ประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่ผลงานโครงสร้างองค์กรติดต่อ
FacebookMail
ข้อมูลทั้งหมด
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
กิจกรรม
ผลงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี
รายรับ รายจ่าย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ของดีบ้านฉัน
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
การบริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)
แบบฟอร์มการชำระภาษีฯ
ขั้นตอนและวิธีการชำระภาษีฯ
คู่มือประชาชน
หนังสือสั่งการ
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
คลินิกเซ็นเตอร์
กระดานสนทนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ฐานข้อมูลประวัติบุคลากร
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ระเบียบพัสดุฯ การจัดซื้อจัดจ้าง
การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ITA
ข้อระเบียบและกฎหมาย
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
วารสาร อบจ.
VDO Conference
สินค้า OTOP
แหล่งท่องเที่ยว
บึงฉวาก
สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน GPS
Adobe Reader
ผู้เข้าชมขณะนี้
8
ผู้เข้าชมวันนี้
28
ผู้เข้าชมเดือนนี้
9582
ผู้เข้าชมทั้งหมด
1033622
 
 
 
 
การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นหนึ่ง เป็นที่พึ่งของประชาชน    องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชั้นนำทางด้านการศึกษา การท่องเที่ยว การกีฬาและเป็นเมืองสะอาดสวยงามปราศจากมลพิษ
กองพัฒนาชนบท
จำนวนผู้เข้าชม : 4490   
 
- รายงานความก้าวหน้าของกองพัฒนาชนบท ประจำวันที่ ๑๗ - ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๖
- รายงานความก้าวหน้าของกองพัฒนาชนบท ประจำวันที่ ๑๗ - ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๖
: 303   
- รายงานความก้าวหน้าของกองพัฒนาชนบท ประจำวันที่ ๑๐ - ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๖
- รายงานความก้าวหน้าของกองพัฒนาชนบท ประจำวันที่ ๑๐ - ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๖
: 373   
- รายงานความก้าวหน้าของกองพัฒนาชนบท ประจำวันที่ ๓ - ๗ มิถุนายน ๒๕๕๖
- รายงานความก้าวหน้าของกองพัฒนาชนบท ประจำวันที่ ๓ - ๗ มิถุนายน ๒๕๕๖
: 375   
- องค์การบริหารส่วนตำบลสาลีขอขอบคุณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
- องค์การบริหารส่วนตำบลสาลีขอขอบคุณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
: 2763   
- รายงานความก้าวหน้าของกองพัฒนาชนบท ประจำวันที่ ๒๗ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖
- รายงานความก้าวหน้าของกองพัฒนาชนบท ประจำวันที่ ๒๗ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖
: 296   
- รายงานความก้าวหน้าของกองพัฒนาชนบท ประจำวันที่ ๒๐ - ๒๔ พฤษภาคม  ๒๕๕๖
- รายงานความก้าวหน้าของกองพัฒนาชนบท ประจำวันที่ ๒๐ - ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖
: 270   
- รายงานความก้าวหน้าของกองพัฒนาชนบท ประจำวันที่ ๑๓ – ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖
- รายงานความก้าวหน้าของกองพัฒนาชนบท ประจำวันที่ ๑๓ – ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖
: 578   
- รายงานความก้าวหน้าของกองพัฒนาชนบท ประจำวันที่ ๒๙ เมษายน – ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖
- รายงานความก้าวหน้าของกองพัฒนาชนบท ประจำวันที่ ๒๙ เมษายน – ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖
: 490   
- รายงานความก้าวหน้าของกองพัฒนาชนบท ประจำวันที่ ๒๒ - ๒๖ เมษายน ๒๕๕๖
- รายงานความก้าวหน้าของกองพัฒนาชนบท ประจำวันที่ ๒๒ - ๒๖ เมษายน ๒๕๕๖
: 275   
- รายงานความก้าวหน้าของกองพัฒนาชนบท ประจำวันที่  ๑๕ - ๑๙ เมษายน ๒๕๕๖
- รายงานความก้าวหน้าของกองพัฒนาชนบท ประจำวันที่ ๑๕ - ๑๙ เมษายน ๒๕๕๖
: 427   
- รายงานความก้าวหน้าของกองพัฒนาชนบท ประจำวันที่ ๗ - ๑๑ เมษายน ๒๕๕๖
- รายงานความก้าวหน้าของกองพัฒนาชนบท ประจำวันที่ ๗ - ๑๑ เมษายน ๒๕๕๖
: 334   
- รายงานความก้าวหน้าของกองพัฒนาชนบท ประจำวันที่ ๑ - ๕ เมษายน ๒๕๕๖
- รายงานความก้าวหน้าของกองพัฒนาชนบท ประจำวันที่ ๑ - ๕ เมษายน ๒๕๕๖
: 291   
- รายงานความก้าวหน้าของกองพัฒนาชนบท ประจำวันที่ ๒๕ - ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๖
- รายงานความก้าวหน้าของกองพัฒนาชนบท ประจำวันที่ ๒๕ - ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๖
: 351   
- รายงานความก้าวหน้าของกองพัฒนาชนบท ประจำวันที่ ๑๘ - ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๖
- รายงานความก้าวหน้าของกองพัฒนาชนบท ประจำวันที่ ๑๘ - ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๖
: 394   
- รายงานความก้าวหน้าของกองพัฒนาชนบท ประจำวันที่ ๑๑ - ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๖
- รายงานความก้าวหน้าของกองพัฒนาชนบท ประจำวันที่ ๑๑ - ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๖
: 349   
- รายงานความก้าวหน้าของกองพัฒนาชนบท ประจำวันที่ ๔ - ๘ มีนาคม ๒๕๕๖
- รายงานความก้าวหน้าของกองพัฒนาชนบท ประจำวันที่ ๔ - ๘ มีนาคม ๒๕๕๖
: 378   
- รายงานความก้าวหน้าของกองพัฒนาชนบท ประจำวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ - ๑ มีนาคม ๒๕๕๖
- รายงานความก้าวหน้าของกองพัฒนาชนบท ประจำวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ - ๑ มีนาคม ๒๕๕๖
: 497   
- รายงานความก้าวหน้าของกองพัฒนาชนบท ประจำวันที่ ๑๘ - ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
- รายงานความก้าวหน้าของกองพัฒนาชนบท ประจำวันที่ ๑๘ - ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
: 240   
- รายงานความก้าวหน้าของกองพัฒนาชนบท ประจำวันที่ ๑๑ - ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
- รายงานความก้าวหน้าของกองพัฒนาชนบท ประจำวันที่ ๑๑ - ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
: 273   
- รายงานความก้าวหน้าของกองพัฒนาชนบท ประจำวันที่ ๔ - ๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖
- รายงานความก้าวหน้าของกองพัฒนาชนบท ประจำวันที่ ๔ - ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
: 369   
1 2 3 45
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ : นายกอบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก อบจ.สุพรรณบุรี
นายกอบจ.พบประชาชน
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการศึกษาฯ
กองพัฒนาชนบท
กองการเจ้าหน้าที่
หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์ท่องเที่ยว
ศูนย์เทคโนโลยีฯ
ศูนย์กีฬา
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
ศูนย์จัดหาและพัฒนารายได้ฯ
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ อบจ.สุพรรณบุรี
บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ
สถานีขนส่งด่านช้าง
ระบบติดตามยานพาหนะ
ระบบแท่งวัดน้ำมันในเครื่องจักร
องค์กรต้นแบบไร้พุง
ระบบทางด่วนรับ-ส่งข้อมูล
โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ
QR Code Facebook อบจ.
ยุวชนประชาธิปไตย เครือข่ายแห่งรัฐสภา
แผนที่ภูมิอากาศ
suphan.go.th/webmail
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
  • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Thailand e-Government)
  • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  • สายด่วนของรัฐบาล 1111