ประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่ผลงานโครงสร้างองค์กรติดต่อ
FacebookMail
ข้อมูลทั้งหมด
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
กิจกรรม
ผลงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี
รายรับ รายจ่าย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ของดีบ้านฉัน
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
การบริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)
แบบฟอร์มการชำระภาษีฯ
ขั้นตอนและวิธีการชำระภาษีฯ
คู่มือประชาชน
หนังสือสั่งการ
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
คลินิกเซ็นเตอร์
กระดานสนทนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ฐานข้อมูลประวัติบุคลากร
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ระเบียบพัสดุฯ การจัดซื้อจัดจ้าง
การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ITA
ข้อระเบียบและกฎหมาย
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
วารสาร อบจ.
VDO Conference
สินค้า OTOP
แหล่งท่องเที่ยว
บึงฉวาก
สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน GPS
Adobe Reader
ผู้เข้าชมขณะนี้
11
ผู้เข้าชมวันนี้
485
ผู้เข้าชมเดือนนี้
13018
ผู้เข้าชมทั้งหมด
1019686
 
 
 
 
การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นหนึ่ง เป็นที่พึ่งของประชาชน    องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชั้นนำทางด้านการศึกษา การท่องเที่ยว การกีฬาและเป็นเมืองสะอาดสวยงามปราศจากมลพิษ
กองแผนและงบประมาณ
จำนวนผู้เข้าชม : 163   
 
รายงานความก้าวหน้าของกองแผนและงบประมาณ ประจำวันที่ 15-20 พฤษภาคม 2561
 
เข้าร่วมประชุมคณะทำงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมสภา อบจ.สุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561
 เข้าร่วมประชุมคณะทำงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมสภา อบจ.สุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561
เข้าร่วมประชุมเรื่องเครือข่ายสตรีจังหวัดสุพรรณบุรี ณ ห้องประชุมข้างห้องนายก อบจ.สุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2561
 เข้าร่วมประชุมเรื่องเครือข่ายสตรีจังหวัดสุพรรณบุรี ณ ห้องประชุมข้างห้องนายก อบจ.สุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2561
ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองรายงานชี้แจงรายละเอียดข้อเท็จจริง ตามข้อเสนอแนะของ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2561
 ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองรายงานชี้แจงรายละเอียดข้อเท็จจริง ตามข้อเสนอแนะของ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2561
ส่งหนังสือขอบคุณ วิสาหกิจชุมชน ฯ ที่นำน้ำส้มเกล็ดหิมะ มาร่วมงานวันคล้ายวันเกิดท่านายกบุญชู สำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561
 ส่งหนังสือขอบคุณ วิสาหกิจชุมชน ฯ ที่นำน้ำส้มเกล็ดหิมะ มาร่วมงานวันคล้ายวันเกิดท่านายกบุญชู สำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ : นายกอบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก อบจ.สุพรรณบุรี
นายกอบจ.พบประชาชน
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการศึกษาฯ
กองพัฒนาชนบท
กองการเจ้าหน้าที่
หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์ท่องเที่ยว
ศูนย์เทคโนโลยีฯ
ศูนย์กีฬา
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
ศูนย์จัดหาและพัฒนารายได้ฯ
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ อบจ.สุพรรณบุรี
บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ
สถานีขนส่งด่านช้าง
ระบบติดตามยานพาหนะ
ระบบแท่งวัดน้ำมันในเครื่องจักร
องค์กรต้นแบบไร้พุง
ระบบทางด่วนรับ-ส่งข้อมูล
โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ
QR Code Facebook อบจ.
ยุวชนประชาธิปไตย เครือข่ายแห่งรัฐสภา
แผนที่ภูมิอากาศ
suphan.go.th/webmail
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
  • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Thailand e-Government)
  • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  • สายด่วนของรัฐบาล 1111