ประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่ผลงานโครงสร้างองค์กรติดต่อ
FacebookMail
ข้อมูลทั้งหมด
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
กิจกรรม
ผลงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี
รายรับ รายจ่าย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ของดีบ้านฉัน
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
การบริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)
แบบฟอร์มการชำระภาษีฯ
ขั้นตอนและวิธีการชำระภาษีฯ
คู่มือประชาชน
หนังสือสั่งการ
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
คลินิกเซ็นเตอร์
กระดานสนทนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ฐานข้อมูลประวัติบุคลากร
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ระเบียบพัสดุฯ การจัดซื้อจัดจ้าง
การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ITA
ข้อระเบียบและกฎหมาย
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
วารสาร อบจ.
VDO Conference
สินค้า OTOP
แหล่งท่องเที่ยว
บึงฉวาก
สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน GPS
Adobe Reader
ผู้เข้าชมขณะนี้
7
ผู้เข้าชมวันนี้
589
ผู้เข้าชมเดือนนี้
8294
ผู้เข้าชมทั้งหมด
1014962
 
 
 
 
การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นหนึ่ง เป็นที่พึ่งของประชาชน    องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชั้นนำทางด้านการศึกษา การท่องเที่ยว การกีฬาและเป็นเมืองสะอาดสวยงามปราศจากมลพิษ
กองการเจ้าหน้าที่
จำนวนผู้เข้าชม : 183   
 
- รายงานความก้าวหน้าของกองการเจ้าหน้าที่ ประจำวันที่ ๒๒ - ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖
 
คณะกรรมการการสอบคัดเลือกข้าราชการ อบจ.สุพรรณบุรี เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารระดับสูง ฯ
 คณะกรรมการการสอบคัดเลือกข้าราชการ อบจ.สุพรรณบุรี เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารระดับสูง ฯ
การสอบสัมภาษณ์
 การสอบสัมภาษณ์
การสอบข้อเขียน
 การสอบข้อเขียน
การประชุมเตรียมการเพื่อรับการตรวจประโยชน์ตอบแทนอื่น (โบนัส)
 การประชุมเตรียมการเพื่อรับการตรวจประโยชน์ตอบแทนอื่น (โบนัส)
การประชุมคณะกรรมการตรวจติดตาม (นิเทศสร้างขวัญกำลังใจ) การปฏิบัติงานของส่วนราชการ อบจ.สุพรรณบุรี
 การประชุมคณะกรรมการตรวจติดตาม (นิเทศสร้างขวัญกำลังใจ) การปฏิบัติงานของส่วนราชการ อบจ.สุพรรณบุรี
การจัดประชุม ก.จ.จ.สุพรรณบุรี ครั้งที่ ๗ ณ ห้องประชุมหลวงทรงพล ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖
 การจัดประชุม ก.จ.จ.สุพรรณบุรี ครั้งที่ ๗ ณ ห้องประชุมหลวงทรงพล ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖
การจัดประชุม ก.จ.จ.สุพรรณบุรี ครั้งที่ ๗
 การจัดประชุม ก.จ.จ.สุพรรณบุรี ครั้งที่ ๗
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ : นายกอบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก อบจ.สุพรรณบุรี
นายกอบจ.พบประชาชน
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการศึกษาฯ
กองพัฒนาชนบท
กองการเจ้าหน้าที่
หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์ท่องเที่ยว
ศูนย์เทคโนโลยีฯ
ศูนย์กีฬา
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
ศูนย์จัดหาและพัฒนารายได้ฯ
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ อบจ.สุพรรณบุรี
บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ
สถานีขนส่งด่านช้าง
ระบบติดตามยานพาหนะ
ระบบแท่งวัดน้ำมันในเครื่องจักร
องค์กรต้นแบบไร้พุง
ระบบทางด่วนรับ-ส่งข้อมูล
โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ
QR Code Facebook อบจ.
ยุวชนประชาธิปไตย เครือข่ายแห่งรัฐสภา
แผนที่ภูมิอากาศ
suphan.go.th/webmail
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
 • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Thailand e-Government)
 • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • สายด่วนของรัฐบาล 1111