ประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่ผลงานโครงสร้างองค์กรติดต่อ
FacebookMail
ข้อมูลทั้งหมด
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
กิจกรรม
ผลงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี
รายรับ รายจ่าย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ของดีบ้านฉัน
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
การบริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)
แบบฟอร์มการชำระภาษีฯ
ขั้นตอนและวิธีการชำระภาษีฯ
คู่มือประชาชน
หนังสือสั่งการ
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
คลินิกเซ็นเตอร์
กระดานสนทนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ฐานข้อมูลประวัติบุคลากร
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ระเบียบพัสดุฯ การจัดซื้อจัดจ้าง
การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ITA
ข้อระเบียบและกฎหมาย
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
วารสาร อบจ.
VDO Conference
สินค้า OTOP
แหล่งท่องเที่ยว
บึงฉวาก
สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน GPS
Adobe Reader
ผู้เข้าชมขณะนี้
9
ผู้เข้าชมวันนี้
259
ผู้เข้าชมเดือนนี้
6872
ผู้เข้าชมทั้งหมด
1044839
 
 
 
 
การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นหนึ่ง เป็นที่พึ่งของประชาชน    องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชั้นนำทางด้านการศึกษา การท่องเที่ยว การกีฬาและเป็นเมืองสะอาดสวยงามปราศจากมลพิษ
กองแผนและงบประมาณ
จำนวนผู้เข้าชม : 12209   
 
- แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ อบจ.สุพรรณบุรี
- แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ อบจ.สุพรรณบุรี
: 197   
- ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี  พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙  อบจ.สุพรรณบุรี
- ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ อบจ.สุพรรณบุรี
: 209   
- ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี  พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๘ อบจ.สุพรรณบุรี
- ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๘ อบจ.สุพรรณบุรี
: 182   
- รายงานความก้าวหน้าของกองแผนและงบประมาณ ประจำวันที่ ๒๓ - ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๖
- รายงานความก้าวหน้าของกองแผนและงบประมาณ ประจำวันที่ ๒๓ - ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๖
: 219   
ประกาศ..เรื่องผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๘) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
ประกาศ..เรื่องผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๘) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
: 222   
ประกาศ..เรื่องการรายงานผลการดำิเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ( Eplan )
ประกาศ..เรื่องการรายงานผลการดำิเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ( Eplan )
: 181   
- รายงานความก้าวหน้าของกองแผนและงบประมาณ ประจำวันที่ ๑๖ - ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๖
- รายงานความก้าวหน้าของกองแผนและงบประมาณ ประจำวันที่ ๑๖ - ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๖
: 238   
- รายงานความก้าวหน้าของกองแผนและงบประมาณ ประจำวันที่ ๒ - ๖ ธันวาคม ๒๕๕๖
- รายงานความก้าวหน้าของกองแผนและงบประมาณ ประจำวันที่ ๒ - ๖ ธันวาคม ๒๕๕๖
: 230   
- รายงานความก้าวหน้าของกองแผนและงบประมาณ ประจำวันที่ ๒๕ - ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
- รายงานความก้าวหน้าของกองแผนและงบประมาณ ประจำวันที่ ๒๕ - ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
: 231   
- รายงานความก้าวหน้าของกองแผนและงบประมาณ ประจำวันที่ ๑๘ - ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
- รายงานความก้าวหน้าของกองแผนและงบประมาณ ประจำวันที่ ๑๘ - ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
: 263   
- รายงานความก้าวหน้าของกองแผนและงบประมาณ ประจำวันที่ ๑๑ - ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
- รายงานความก้าวหน้าของกองแผนและงบประมาณ ประจำวันที่ ๑๑ - ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
: 243   
- รายงานความก้าวหน้าของกองแผนและงบประมาณ ประจำวันที่ ๒๑ - ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๖
- รายงานความก้าวหน้าของกองแผนและงบประมาณ ประจำวันที่ ๒๑ - ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๖
: 276   
- รายงานความก้าวหน้าของกองแผนและงบประมาณ ประจำวันที่ ๑๔ - ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๖
- รายงานความก้าวหน้าของกองแผนและงบประมาณ ประจำวันที่ ๑๔ - ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๖
: 223   
- รายงานความก้าวหน้าของกองแผนและงบประมาณ ประจำวันที่ ๗ - ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๖
- รายงานความก้าวหน้าของกองแผนและงบประมาณ ประจำวันที่ ๗ - ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๖
: 228   
- รายงานความก้าวหน้าของกองแผนและงบประมาณ ประจำวันที่ ๓๐ กันยายน - ๔ ตุลาคม ๒๕๕๖
- รายงานความก้าวหน้าของกองแผนและงบประมาณ ประจำวันที่ ๓๐ กันยายน - ๔ ตุลาคม ๒๕๕๖
: 290   
- รายงานความก้าวหน้าของกองแผนและงบประมาณ ประจำวันที่ ๒๓ - ๒๗ กันยายน ๒๕๕๖
- รายงานความก้าวหน้าของกองแผนและงบประมาณ ประจำวันที่ ๒๓ - ๒๗ กันยายน ๒๕๕๖
: 200   
- รายงานความก้าวหน้าของกองแผนและงบประมาณ ประจำวันที่ ๑๖ - ๒๐ กันยายน ๒๕๕๖
- รายงานความก้าวหน้าของกองแผนและงบประมาณ ประจำวันที่ ๑๖ - ๒๐ กันยายน ๒๕๕๖
: 226   
- รายงานความก้าวหน้าของกองแผนและงบประมาณ ประจำวันที่ ๙ - ๑๓ กันยายน ๒๕๕๖
- รายงานความก้าวหน้าของกองแผนและงบประมาณ ประจำวันที่ ๙ - ๑๓ กันยายน ๒๕๕๖
: 336   
- รายงานความก้าวหน้าของกองแผนและงบประมาณ ประจำวันที่ ๒ - ๖ กันยายน ๒๕๕๖
- รายงานความก้าวหน้าของกองแผนและงบประมาณ ประจำวันที่ ๒ - ๖ กันยายน ๒๕๕๖
: 224   
- รายงานความก้าวหน้าของกองแผนและงบประมาณ ประจำวันที่ ๒๖ - ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๖
- รายงานความก้าวหน้าของกองแผนและงบประมาณ ประจำวันที่ ๒๖ - ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๖
: 426   
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1516 17 18
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ : นายกอบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก อบจ.สุพรรณบุรี
นายกอบจ.พบประชาชน
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการศึกษาฯ
กองพัฒนาชนบท
กองการเจ้าหน้าที่
หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์ท่องเที่ยว
ศูนย์เทคโนโลยีฯ
ศูนย์กีฬา
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
ศูนย์จัดหาและพัฒนารายได้ฯ
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ อบจ.สุพรรณบุรี
บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ
สถานีขนส่งด่านช้าง
ระบบติดตามยานพาหนะ
ระบบแท่งวัดน้ำมันในเครื่องจักร
องค์กรต้นแบบไร้พุง
ระบบทางด่วนรับ-ส่งข้อมูล
โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ
QR Code Facebook อบจ.
ยุวชนประชาธิปไตย เครือข่ายแห่งรัฐสภา
แผนที่ภูมิอากาศ
suphan.go.th/webmail
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
  • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Thailand e-Government)
  • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  • สายด่วนของรัฐบาล 1111