ประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่ผลงานโครงสร้างองค์กรติดต่อ
FacebookMail
ข้อมูลทั้งหมด
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
กิจกรรม
ผลงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี
รายรับ รายจ่าย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ของดีบ้านฉัน
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
การบริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)
แบบฟอร์มการชำระภาษีฯ
ขั้นตอนและวิธีการชำระภาษีฯ
คู่มือประชาชน
หนังสือสั่งการ
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
คลินิกเซ็นเตอร์
กระดานสนทนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ฐานข้อมูลประวัติบุคลากร
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ระเบียบพัสดุฯ การจัดซื้อจัดจ้าง
การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ITA
ข้อระเบียบและกฎหมาย
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
วารสาร อบจ.
VDO Conference
สินค้า OTOP
แหล่งท่องเที่ยว
บึงฉวาก
สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน GPS
Adobe Reader
ผู้เข้าชมขณะนี้
13
ผู้เข้าชมวันนี้
489
ผู้เข้าชมเดือนนี้
13022
ผู้เข้าชมทั้งหมด
1019690
 
 
 
 
การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นหนึ่ง เป็นที่พึ่งของประชาชน    องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชั้นนำทางด้านการศึกษา การท่องเที่ยว การกีฬาและเป็นเมืองสะอาดสวยงามปราศจากมลพิษ
กองแผนและงบประมาณ
จำนวนผู้เข้าชม : 214   
 
รายงานความก้าวหน้าของกองแผนและงบประมาณ ประจำวันที่ ๑๕ - ๒๐ ม.ค. ๒๕๖๑
 
เข้าร่วมรับประทานอาหารกลางวัน (3 ม.) ของกองแผนและงบประมาณ ณ ร้านอาหารขนาบน้ำตำบลสนามชัย อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2561
 เข้าร่วมรับประทานอาหารกลางวัน (3 ม.) ของกองแผนและงบประมาณ ณ ร้านอาหารขนาบน้ำตำบลสนามชัย อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2561
เข้าร่วมรับประทานอาหารกลางวัน (3 ม.) ของกองแผนและงบประมาณ ณ ร้านอาหารขนาบน้ำตำบลสนามชัย อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2561
 เข้าร่วมรับประทานอาหารกลางวัน (3 ม.) ของกองแผนและงบประมาณ ณ ร้านอาหารขนาบน้ำตำบลสนามชัย อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2561
เข้าร่วมงานรัฐพิธีบวงสรวงสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (รอบเช้า) ณ บริเวณพระบรมราชานุสรณ์ ดอนเจดีย์  อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561
 เข้าร่วมงานรัฐพิธีบวงสรวงสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (รอบเช้า) ณ บริเวณพระบรมราชานุสรณ์ ดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561
เข้าร่วมงานรัฐพิธีบวงสรวงสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (รอบเช้า) ณ บริเวณพระบรมราชานุสรณ์ ดอนเจดีย์  อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561
 เข้าร่วมงานรัฐพิธีบวงสรวงสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (รอบเช้า) ณ บริเวณพระบรมราชานุสรณ์ ดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561
เข้าร่วมเป็นเจ้าหน้าที่ประจำร้านบิงโกกาชาด (รอบกลางคืน) ณ บริเวณพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์  อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561
 เข้าร่วมเป็นเจ้าหน้าที่ประจำร้านบิงโกกาชาด (รอบกลางคืน) ณ บริเวณพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561
เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการองค์กรปกครองท้องถิ่นการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561
 เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการองค์กรปกครองท้องถิ่นการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561
เข้าร่วมงานรัฐพิธีวันพ่อขุนรามคำแหง (รอบเช้า) ณ หอประชุมอาชาสีหมอก ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2561
 เข้าร่วมงานรัฐพิธีวันพ่อขุนรามคำแหง (รอบเช้า) ณ หอประชุมอาชาสีหมอก ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2561
เข้าร่วมงานรัฐพิธีบวงสรวงสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (รอบเช้า) ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จ พระนเรศวรมหาราช วัดไชนาวาส อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2561
 เข้าร่วมงานรัฐพิธีบวงสรวงสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (รอบเช้า) ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จ พระนเรศวรมหาราช วัดไชนาวาส อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2561
เข้าร่วมต้อนรับจัดงานเทศกาลแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านนานาชาติ ณ โรงละครแห่งชาติภาคตะวันตก จังหวัดสุพรรณบุรี (รอบเช้า) และหอคอยบรรหาร – แจ่มใส (รอบบ่าย) จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2561
 เข้าร่วมต้อนรับจัดงานเทศกาลแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านนานาชาติ ณ โรงละครแห่งชาติภาคตะวันตก จังหวัดสุพรรณบุรี (รอบเช้า) และหอคอยบรรหาร – แจ่มใส (รอบบ่าย) จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2561
เข้าร่วมต้อนรับจัดงานเทศกาลแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านนานาชาติ ณ โรงละครแห่งชาติภาคตะวันตก จังหวัดสุพรรณบุรี (รอบเช้า) และหอคอยบรรหาร – แจ่มใส (รอบบ่าย) จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2561
 เข้าร่วมต้อนรับจัดงานเทศกาลแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านนานาชาติ ณ โรงละครแห่งชาติภาคตะวันตก จังหวัดสุพรรณบุรี (รอบเช้า) และหอคอยบรรหาร – แจ่มใส (รอบบ่าย) จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2561
เข้าร่วมงานวันโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช ณ อนุสาวรีย์พระยายมราช โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2561
 เข้าร่วมงานวันโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช ณ อนุสาวรีย์พระยายมราช โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2561
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ : นายกอบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก อบจ.สุพรรณบุรี
นายกอบจ.พบประชาชน
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการศึกษาฯ
กองพัฒนาชนบท
กองการเจ้าหน้าที่
หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์ท่องเที่ยว
ศูนย์เทคโนโลยีฯ
ศูนย์กีฬา
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
ศูนย์จัดหาและพัฒนารายได้ฯ
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ อบจ.สุพรรณบุรี
บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ
สถานีขนส่งด่านช้าง
ระบบติดตามยานพาหนะ
ระบบแท่งวัดน้ำมันในเครื่องจักร
องค์กรต้นแบบไร้พุง
ระบบทางด่วนรับ-ส่งข้อมูล
โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ
QR Code Facebook อบจ.
ยุวชนประชาธิปไตย เครือข่ายแห่งรัฐสภา
แผนที่ภูมิอากาศ
suphan.go.th/webmail
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
  • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Thailand e-Government)
  • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  • สายด่วนของรัฐบาล 1111