ประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่ผลงานโครงสร้างองค์กรติดต่อ
FacebookMail
ข้อมูลทั้งหมด
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
กิจกรรม
ผลงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี
รายรับ รายจ่าย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ของดีบ้านฉัน
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
การบริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)
แบบฟอร์มการชำระภาษีฯ
ขั้นตอนและวิธีการชำระภาษีฯ
คู่มือประชาชน
หนังสือสั่งการ
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
คลินิกเซ็นเตอร์
กระดานสนทนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ฐานข้อมูลประวัติบุคลากร
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ระเบียบพัสดุฯ การจัดซื้อจัดจ้าง
การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ITA
ข้อระเบียบและกฎหมาย
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
วารสาร อบจ.
VDO Conference
สินค้า OTOP
แหล่งท่องเที่ยว
บึงฉวาก
สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน GPS
Adobe Reader
ผู้เข้าชมขณะนี้
6
ผู้เข้าชมวันนี้
26
ผู้เข้าชมเดือนนี้
9580
ผู้เข้าชมทั้งหมด
1033620
 
 
 
 
การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นหนึ่ง เป็นที่พึ่งของประชาชน    องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชั้นนำทางด้านการศึกษา การท่องเที่ยว การกีฬาและเป็นเมืองสะอาดสวยงามปราศจากมลพิษ
ศูนย์เทคโนโลยีฯ
จำนวนผู้เข้าชม : 8610   
 
รายงานความก้าวหน้าของศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ ประจำวัน 30- 4 พฤษภาคม ๒๕๖๑
: 181   
รายงานความก้าวหน้าของศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ ประจำวัน 23- 27 เมษายน ๒๕๖๑
: 166   
รายงานความก้าวหน้าของศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ ประจำวัน 17- 20 เมษายน ๒๕๖๑
: 197   
รายงานความก้าวหน้าของศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ ประจำวัน 9- 13 เมษายน ๒๕๖๑
: 204   
รายงานความก้าวหน้าของศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ ประจำวัน 2 - 6 เมษายน ๒๕๖๑
: 188   
รายงานความก้าวหน้าของศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ ประจำวัน 26 มี.ค. - 31 มี.ค. ๒๕๖๑
: 188   
รายงานความก้าวหน้าของศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ ประจำวัน ๑๙ มี.ค. - ๒๓ มี.ค. ๒๕๖๑
: 329   
รายงานความก้าวหน้าของศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ ประจำวัน ๑๒ มี.ค. - ๑๖ มี.ค. ๒๕๖๑
: 221   
รายงานความก้าวหน้าของศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ ประจำวัน ๕ มี.ค. - ๙ มี.ค. ๒๕๖๑
: 298   
รายงานความก้าวหน้าของศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ ประจำวัน ๒๖ ก.พ. - ๒ มี.ค. ๒๕๖๑
: 272   
รายงานความก้าวหน้าของศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ ประจำวัน ๑๙ - ๒๓ ก.พ. ๒๕๖๑
: 268   
รายงานความก้าวหน้าของศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ ประจำวัน ๑๒ - ๑๖ ก.พ. ๒๕๖๑
: 280   
รายงานความก้าวหน้าของศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ ประจำวัน ๕ - ๑๑ ก.พ. ๒๕๖๑
: 258   
รายงานความก้าวหน้าของศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ ประจำวัน ๒๙ - ๒ ก.พ. ๒๕๖๑
: 340   
รายงานความก้าวหน้าของศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ ประจำวัน ๒๒ - ๒๖ ม.ค. ๒๕๖๑
: 274   
รายงานความก้าวหน้าของศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ ประจำวัน ๑๕ - ๑๙ ม.ค. ๒๕๖๑
: 321   
รายงานความก้าวหน้าของศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ ประจำวัน ๘ - ๑๔ ม.ค. ๒๕๖๑
: 273   
รายงานความก้าวหน้าของศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ ประจำวัน ๑ - ๕ ม.ค. ๒๕๖๑
: 300   
	   รายงานความก้าวหน้าของศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ ประจำวัน ๑๑ - ๑๕ ธ.ค. ๒๕๖๐
รายงานความก้าวหน้าของศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ ประจำวัน ๑๑ - ๑๕ ธ.ค. ๒๕๖๐
: 285   
รายงานความก้าวหน้าของศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ ประจำวัน ๒๖ - ๑ ธ.ค. ๒๕๖๐
: 253   
1 2 34 5 6 7 8 9 10 11
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ : นายกอบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก อบจ.สุพรรณบุรี
นายกอบจ.พบประชาชน
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการศึกษาฯ
กองพัฒนาชนบท
กองการเจ้าหน้าที่
หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์ท่องเที่ยว
ศูนย์เทคโนโลยีฯ
ศูนย์กีฬา
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
ศูนย์จัดหาและพัฒนารายได้ฯ
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ อบจ.สุพรรณบุรี
บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ
สถานีขนส่งด่านช้าง
ระบบติดตามยานพาหนะ
ระบบแท่งวัดน้ำมันในเครื่องจักร
องค์กรต้นแบบไร้พุง
ระบบทางด่วนรับ-ส่งข้อมูล
โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ
QR Code Facebook อบจ.
ยุวชนประชาธิปไตย เครือข่ายแห่งรัฐสภา
แผนที่ภูมิอากาศ
suphan.go.th/webmail
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
  • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Thailand e-Government)
  • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  • สายด่วนของรัฐบาล 1111