก้าวหน้าของศูนย์กีฬา ประจำวันที่ ๖ - ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘
-รายงานความก้าวหน้าของศูนย์กีฬา ประจำวันที่ ๖ - ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘
: 354   
-รายงานความก้าวหน้าของศูนย์กีฬา ประจำวันที่ ๒๙ มิ.ย. - ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘
-รายงานความก้าวหน้าของศูนย์กีฬา ประจำวันที่ ๒๙ มิ.ย. - ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘
: 296   
-รายงานความก้าวหน้าของศูนย์กีฬา ประจำวันที่ ๒๒-๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๘
-รายงานความก้าวหน้าของศูนย์กีฬา ประจำวันที่ ๒๒-๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๘
: 238   
1 2 3 4 5 6 78 9 10 11 12 13
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ : นายกอบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก อบจ.สุพรรณบุรี
นายกอบจ.พบประชาชน
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการศึกษาฯ
กองพัฒนาชนบท
กองการเจ้าหน้าที่
หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์ท่องเที่ยว
ศูนย์เทคโนโลยีฯ
ศูนย์กีฬา
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
ศูนย์จัดหาและพัฒนารายได้ฯ
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ อบจ.สุพรรณบุรี
บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ
สถานีขนส่งด่านช้าง
ระบบติดตามยานพาหนะ
ระบบแท่งวัดน้ำมันในเครื่องจักร
องค์กรต้นแบบไร้พุง
ระบบทางด่วนรับ-ส่งข้อมูล
โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ
QR Code Facebook อบจ.
ยุวชนประชาธิปไตย เครือข่ายแห่งรัฐสภา
แผนที่ภูมิอากาศ
suphan.go.th/webmail
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
 • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Thailand e-Government)
 • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • สายด่วนของรัฐบาล 1111