ประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่ผลงานโครงสร้างองค์กรติดต่อ
FacebookMail
ข้อมูลทั้งหมด
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
กิจกรรม
ผลงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี
รายรับ รายจ่าย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ของดีบ้านฉัน
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
การบริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)
แบบฟอร์มการชำระภาษีฯ
ขั้นตอนและวิธีการชำระภาษีฯ
คู่มือประชาชน
หนังสือสั่งการ
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
คลินิกเซ็นเตอร์
กระดานสนทนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ฐานข้อมูลประวัติบุคลากร
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ระเบียบพัสดุฯ การจัดซื้อจัดจ้าง
การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ITA
ข้อระเบียบและกฎหมาย
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
วารสาร อบจ.
VDO Conference
สินค้า OTOP
แหล่งท่องเที่ยว
บึงฉวาก
สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน GPS
Adobe Reader
ผู้เข้าชมขณะนี้
10
ผู้เข้าชมวันนี้
127
ผู้เข้าชมเดือนนี้
11912
ผู้เข้าชมทั้งหมด
1018580
 
 
 
 
การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นหนึ่ง เป็นที่พึ่งของประชาชน    องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชั้นนำทางด้านการศึกษา การท่องเที่ยว การกีฬาและเป็นเมืองสะอาดสวยงามปราศจากมลพิษ
ศูนย์เทคโนโลยีฯ
จำนวนผู้เข้าชม : 122   
 
รายงานความก้าวหน้าของศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ ประจำวัน 18- 22 มิถุนายน ๒๕๖๑
 
1.	เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองสุพรรณบุรี มาขอดูภาพย้อนหลังจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)   คดี รถชนหน้าประมจังหวัดสุพรรณบุรี และคดีรถชน หน้าวิทยาลัยสารพัดช่าง
 1. เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองสุพรรณบุรี มาขอดูภาพย้อนหลังจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) คดี รถชนหน้าประมจังหวัดสุพรรณบุรี และคดีรถชน หน้าวิทยาลัยสารพัดช่าง
2.	ตรวจสอบความชำรุดบกพร่องก่อนคืนหลักประกันสัญญา โครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV)   ชนิดไอพี ณ สถานีขนส่งด่านช้าง อำเภอด่านช้าง
 2. ตรวจสอบความชำรุดบกพร่องก่อนคืนหลักประกันสัญญา โครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) ชนิดไอพี ณ สถานีขนส่งด่านช้าง อำเภอด่านช้าง
3.	เข้าร่วมฝึกอบรมและสัมมนา หลักสูตร “กระบวนการจัดซื้อ จัดจ้างการบริหารสัญญาและการบริหาร   พัสดุตามพรบ.การจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 23-24    มิถุนายน 2561 โดย สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ
 3. เข้าร่วมฝึกอบรมและสัมมนา หลักสูตร “กระบวนการจัดซื้อ จัดจ้างการบริหารสัญญาและการบริหาร พัสดุตามพรบ.การจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 23-24 มิถุนายน 2561 โดย สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ
4.	ตรวจรับพัสดุเกี่ยวกับกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)
 4. ตรวจรับพัสดุเกี่ยวกับกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)
4.	เตรียมการบรรยายสรุป การบริหารบ้านเมืองที่ดี เรื่องกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV   ณ ห้องประชุมหน้าห้องนายกอบจ.สุพรรณบุรี
 4. เตรียมการบรรยายสรุป การบริหารบ้านเมืองที่ดี เรื่องกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ณ ห้องประชุมหน้าห้องนายกอบจ.สุพรรณบุรี
5.	เข้าร่วมประชุมข้อทักท้วงของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน , เข้าร่วมประชุม Morning Brief และ   การประเมินของข้าราชการที่บรรจุใหม่ ณ ห้องประชุมสภาอบจ.สุพรรณบุรี
 5. เข้าร่วมประชุมข้อทักท้วงของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน , เข้าร่วมประชุม Morning Brief และ การประเมินของข้าราชการที่บรรจุใหม่ ณ ห้องประชุมสภาอบจ.สุพรรณบุรี
6.	เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชน เงินล้าน อบจ.สุพรรณบุรี ลีกคัพ ระดับมัธยมศึกษา ตอนต้น (ดิวิชั่น 1-2) ปีที่ 6 ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2561 ณ สนามกีฬาโรงเรียน             บรรหารแจ่มใสวิทยา 1 อำเภอดอนเจดีย์
 6. เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชน เงินล้าน อบจ.สุพรรณบุรี ลีกคัพ ระดับมัธยมศึกษา ตอนต้น (ดิวิชั่น 1-2) ปีที่ 6 ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2561 ณ สนามกีฬาโรงเรียน บรรหารแจ่มใสวิทยา 1 อำเภอดอนเจดีย์
ติดตั้งจอโปรเจคเตอร์ และโน้ตบุ๊คพร้อมเครื่องเสียง ดังนี้        - ติดตั้งจอโปรเจคเตอร์ โน๊ตบุ้ค การประชุม ก.จ.จ.ครั้งที่ 6/2561 วันที่ 20 มิถุนายน 2561         ณ ห้องประชุมหลวงทรงพล ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี        - ประชุมปรึกษาหารือ Morning Brief ณ ห้องประชุมข้างห้องนายก อบจ.สุพรรณบุรี 	  - ติดตั้งจอโปรเจคเตอร์โน๊ตบุ๊ค ต้อนรับคณะอบจ.พิจิตร เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2561         ณ หอประชุมอบจ.สุพรรณบุรี
 ติดตั้งจอโปรเจคเตอร์ และโน้ตบุ๊คพร้อมเครื่องเสียง ดังนี้ - ติดตั้งจอโปรเจคเตอร์ โน๊ตบุ้ค การประชุม ก.จ.จ.ครั้งที่ 6/2561 วันที่ 20 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมหลวงทรงพล ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี - ประชุมปรึกษาหารือ Morning Brief ณ ห้องประชุมข้างห้องนายก อบจ.สุพรรณบุรี - ติดตั้งจอโปรเจคเตอร์โน๊ตบุ๊ค ต้อนรับคณะอบจ.พิจิตร เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2561 ณ หอประชุมอบจ.สุพรรณบุรี
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ : นายกอบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก อบจ.สุพรรณบุรี
นายกอบจ.พบประชาชน
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการศึกษาฯ
กองพัฒนาชนบท
กองการเจ้าหน้าที่
หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์ท่องเที่ยว
ศูนย์เทคโนโลยีฯ
ศูนย์กีฬา
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
ศูนย์จัดหาและพัฒนารายได้ฯ
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ อบจ.สุพรรณบุรี
บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ
สถานีขนส่งด่านช้าง
ระบบติดตามยานพาหนะ
ระบบแท่งวัดน้ำมันในเครื่องจักร
องค์กรต้นแบบไร้พุง
ระบบทางด่วนรับ-ส่งข้อมูล
โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ
QR Code Facebook อบจ.
ยุวชนประชาธิปไตย เครือข่ายแห่งรัฐสภา
แผนที่ภูมิอากาศ
suphan.go.th/webmail
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
 • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Thailand e-Government)
 • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • สายด่วนของรัฐบาล 1111