ประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่ผลงานโครงสร้างองค์กรติดต่อ
FacebookMail
ข้อมูลทั้งหมด
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
กิจกรรม
ผลงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี
รายรับ รายจ่าย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ของดีบ้านฉัน
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
การบริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)
แบบฟอร์มการชำระภาษีฯ
ขั้นตอนและวิธีการชำระภาษีฯ
คู่มือประชาชน
หนังสือสั่งการ
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
คลินิกเซ็นเตอร์
กระดานสนทนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ฐานข้อมูลประวัติบุคลากร
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ระเบียบพัสดุฯ การจัดซื้อจัดจ้าง
การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ITA
ข้อระเบียบและกฎหมาย
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
วารสาร อบจ.
VDO Conference
สินค้า OTOP
แหล่งท่องเที่ยว
บึงฉวาก
สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน GPS
Adobe Reader
ผู้เข้าชมขณะนี้
7
ผู้เข้าชมวันนี้
169
ผู้เข้าชมเดือนนี้
10227
ผู้เข้าชมทั้งหมด
1034267
 
 
 
 
การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นหนึ่ง เป็นที่พึ่งของประชาชน    องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชั้นนำทางด้านการศึกษา การท่องเที่ยว การกีฬาและเป็นเมืองสะอาดสวยงามปราศจากมลพิษ
กองการศึกษาฯ
จำนวนผู้เข้าชม : 263   
 
รายงานความก้าวหน้าของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประจำวันที่ ๘-๑๔ มกราคม ๒๕๖๑
 
ประชุมการจัดโครงการฝึกอบรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูเพื่อสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น วันที่ 8 มกราคม 2561 ณ ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี
 ประชุมการจัดโครงการฝึกอบรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูเพื่อสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น วันที่ 8 มกราคม 2561 ณ ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี
ประชุมการจัดโครงการฝึกอบรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูเพื่อสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น วันที่ 8 มกราคม 2561 ณ ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี
 ประชุมการจัดโครงการฝึกอบรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูเพื่อสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น วันที่ 8 มกราคม 2561 ณ ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี
เข้าร่วมประชุมส่วนราชการประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 8 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
 เข้าร่วมประชุมส่วนราชการประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 8 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
เข้าร่วมประชุมส่วนราชการประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 8 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
 เข้าร่วมประชุมส่วนราชการประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 8 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
ประชุมคณะกรรมการเผยแพร่พระพุทธศาสนาประจำจังหวัดสุพรรณบุรี  เพื่อคัดสรรบุคคลผู้ได้รับรางวัล “เสาอโสกผู้นำศีลธรรมประจำปี 2561” วันที่ 9 มกราคม 2561 ณ ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี
 ประชุมคณะกรรมการเผยแพร่พระพุทธศาสนาประจำจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อคัดสรรบุคคลผู้ได้รับรางวัล “เสาอโสกผู้นำศีลธรรมประจำปี 2561” วันที่ 9 มกราคม 2561 ณ ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี
ประชุมคณะกรรมการเผยแพร่พระพุทธศาสนาประจำจังหวัดสุพรรณบุรี  เพื่อคัดสรรบุคคลผู้ได้รับรางวัล “เสาอโสกผู้นำศีลธรรมประจำปี 2561” วันที่ 9 มกราคม 2561 ณ ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี
 ประชุมคณะกรรมการเผยแพร่พระพุทธศาสนาประจำจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อคัดสรรบุคคลผู้ได้รับรางวัล “เสาอโสกผู้นำศีลธรรมประจำปี 2561” วันที่ 9 มกราคม 2561 ณ ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี
เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรเพิ่มความรู้เทคนิคและวิธีการ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน วันที่ 13 – 14 มกราคม 2561 ณ โรงแรมสองพันบุรี
 เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรเพิ่มความรู้เทคนิคและวิธีการ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน วันที่ 13 – 14 มกราคม 2561 ณ โรงแรมสองพันบุรี
โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561  วันที่ 13 มกราคม 2561 ณ ศูนย์การค้าโรบินสันสุพรรณบุรี
 โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561 วันที่ 13 มกราคม 2561 ณ ศูนย์การค้าโรบินสันสุพรรณบุรี
โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561  วันที่ 13 มกราคม 2561 ณ ศูนย์การค้าโรบินสันสุพรรณบุรี
 โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561 วันที่ 13 มกราคม 2561 ณ ศูนย์การค้าโรบินสันสุพรรณบุรี
โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561  วันที่ 8 มกราคม 2561 ณ ที่ว่าการอำเภอหนองหญ้าไซ
 โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561 วันที่ 8 มกราคม 2561 ณ ที่ว่าการอำเภอหนองหญ้าไซ
โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561  วันที่ 8 มกราคม 2561 ณ ที่ว่าการอำเภอหนองหญ้าไซ
 โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561 วันที่ 8 มกราคม 2561 ณ ที่ว่าการอำเภอหนองหญ้าไซ
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ : นายกอบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก อบจ.สุพรรณบุรี
นายกอบจ.พบประชาชน
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการศึกษาฯ
กองพัฒนาชนบท
กองการเจ้าหน้าที่
หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์ท่องเที่ยว
ศูนย์เทคโนโลยีฯ
ศูนย์กีฬา
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
ศูนย์จัดหาและพัฒนารายได้ฯ
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ อบจ.สุพรรณบุรี
บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ
สถานีขนส่งด่านช้าง
ระบบติดตามยานพาหนะ
ระบบแท่งวัดน้ำมันในเครื่องจักร
องค์กรต้นแบบไร้พุง
ระบบทางด่วนรับ-ส่งข้อมูล
โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ
QR Code Facebook อบจ.
ยุวชนประชาธิปไตย เครือข่ายแห่งรัฐสภา
แผนที่ภูมิอากาศ
suphan.go.th/webmail
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
  • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Thailand e-Government)
  • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  • สายด่วนของรัฐบาล 1111