องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี
ติดต่อเราเอกสาร/รายงานข่าวสารและกิจกรรมเกี่ยวกับ อบจ.หน้าแรก

เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม
สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก นายกอบจ.พบประชาชน
กองการเจ้าหน้าที่

ผลการคัดเลือกข้าราชการ อบจ. เพื่อเป็นคณะกรรมการจริยธรรม

               องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ได้ดำเนินการคัดเลือกข้าราชการ อบจ. เป็นคณะกรรมการจริยธรรมข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2561  
ผลการคัดเลือกข้าราชการ อบจ. เพื่อเป็นคณะกรรมการจริยธรรม ปรากฏดังนี้
- กรรมการซึ่งเป็นข้าราชการซึ่งดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ได้แก่
  1) นางพจมาลย์  ปริ่มปาน ตำแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
  2) นายชลอ กลิ่นเสียงดี ตำแหน่งผู้อำนวยการกองกิจการสภา
- กรรมการซึ่งเป็นข้าราชการที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ได้แก่
  1. นายวันชัยร์ ปานพ่วง ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
  2. นายศรายุทธ นกใหญ่ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ
Copyright © 2019 All rights reserved.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์  2,440,031