ประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่ผลงานโครงสร้างองค์กรติดต่อ
FacebookMail
ข้อมูลทั้งหมด
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
กิจกรรม
ผลงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี
รายรับ รายจ่าย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ของดีบ้านฉัน
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
การบริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)
แบบฟอร์มการชำระภาษีฯ
ขั้นตอนและวิธีการชำระภาษีฯ
คู่มือประชาชน
หนังสือสั่งการ
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
คลินิกเซ็นเตอร์
กระดานสนทนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ฐานข้อมูลประวัติบุคลากร
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ระเบียบพัสดุฯ การจัดซื้อจัดจ้าง
การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ITA
ข้อระเบียบและกฎหมาย
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
วารสาร อบจ.
VDO Conference
สินค้า OTOP
แหล่งท่องเที่ยว
บึงฉวาก
สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน GPS
Adobe Reader
ผู้เข้าชมขณะนี้
6
ผู้เข้าชมวันนี้
171
ผู้เข้าชมเดือนนี้
10229
ผู้เข้าชมทั้งหมด
1034269
 
 
 
 
การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นหนึ่ง เป็นที่พึ่งของประชาชน    องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชั้นนำทางด้านการศึกษา การท่องเที่ยว การกีฬาและเป็นเมืองสะอาดสวยงามปราศจากมลพิษ
ศูนย์เทคโนโลยีฯ
จำนวนผู้เข้าชม : 164   
 
รายงานความก้าวหน้าของศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ ประจำวัน ๑๐-๑๔ กันยายน ๒๕๖๑
 
เจ้าหน้าที่ตำรวจ ขอความอนุเคราะห์ เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ไปเก็บไฟล์ภาพจาก 	กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV
 เจ้าหน้าที่ตำรวจ ขอความอนุเคราะห์ เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ไปเก็บไฟล์ภาพจาก กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV
เจ้าหน้าที่ตำรวจ ขอความอนุเคราะห์ เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ไปเก็บไฟล์ภาพจาก 	กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV
 เจ้าหน้าที่ตำรวจ ขอความอนุเคราะห์ เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ไปเก็บไฟล์ภาพจาก กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV
เข้าร่วมอบรมโครงการเน็ตประชารัฐ ผู้นำการเปลี่ยนแปลงดิจิทัล กระทรวงดิจิทัล      	 เพื่อเศรษฐกิจและสังคม เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2561 ณ โรงแรมสองพันบุรี
 เข้าร่วมอบรมโครงการเน็ตประชารัฐ ผู้นำการเปลี่ยนแปลงดิจิทัล กระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2561 ณ โรงแรมสองพันบุรี
เข้าร่วมอบรมโครงการเน็ตประชารัฐ ผู้นำการเปลี่ยนแปลงดิจิทัล กระทรวงดิจิทัล      	 เพื่อเศรษฐกิจและสังคม เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2561 ณ โรงแรมสองพันบุรี
 เข้าร่วมอบรมโครงการเน็ตประชารัฐ ผู้นำการเปลี่ยนแปลงดิจิทัล กระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2561 ณ โรงแรมสองพันบุรี
เข้าร่วมอบรมโครงการเน็ตประชารัฐ ผู้นำการเปลี่ยนแปลงดิจิทัล กระทรวงดิจิทัล      	 เพื่อเศรษฐกิจและสังคม เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2561 ณ โรงแรมสองพันบุรี
 เข้าร่วมอบรมโครงการเน็ตประชารัฐ ผู้นำการเปลี่ยนแปลงดิจิทัล กระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2561 ณ โรงแรมสองพันบุรี
เข้าร่วมโครงการสัมมนาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรจากภาครัฐและผู้มีอำนาจสั่งใช้     อุปกรณ์เครื่องมือติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์ มาใช้กับผู้กระทำผิด จัดโดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี      เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561 ณ ห้องบุษรา คัม โรงแรมศรีอู่ทองแกรนด์ จังหวัดสุพรรณบุรี
 เข้าร่วมโครงการสัมมนาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรจากภาครัฐและผู้มีอำนาจสั่งใช้ อุปกรณ์เครื่องมือติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์ มาใช้กับผู้กระทำผิด จัดโดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561 ณ ห้องบุษรา คัม โรงแรมศรีอู่ทองแกรนด์ จังหวัดสุพรรณบุรี
เข้าร่วมโครงการสัมมนาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรจากภาครัฐและผู้มีอำนาจสั่งใช้     อุปกรณ์เครื่องมือติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์ มาใช้กับผู้กระทำผิด จัดโดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี      เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561 ณ ห้องบุษรา คัม โรงแรมศรีอู่ทองแกรนด์ จังหวัดสุพรรณบุรี
 เข้าร่วมโครงการสัมมนาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรจากภาครัฐและผู้มีอำนาจสั่งใช้ อุปกรณ์เครื่องมือติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์ มาใช้กับผู้กระทำผิด จัดโดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561 ณ ห้องบุษรา คัม โรงแรมศรีอู่ทองแกรนด์ จังหวัดสุพรรณบุรี
เข้าร่วมโครงการสัมมนาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรจากภาครัฐและผู้มีอำนาจสั่งใช้     อุปกรณ์เครื่องมือติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์ มาใช้กับผู้กระทำผิด จัดโดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี      เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561 ณ ห้องบุษรา คัม โรงแรมศรีอู่ทองแกรนด์ จังหวัดสุพรรณบุรี
 เข้าร่วมโครงการสัมมนาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรจากภาครัฐและผู้มีอำนาจสั่งใช้ อุปกรณ์เครื่องมือติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์ มาใช้กับผู้กระทำผิด จัดโดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561 ณ ห้องบุษรา คัม โรงแรมศรีอู่ทองแกรนด์ จังหวัดสุพรรณบุรี
ร่วมบันทึกรายการวิทยุ เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2561 ที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย      กรมประชาสัมพันธ์ จังหวัดสุพรรณบุรี
 ร่วมบันทึกรายการวิทยุ เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2561 ที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ จังหวัดสุพรรณบุรี
ร่วมบันทึกรายการวิทยุ เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2561 ที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย      กรมประชาสัมพันธ์ จังหวัดสุพรรณบุรี
 ร่วมบันทึกรายการวิทยุ เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2561 ที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ จังหวัดสุพรรณบุรี
ประชุมชี้แจงการบริหารความเสี่ยงการใช้งานระบบ GPS
 ประชุมชี้แจงการบริหารความเสี่ยงการใช้งานระบบ GPS
ประชุมชี้แจงการบริหารความเสี่ยงการใช้งานระบบ GPS
 ประชุมชี้แจงการบริหารความเสี่ยงการใช้งานระบบ GPS
ประชุมชี้แจงการบริหารความเสี่ยงการใช้งานระบบ GPS
 ประชุมชี้แจงการบริหารความเสี่ยงการใช้งานระบบ GPS
ตำรวจและประชาชน มาขอดูภาพย้อนหลังจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)   คดี รถชน , คดี ชิงทรัพย์ ,คดี ลักทรัพย์
 ตำรวจและประชาชน มาขอดูภาพย้อนหลังจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) คดี รถชน , คดี ชิงทรัพย์ ,คดี ลักทรัพย์
ตำรวจและประชาชน มาขอดูภาพย้อนหลังจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)   คดี รถชน , คดี ชิงทรัพย์ ,คดี ลักทรัพย์
 ตำรวจและประชาชน มาขอดูภาพย้อนหลังจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) คดี รถชน , คดี ชิงทรัพย์ ,คดี ลักทรัพย์
ตำรวจและประชาชน มาขอดูภาพย้อนหลังจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)   คดี รถชน , คดี ชิงทรัพย์ ,คดี ลักทรัพย์
 ตำรวจและประชาชน มาขอดูภาพย้อนหลังจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) คดี รถชน , คดี ชิงทรัพย์ ,คดี ลักทรัพย์
ซ่อมคอมพิวเตอร์ และปินส์เตอร์ ให้สถานีขนส่งด่านช้าง อำเภอด่านช้าง
 ซ่อมคอมพิวเตอร์ และปินส์เตอร์ ให้สถานีขนส่งด่านช้าง อำเภอด่านช้าง
ซ่อมคอมพิวเตอร์ และปินส์เตอร์ ให้สถานีขนส่งด่านช้าง อำเภอด่านช้าง
 ซ่อมคอมพิวเตอร์ และปินส์เตอร์ ให้สถานีขนส่งด่านช้าง อำเภอด่านช้าง
ตรวจรับเอกสารคู่มือประชาชน “โครงการการขอเข้าดูและสำเนาข้อมูลจากกล้องโทรทัศน์      วงจรปิด (CCTV)
 ตรวจรับเอกสารคู่มือประชาชน “โครงการการขอเข้าดูและสำเนาข้อมูลจากกล้องโทรทัศน์ วงจรปิด (CCTV)
ตรวจรับเอกสารคู่มือประชาชน “โครงการการขอเข้าดูและสำเนาข้อมูลจากกล้องโทรทัศน์      วงจรปิด (CCTV)
 ตรวจรับเอกสารคู่มือประชาชน “โครงการการขอเข้าดูและสำเนาข้อมูลจากกล้องโทรทัศน์ วงจรปิด (CCTV)
ตรวจรับเอกสารคู่มือประชาชน “โครงการการขอเข้าดูและสำเนาข้อมูลจากกล้องโทรทัศน์      วงจรปิด (CCTV)
 ตรวจรับเอกสารคู่มือประชาชน “โครงการการขอเข้าดูและสำเนาข้อมูลจากกล้องโทรทัศน์ วงจรปิด (CCTV)
ติดตั้งจอโปรเจคเตอร์ และโน้ตบุ๊คพร้อมเครื่องเสียงเต้นแอโรบิค ณ หอประชุม อบจ.สุพรรณบุรี
 ติดตั้งจอโปรเจคเตอร์ และโน้ตบุ๊คพร้อมเครื่องเสียงเต้นแอโรบิค ณ หอประชุม อบจ.สุพรรณบุรี
ติดตั้งจอโปรเจคเตอร์ และโน้ตบุ๊คพร้อมเครื่องเสียงเต้นแอโรบิค ณ หอประชุม อบจ.สุพรรณบุรี
 ติดตั้งจอโปรเจคเตอร์ และโน้ตบุ๊คพร้อมเครื่องเสียงเต้นแอโรบิค ณ หอประชุม อบจ.สุพรรณบุรี
ไปลงโปรแกรมการใช้งานให้กองคลัง
 ไปลงโปรแกรมการใช้งานให้กองคลัง
ไปลงโปรแกรมการใช้งานให้กองคลัง
 ไปลงโปรแกรมการใช้งานให้กองคลัง
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ : นายกอบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก อบจ.สุพรรณบุรี
นายกอบจ.พบประชาชน
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการศึกษาฯ
กองพัฒนาชนบท
กองการเจ้าหน้าที่
หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์ท่องเที่ยว
ศูนย์เทคโนโลยีฯ
ศูนย์กีฬา
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
ศูนย์จัดหาและพัฒนารายได้ฯ
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ อบจ.สุพรรณบุรี
บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ
สถานีขนส่งด่านช้าง
ระบบติดตามยานพาหนะ
ระบบแท่งวัดน้ำมันในเครื่องจักร
องค์กรต้นแบบไร้พุง
ระบบทางด่วนรับ-ส่งข้อมูล
โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ
QR Code Facebook อบจ.
ยุวชนประชาธิปไตย เครือข่ายแห่งรัฐสภา
แผนที่ภูมิอากาศ
suphan.go.th/webmail
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
 • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Thailand e-Government)
 • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • สายด่วนของรัฐบาล 1111