ประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่ผลงานโครงสร้างองค์กรติดต่อ
FacebookMail
ข้อมูลทั้งหมด
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
กิจกรรม
ผลงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี
รายรับ รายจ่าย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ของดีบ้านฉัน
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
การบริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)
แบบฟอร์มการชำระภาษีฯ
ขั้นตอนและวิธีการชำระภาษีฯ
คู่มือประชาชน
หนังสือสั่งการ
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
คลินิกเซ็นเตอร์
กระดานสนทนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ฐานข้อมูลประวัติบุคลากร
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ระเบียบพัสดุฯ การจัดซื้อจัดจ้าง
การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ITA
ข้อระเบียบและกฎหมาย
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
วารสาร อบจ.
VDO Conference
สินค้า OTOP
แหล่งท่องเที่ยว
บึงฉวาก
สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน GPS
Adobe Reader
ผู้เข้าชมขณะนี้
5
ผู้เข้าชมวันนี้
24
ผู้เข้าชมเดือนนี้
9578
ผู้เข้าชมทั้งหมด
1033618
 
 
 
 
การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นหนึ่ง เป็นที่พึ่งของประชาชน    องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชั้นนำทางด้านการศึกษา การท่องเที่ยว การกีฬาและเป็นเมืองสะอาดสวยงามปราศจากมลพิษ
กองพัฒนาชนบท
จำนวนผู้เข้าชม : 443   
 
- รายงานความก้าวหน้าของกองพัฒนาชนบท วันที่ ๖ - ๑๙ เมษายน ๒๕๕๘
 
านซ่อมแซมหลักโค้งและเครื่องหมายจราจร สายบ้านหนองตาลัย – บ้านหนองตาแสลบ อ.อู่ทอง
 านซ่อมแซมหลักโค้งและเครื่องหมายจราจร สายบ้านหนองตาลัย – บ้านหนองตาแสลบ อ.อู่ทอง
านซ่อมแซมหลักโค้งและเครื่องหมายจราจร สายบ้านหนองตาลัย – บ้านหนองตาแสลบ อ.อู่ทอง
 านซ่อมแซมหลักโค้งและเครื่องหมายจราจร สายบ้านหนองตาลัย – บ้านหนองตาแสลบ อ.อู่ทอง
านซ่อมแซมหลักโค้งและเครื่องหมายจราจร สายบ้านหนองตาลัย – บ้านหนองตาแสลบ อ.อู่ทอง
 านซ่อมแซมหลักโค้งและเครื่องหมายจราจร สายบ้านหนองตาลัย – บ้านหนองตาแสลบ อ.อู่ทอง
ดูแลบำรุงรักษาเครื่องจักรกลเพื่อเตรียมส่งเข้าซ่อมสายทางที่ชำรุด สายบ้านบางแม่หม้าย-บ้านคูบัว อ.บางปลาม้า และสายบ้านกุ่มโคก-บ้านกาบบัว อ.เดิมบางฯ
 ดูแลบำรุงรักษาเครื่องจักรกลเพื่อเตรียมส่งเข้าซ่อมสายทางที่ชำรุด สายบ้านบางแม่หม้าย-บ้านคูบัว อ.บางปลาม้า และสายบ้านกุ่มโคก-บ้านกาบบัว อ.เดิมบางฯ
ดูแลบำรุงรักษาเครื่องจักรกลเพื่อเตรียมส่งเข้าซ่อมสายทางที่ชำรุด สายบ้านบางแม่หม้าย-บ้านคูบัว อ.บางปลาม้า และสายบ้านกุ่มโคก-บ้านกาบบัว อ.เดิมบางฯ
 ดูแลบำรุงรักษาเครื่องจักรกลเพื่อเตรียมส่งเข้าซ่อมสายทางที่ชำรุด สายบ้านบางแม่หม้าย-บ้านคูบัว อ.บางปลาม้า และสายบ้านกุ่มโคก-บ้านกาบบัว อ.เดิมบางฯ
ดูแลบำรุงรักษาเครื่องจักรกลเพื่อเตรียมส่งเข้าซ่อมสายทางที่ชำรุด สายบ้านบางแม่หม้าย-บ้านคูบัว อ.บางปลาม้า และสายบ้านกุ่มโคก-บ้านกาบบัว อ.เดิมบางฯ
 ดูแลบำรุงรักษาเครื่องจักรกลเพื่อเตรียมส่งเข้าซ่อมสายทางที่ชำรุด สายบ้านบางแม่หม้าย-บ้านคูบัว อ.บางปลาม้า และสายบ้านกุ่มโคก-บ้านกาบบัว อ.เดิมบางฯ
ซ่อมบำรุงทางลาดยาง ลงหินคลุกบดอัดแน่น สายบางแม่หม้าย บ้านคูบัว
 ซ่อมบำรุงทางลาดยาง ลงหินคลุกบดอัดแน่น สายบางแม่หม้าย บ้านคูบัว
ซ่อมบำรุงทางลาดยาง ลงหินคลุกบดอัดแน่น สายบางแม่หม้าย บ้านคูบัว
 ซ่อมบำรุงทางลาดยาง ลงหินคลุกบดอัดแน่น สายบางแม่หม้าย บ้านคูบัว
ซ่อมบำรุงทางลาดยาง ลงหินคลุกบดอัดแน่น สายบางแม่หม้าย บ้านคูบัว
 ซ่อมบำรุงทางลาดยาง ลงหินคลุกบดอัดแน่น สายบางแม่หม้าย บ้านคูบัว
งานซ่อมแซมผิวจราจรลาดยาง สาย บ. กุ่มโคก - บ. กาบบัว อ.เดิมบางฯ
 งานซ่อมแซมผิวจราจรลาดยาง สาย บ. กุ่มโคก - บ. กาบบัว อ.เดิมบางฯ
งานซ่อมแซมผิวจราจรลาดยาง สาย บ. กุ่มโคก - บ. กาบบัว อ.เดิมบางฯ
 งานซ่อมแซมผิวจราจรลาดยาง สาย บ. กุ่มโคก - บ. กาบบัว อ.เดิมบางฯ
งานซ่อมแซมผิวจราจรลาดยาง สาย บ. กุ่มโคก - บ. กาบบัว อ.เดิมบางฯ
 งานซ่อมแซมผิวจราจรลาดยาง สาย บ. กุ่มโคก - บ. กาบบัว อ.เดิมบางฯ
งานให้บริการรถสุขาเคลื่อนที่และสุขาลากจูง งานทำบุขึ้นบ้านใหม่ ณ อ.บางปลาม้า วันที่ 6 เม.ย 58 จำนวน 1 คัน
 งานให้บริการรถสุขาเคลื่อนที่และสุขาลากจูง งานทำบุขึ้นบ้านใหม่ ณ อ.บางปลาม้า วันที่ 6 เม.ย 58 จำนวน 1 คัน
งานให้บริการรถสุขาเคลื่อนที่และสุขาลากจูง งานทำบุขึ้นบ้านใหม่ ณ อ.บางปลาม้า วันที่ 6 เม.ย 58 จำนวน 1 คัน
 งานให้บริการรถสุขาเคลื่อนที่และสุขาลากจูง งานทำบุขึ้นบ้านใหม่ ณ อ.บางปลาม้า วันที่ 6 เม.ย 58 จำนวน 1 คัน
งานให้บริการรถสุขาเคลื่อนที่และสุขาลากจูง งานทำบุขึ้นบ้านใหม่ ณ อ.บางปลาม้า วันที่ 6 เม.ย 58 จำนวน 1 คัน
 งานให้บริการรถสุขาเคลื่อนที่และสุขาลากจูง งานทำบุขึ้นบ้านใหม่ ณ อ.บางปลาม้า วันที่ 6 เม.ย 58 จำนวน 1 คัน
งานให้บริการรถสุขาเคลื่อนที่และสุขาลากจูง งานสงกรานต์รดน้ำดำหัว ผู้ว่าราชการจังหวัด ณ บริเวณถนนหลวงทรงพล ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมืองฯ วันที่ 10 เม.ย 58 จำนวน 1 คัน
 งานให้บริการรถสุขาเคลื่อนที่และสุขาลากจูง งานสงกรานต์รดน้ำดำหัว ผู้ว่าราชการจังหวัด ณ บริเวณถนนหลวงทรงพล ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมืองฯ วันที่ 10 เม.ย 58 จำนวน 1 คัน
งานให้บริการรถสุขาเคลื่อนที่และสุขาลากจูง งานสงกรานต์รดน้ำดำหัว ผู้ว่าราชการจังหวัด ณ บริเวณถนนหลวงทรงพล ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมืองฯ วันที่ 10 เม.ย 58 จำนวน 1 คัน
 งานให้บริการรถสุขาเคลื่อนที่และสุขาลากจูง งานสงกรานต์รดน้ำดำหัว ผู้ว่าราชการจังหวัด ณ บริเวณถนนหลวงทรงพล ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมืองฯ วันที่ 10 เม.ย 58 จำนวน 1 คัน
งานให้บริการรถสุขาเคลื่อนที่และสุขาลากจูง งานสงกรานต์รดน้ำดำหัว ผู้ว่าราชการจังหวัด ณ บริเวณถนนหลวงทรงพล ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมืองฯ วันที่ 10 เม.ย 58 จำนวน 1 คัน
 งานให้บริการรถสุขาเคลื่อนที่และสุขาลากจูง งานสงกรานต์รดน้ำดำหัว ผู้ว่าราชการจังหวัด ณ บริเวณถนนหลวงทรงพล ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมืองฯ วันที่ 10 เม.ย 58 จำนวน 1 คัน
งานมหกรรม ณ กศน.ด่านช้าง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี วันที่ 1-3 เม.ย 58 จำนวน 1 คัน
 งานมหกรรม ณ กศน.ด่านช้าง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี วันที่ 1-3 เม.ย 58 จำนวน 1 คัน
งานมหกรรม ณ กศน.ด่านช้าง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี วันที่ 1-3 เม.ย 58 จำนวน 1 คัน
 งานมหกรรม ณ กศน.ด่านช้าง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี วันที่ 1-3 เม.ย 58 จำนวน 1 คัน
งานมหกรรม ณ กศน.ด่านช้าง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี วันที่ 1-3 เม.ย 58 จำนวน 1 คัน
 งานมหกรรม ณ กศน.ด่านช้าง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี วันที่ 1-3 เม.ย 58 จำนวน 1 คัน
งานให้บริการรถสุขาเคลื่อนที่และสุขาลากจูง งานบวช ณ อ.ศรีประจันต์ วันที่ 4 เม.ย 58 จำนวน 1 คัน
 งานให้บริการรถสุขาเคลื่อนที่และสุขาลากจูง งานบวช ณ อ.ศรีประจันต์ วันที่ 4 เม.ย 58 จำนวน 1 คัน
งานให้บริการรถสุขาเคลื่อนที่และสุขาลากจูง งานบวช ณ อ.ศรีประจันต์ วันที่ 4 เม.ย 58 จำนวน 1 คัน
 งานให้บริการรถสุขาเคลื่อนที่และสุขาลากจูง งานบวช ณ อ.ศรีประจันต์ วันที่ 4 เม.ย 58 จำนวน 1 คัน
งานให้บริการรถสุขาเคลื่อนที่และสุขาลากจูง งานบวช ณ อ.ศรีประจันต์ วันที่ 4 เม.ย 58 จำนวน 1 คัน
 งานให้บริการรถสุขาเคลื่อนที่และสุขาลากจูง งานบวช ณ อ.ศรีประจันต์ วันที่ 4 เม.ย 58 จำนวน 1 คัน
ส่งน้ำ ณ ค่ายลูกเสือท้าวอู่ทอง อ.อู่ทอง
 ส่งน้ำ ณ ค่ายลูกเสือท้าวอู่ทอง อ.อู่ทอง
ส่งน้ำ ณ ค่ายลูกเสือท้าวอู่ทอง อ.อู่ทอง
 ส่งน้ำ ณ ค่ายลูกเสือท้าวอู่ทอง อ.อู่ทอง
ส่งน้ำ ณ ค่ายลูกเสือท้าวอู่ทอง อ.อู่ทอง
 ส่งน้ำ ณ ค่ายลูกเสือท้าวอู่ทอง อ.อู่ทอง
งานแข่งขันฟุตบอล ณ สนามกีฬา 4 เม.ย 58
 งานแข่งขันฟุตบอล ณ สนามกีฬา 4 เม.ย 58
งานแข่งขันฟุตบอล ณ สนามกีฬา 4 เม.ย 58
 งานแข่งขันฟุตบอล ณ สนามกีฬา 4 เม.ย 58
งานแข่งขันฟุตบอล ณ สนามกีฬา 4 เม.ย 58
 งานแข่งขันฟุตบอล ณ สนามกีฬา 4 เม.ย 58
รถขุดไฮโดรลิค อบจ 81 , อบจ84 งานกำจัดวัชพืช เทศบาลตำบลเขาดิน ณ อำเภอเดิมบางฯ
 รถขุดไฮโดรลิค อบจ 81 , อบจ84 งานกำจัดวัชพืช เทศบาลตำบลเขาดิน ณ อำเภอเดิมบางฯ
รถขุดไฮโดรลิค อบจ 81 , อบจ84 งานกำจัดวัชพืช เทศบาลตำบลเขาดิน ณ อำเภอเดิมบางฯ
 รถขุดไฮโดรลิค อบจ 81 , อบจ84 งานกำจัดวัชพืช เทศบาลตำบลเขาดิน ณ อำเภอเดิมบางฯ
รถขุดไฮโดรลิค อบจ 81 , อบจ84 งานกำจัดวัชพืช เทศบาลตำบลเขาดิน ณ อำเภอเดิมบางฯ
 รถขุดไฮโดรลิค อบจ 81 , อบจ84 งานกำจัดวัชพืช เทศบาลตำบลเขาดิน ณ อำเภอเดิมบางฯ
รถขุดไฮดรอลิค อบจ. 64 สพ งานกำจัดวัชพืช อบต.ทุ่งคอก อ.สองพี่น้อง
 รถขุดไฮดรอลิค อบจ. 64 สพ งานกำจัดวัชพืช อบต.ทุ่งคอก อ.สองพี่น้อง
รถขุดไฮดรอลิค อบจ. 64 สพ งานกำจัดวัชพืช อบต.ทุ่งคอก อ.สองพี่น้อง
 รถขุดไฮดรอลิค อบจ. 64 สพ งานกำจัดวัชพืช อบต.ทุ่งคอก อ.สองพี่น้อง
รถขุดไฮดรอลิค อบจ. 64 สพ งานกำจัดวัชพืช อบต.ทุ่งคอก อ.สองพี่น้อง
 รถขุดไฮดรอลิค อบจ. 64 สพ งานกำจัดวัชพืช อบต.ทุ่งคอก อ.สองพี่น้อง
รถขุดไฮโดรลิค อบจ. 44 สพ ,อบจ.82 สพ งานกำจัดผักตบชวาในแม่น้ำท่าจีน อ.ศรีประจันต์
 รถขุดไฮโดรลิค อบจ. 44 สพ ,อบจ.82 สพ งานกำจัดผักตบชวาในแม่น้ำท่าจีน อ.ศรีประจันต์
รถขุดไฮโดรลิค อบจ. 44 สพ ,อบจ.82 สพ งานกำจัดผักตบชวาในแม่น้ำท่าจีน อ.ศรีประจันต์
 รถขุดไฮโดรลิค อบจ. 44 สพ ,อบจ.82 สพ งานกำจัดผักตบชวาในแม่น้ำท่าจีน อ.ศรีประจันต์
รถขุดไฮโดรลิค อบจ. 44 สพ ,อบจ.82 สพ งานกำจัดผักตบชวาในแม่น้ำท่าจีน อ.ศรีประจันต์
 รถขุดไฮโดรลิค อบจ. 44 สพ ,อบจ.82 สพ งานกำจัดผักตบชวาในแม่น้ำท่าจีน อ.ศรีประจันต์
รถขุดไฮโดรลิค ตค-3721 งานขุดลอกวัชพืช อบต.ไผ่ขวาง
 รถขุดไฮโดรลิค ตค-3721 งานขุดลอกวัชพืช อบต.ไผ่ขวาง
รถขุดไฮโดรลิค ตค-3721 งานขุดลอกวัชพืช อบต.ไผ่ขวาง
 รถขุดไฮโดรลิค ตค-3721 งานขุดลอกวัชพืช อบต.ไผ่ขวาง
รถขุดไฮโดรลิค ตค-3721 งานขุดลอกวัชพืช อบต.ไผ่ขวาง
 รถขุดไฮโดรลิค ตค-3721 งานขุดลอกวัชพืช อบต.ไผ่ขวาง
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ : นายกอบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก อบจ.สุพรรณบุรี
นายกอบจ.พบประชาชน
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการศึกษาฯ
กองพัฒนาชนบท
กองการเจ้าหน้าที่
หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์ท่องเที่ยว
ศูนย์เทคโนโลยีฯ
ศูนย์กีฬา
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
ศูนย์จัดหาและพัฒนารายได้ฯ
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ อบจ.สุพรรณบุรี
บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ
สถานีขนส่งด่านช้าง
ระบบติดตามยานพาหนะ
ระบบแท่งวัดน้ำมันในเครื่องจักร
องค์กรต้นแบบไร้พุง
ระบบทางด่วนรับ-ส่งข้อมูล
โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ
QR Code Facebook อบจ.
ยุวชนประชาธิปไตย เครือข่ายแห่งรัฐสภา
แผนที่ภูมิอากาศ
suphan.go.th/webmail
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
 • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Thailand e-Government)
 • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • สายด่วนของรัฐบาล 1111