ประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่ผลงานโครงสร้างองค์กรติดต่อ
FacebookMail
ข้อมูลทั้งหมด
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
กิจกรรม
ผลงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี
รายรับ รายจ่าย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ของดีบ้านฉัน
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
การบริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)
แบบฟอร์มการชำระภาษีฯ
ขั้นตอนและวิธีการชำระภาษีฯ
คู่มือประชาชน
หนังสือสั่งการ
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
คลินิกเซ็นเตอร์
กระดานสนทนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ฐานข้อมูลประวัติบุคลากร
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ระเบียบพัสดุฯ การจัดซื้อจัดจ้าง
การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ITA
ข้อระเบียบและกฎหมาย
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
วารสาร อบจ.
VDO Conference
สินค้า OTOP
แหล่งท่องเที่ยว
บึงฉวาก
สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน GPS
Adobe Reader
ผู้เข้าชมขณะนี้
7
ผู้เข้าชมวันนี้
26
ผู้เข้าชมเดือนนี้
9580
ผู้เข้าชมทั้งหมด
1033620
 
 
 
 
การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นหนึ่ง เป็นที่พึ่งของประชาชน    องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชั้นนำทางด้านการศึกษา การท่องเที่ยว การกีฬาและเป็นเมืองสะอาดสวยงามปราศจากมลพิษ
กองพัฒนาชนบท
จำนวนผู้เข้าชม : 4489   
 
- รายงานความก้าวหน้าของกองพัฒนาชนบท วันที่ ๑๘ - ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
- รายงานความก้าวหน้าของกองพัฒนาชนบท วันที่ ๑๘ - ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
: 240   
- รายงานความก้าวหน้าของกองพัฒนาชนบท วันที่ ๑๑ - ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
- รายงานความก้าวหน้าของกองพัฒนาชนบท วันที่ ๑๑ - ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
: 210   
- รายงานความก้าวหน้าของกองพัฒนาชนบท วันที่ ๔ - ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
- รายงานความก้าวหน้าของกองพัฒนาชนบท วันที่ ๔ - ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
: 338   
- รายงานความก้าวหน้าของกองพัฒนาชนบท วันที่ ๒๘ ตุลาตม - ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
- รายงานความก้าวหน้าของกองพัฒนาชนบท วันที่ ๒๘ ตุลาตม - ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
: 251   
- รายงานความก้าวหน้าของกองพัฒนาชนบท วันที่ ๒๑ - ๒๕ ตุลาตม ๒๕๕๖
- รายงานความก้าวหน้าของกองพัฒนาชนบท วันที่ ๒๑ - ๒๕ ตุลาตม ๒๕๕๖
: 303   
- รายงานความก้าวหน้าของกองพัฒนาชนบท วันที่ ๗ - ๑๑ ตุลาตม ๒๕๕๖
- รายงานความก้าวหน้าของกองพัฒนาชนบท วันที่ ๗ - ๑๑ ตุลาตม ๒๕๕๖
: 312   
- รายงานความก้าวหน้าของกองพัฒนาชนบท วันที่ ๓๐ กันยายน - ๔ ตุลาตม ๒๕๕๖
- รายงานความก้าวหน้าของกองพัฒนาชนบท วันที่ ๓๐ กันยายน - ๔ ตุลาตม ๒๕๕๖
: 173   
- รายงานความก้าวหน้าของกองพัฒนาชนบท วันที่ ๒๓ - ๒๗ กันยายน ๒๕๕๖
- รายงานความก้าวหน้าของกองพัฒนาชนบท วันที่ ๒๓ - ๒๗ กันยายน ๒๕๕๖
: 286   
- รายงานความก้าวหน้าของกองพัฒนาชนบท วันที่ ๑๖ - ๒๐ กันยายน ๒๕๕๖
- รายงานความก้าวหน้าของกองพัฒนาชนบท วันที่ ๑๖ - ๒๐ กันยายน ๒๕๕๖
: 364   
- รายงานความก้าวหน้าของกองพัฒนาชนบท วันที่ ๙ - ๑๓ กันยายน ๒๕๕๖
- รายงานความก้าวหน้าของกองพัฒนาชนบท วันที่ ๙ - ๑๓ กันยายน ๒๕๕๖
: 234   
- รายงานความก้าวหน้าของกองพัฒนาชนบท วันที่ ๒ - ๖ กันยายน ๒๕๕๖
- รายงานความก้าวหน้าของกองพัฒนาชนบท วันที่ ๒ - ๖ กันยายน ๒๕๕๖
: 216   
- รายงานความก้าวหน้าของกองพัฒนาชนบท วันที่ ๑๙ - ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๖
- รายงานความก้าวหน้าของกองพัฒนาชนบท วันที่ ๑๙ - ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๖
: 266   
- รายงานความก้าวหน้าของกองพัฒนาชนบท ประจำวันที่ ๑๒ - ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๖
- รายงานความก้าวหน้าของกองพัฒนาชนบท ประจำวันที่ ๑๒ - ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๖
: 261   
- รายงานความก้าวหน้าของกองพัฒนาชนบท ประจำวันที่ ๕ - ๙ สิงหาคม ๒๕๕๖
- รายงานความก้าวหน้าของกองพัฒนาชนบท ประจำวันที่ ๕ - ๙ สิงหาคม ๒๕๕๖
: 542   
- รายงานความก้าวหน้าของกองพัฒนาชนบท ประจำวันที่ ๒๙ กรกฎาคม - ๒ สิงหาคม ๒๕๕๖
- รายงานความก้าวหน้าของกองพัฒนาชนบท ประจำวันที่ ๒๙ กรกฎาคม - ๒ สิงหาคม ๒๕๕๖
: 260   
- รายงานความก้าวหน้าของกองพัฒนาชนบท ประจำวันที่ ๒๒ - ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖
- รายงานความก้าวหน้าของกองพัฒนาชนบท ประจำวันที่ ๒๒ - ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖
: 400   
- รายงานความก้าวหน้าของกองพัฒนาชนบท ประจำวันที่ ๑๕ - ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖
- รายงานความก้าวหน้าของกองพัฒนาชนบท ประจำวันที่ ๑๕ - ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖
: 424   
- รายงานความก้าวหน้าของกองพัฒนาชนบท ประจำวันที่ ๘ - ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖
- รายงานความก้าวหน้าของกองพัฒนาชนบท ประจำวันที่ ๘ - ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖
: 303   
- รายงานความก้าวหน้าของกองพัฒนาชนบท ประจำวันที่ ๑ - ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖
- รายงานความก้าวหน้าของกองพัฒนาชนบท ประจำวันที่ ๑ - ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖
: 318   
- รายงานความก้าวหน้าของกองพัฒนาชนบท ประจำวันที่ ๒๔ - ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๖
- รายงานความก้าวหน้าของกองพัฒนาชนบท ประจำวันที่ ๒๔ - ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๖
: 344   
1 2 34 5
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ : นายกอบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก อบจ.สุพรรณบุรี
นายกอบจ.พบประชาชน
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการศึกษาฯ
กองพัฒนาชนบท
กองการเจ้าหน้าที่
หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์ท่องเที่ยว
ศูนย์เทคโนโลยีฯ
ศูนย์กีฬา
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
ศูนย์จัดหาและพัฒนารายได้ฯ
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ อบจ.สุพรรณบุรี
บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ
สถานีขนส่งด่านช้าง
ระบบติดตามยานพาหนะ
ระบบแท่งวัดน้ำมันในเครื่องจักร
องค์กรต้นแบบไร้พุง
ระบบทางด่วนรับ-ส่งข้อมูล
โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ
QR Code Facebook อบจ.
ยุวชนประชาธิปไตย เครือข่ายแห่งรัฐสภา
แผนที่ภูมิอากาศ
suphan.go.th/webmail
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
  • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Thailand e-Government)
  • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  • สายด่วนของรัฐบาล 1111