ประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่ผลงานโครงสร้างองค์กรติดต่อ
FacebookMail
ข้อมูลทั้งหมด
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
กิจกรรม
ผลงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี
รายรับ รายจ่าย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ของดีบ้านฉัน
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
การบริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)
แบบฟอร์มการชำระภาษีฯ
ขั้นตอนและวิธีการชำระภาษีฯ
คู่มือประชาชน
หนังสือสั่งการ
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
คลินิกเซ็นเตอร์
กระดานสนทนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ฐานข้อมูลประวัติบุคลากร
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ระเบียบพัสดุฯ การจัดซื้อจัดจ้าง
การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ITA
ข้อระเบียบและกฎหมาย
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
วารสาร อบจ.
VDO Conference
สินค้า OTOP
แหล่งท่องเที่ยว
บึงฉวาก
สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน GPS
Adobe Reader
ผู้เข้าชมขณะนี้
12
ผู้เข้าชมวันนี้
259
ผู้เข้าชมเดือนนี้
6872
ผู้เข้าชมทั้งหมด
1044839
 
 
 
 
การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นหนึ่ง เป็นที่พึ่งของประชาชน    องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชั้นนำทางด้านการศึกษา การท่องเที่ยว การกีฬาและเป็นเมืองสะอาดสวยงามปราศจากมลพิษ
ศูนย์เทคโนโลยีฯ
จำนวนผู้เข้าชม : 203   
 
รายงานความก้าวหน้าของศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ ประจำวัน 26 มี.ค. - 31 มี.ค. ๒๕๖๑
 
เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองสุพรรณบุรี , มาขอดูภาพย้อนหลังจากกล้องโทรทัศน์    วงจรปิด (CCTV) , คดีลักทรัพย์ และประชาชนมาขอดูภาพย้อนหลังจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) คดีรถชน
 เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองสุพรรณบุรี , มาขอดูภาพย้อนหลังจากกล้องโทรทัศน์ วงจรปิด (CCTV) , คดีลักทรัพย์ และประชาชนมาขอดูภาพย้อนหลังจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) คดีรถชน
เข้าร่วมอบรม ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ณ บริเวณสำนักงาน ท่าควายร้าง
 เข้าร่วมอบรม ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ณ บริเวณสำนักงาน ท่าควายร้าง
๓. เข้าร่วมโครงการประชุมคณะกรรมการการบริหารจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย   ณ ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี
 ๓. เข้าร่วมโครงการประชุมคณะกรรมการการบริหารจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ณ ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี
ติดตั้งโน๊ตบุ้คและเครื่องเสียงเต้นเอโรบิค ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
 ติดตั้งโน๊ตบุ้คและเครื่องเสียงเต้นเอโรบิค ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
ตรวจเช็คอุปกรณ์กล้องและดูแลการควบคุมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด cctv ณ  ทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง   และอำเภออู่ทอง
 ตรวจเช็คอุปกรณ์กล้องและดูแลการควบคุมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด cctv ณ ทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง และอำเภออู่ทอง
เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม บุคลากรองค์การบริหารส่วนจังวัดสุพรรณบุรี ประจำปี พ.ศ. 2561   ณ สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดสุพรรณบุรีแห่งที่ 39 รุ่นที่2 ณ วัดเสาธงทอง ตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์   จังหวัดสุพรรณบุรี
 เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม บุคลากรองค์การบริหารส่วนจังวัดสุพรรณบุรี ประจำปี พ.ศ. 2561 ณ สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดสุพรรณบุรีแห่งที่ 39 รุ่นที่2 ณ วัดเสาธงทอง ตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ : นายกอบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก อบจ.สุพรรณบุรี
นายกอบจ.พบประชาชน
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการศึกษาฯ
กองพัฒนาชนบท
กองการเจ้าหน้าที่
หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์ท่องเที่ยว
ศูนย์เทคโนโลยีฯ
ศูนย์กีฬา
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
ศูนย์จัดหาและพัฒนารายได้ฯ
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ อบจ.สุพรรณบุรี
บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ
สถานีขนส่งด่านช้าง
ระบบติดตามยานพาหนะ
ระบบแท่งวัดน้ำมันในเครื่องจักร
องค์กรต้นแบบไร้พุง
ระบบทางด่วนรับ-ส่งข้อมูล
โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ
QR Code Facebook อบจ.
ยุวชนประชาธิปไตย เครือข่ายแห่งรัฐสภา
แผนที่ภูมิอากาศ
suphan.go.th/webmail
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
 • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Thailand e-Government)
 • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • สายด่วนของรัฐบาล 1111