ประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่ผลงานโครงสร้างองค์กรติดต่อ
FacebookMail
ข้อมูลทั้งหมด
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
กิจกรรม
ผลงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี
รายรับ รายจ่าย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ของดีบ้านฉัน
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
การบริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)
แบบฟอร์มการชำระภาษีฯ
ขั้นตอนและวิธีการชำระภาษีฯ
คู่มือประชาชน
หนังสือสั่งการ
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
คลินิกเซ็นเตอร์
กระดานสนทนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ฐานข้อมูลประวัติบุคลากร
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ระเบียบพัสดุฯ การจัดซื้อจัดจ้าง
การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ITA
ข้อระเบียบและกฎหมาย
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
วารสาร อบจ.
VDO Conference
สินค้า OTOP
แหล่งท่องเที่ยว
บึงฉวาก
สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน GPS
Adobe Reader
ผู้เข้าชมขณะนี้
4
ผู้เข้าชมวันนี้
486
ผู้เข้าชมเดือนนี้
13019
ผู้เข้าชมทั้งหมด
1019687
 
 
 
 
การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นหนึ่ง เป็นที่พึ่งของประชาชน    องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชั้นนำทางด้านการศึกษา การท่องเที่ยว การกีฬาและเป็นเมืองสะอาดสวยงามปราศจากมลพิษ
กองแผนและงบประมาณ
จำนวนผู้เข้าชม : 11147   
 
- รายงานความก้าวหน้าของกองแผนและงบประมาณ ประจำวันที่ ๒๔ – ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๖
- รายงานความก้าวหน้าของกองแผนและงบประมาณ ประจำวันที่ ๒๔ – ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๖
: 325   
- รายงานความก้าวหน้าของกองแผนและงบประมาณ ประจำวันที่ ๑๗ – ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๖
- รายงานความก้าวหน้าของกองแผนและงบประมาณ ประจำวันที่ ๑๗ – ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๖
: 232   
- รายงานความก้าวหน้าของกองแผนและงบประมาณ ประจำวันที่ ๑๐ – ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๖
- รายงานความก้าวหน้าของกองแผนและงบประมาณ ประจำวันที่ ๑๐ – ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๖
: 269   
- รายงานความก้าวหน้าของกองแผนและงบประมาณ ประจำวันที่ ๓ – ๗ มิถุนายน ๒๕๕๖
- รายงานความก้าวหน้าของกองแผนและงบประมาณ ประจำวันที่ ๓ – ๗ มิถุนายน ๒๕๕๖
: 223   
- รายงานความก้าวหน้าของกองแผนและงบประมาณ ประจำวันที่ ๒๗ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖
- รายงานความก้าวหน้าของกองแผนและงบประมาณ ประจำวันที่ ๒๗ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖
: 183   
- รายงานความก้าวหน้าของกองแผนและงบประมาณ ประจำวันที่ ๒๐ – ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖
- รายงานความก้าวหน้าของกองแผนและงบประมาณ ประจำวันที่ ๒๐ – ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖
: 299   
- ประกาศ..เรื่องประกาศใช้กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี (สำหรับจัดทำแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙)
- ประกาศ..เรื่องประกาศใช้กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี (สำหรับจัดทำแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙)
: 281   
- รายงานความก้าวหน้าของกองแผนและงบประมาณ ประจำวันที่ ๑๓ – ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖
- รายงานความก้าวหน้าของกองแผนและงบประมาณ ประจำวันที่ ๑๓ – ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖
: 259   
- รายงานความก้าวหน้าของกองแผนและงบประมาณ ประจำวันที่ ๖ – ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖
- รายงานความก้าวหน้าของกองแผนและงบประมาณ ประจำวันที่ ๖ – ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖
: 536   
- รายงานความก้าวหน้าของกองแผนและงบประมาณ ประจำวันที่ ๒๙ เมษายน – ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖
- รายงานความก้าวหน้าของกองแผนและงบประมาณ ประจำวันที่ ๒๙ เมษายน – ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖
: 291   
- รายงานความก้าวหน้าของกองแผนและงบประมาณ ประจำวันที่ ๒๒ – ๒๖ เมษายน ๒๕๕๖
- รายงานความก้าวหน้าของกองแผนและงบประมาณ ประจำวันที่ ๒๒ – ๒๖ เมษายน ๒๕๕๖
: 243   
- รายงานความก้าวหน้าของกองแผนและงบประมาณ ประจำวันที่ ๑๕ – ๑๙ เมษายน ๒๕๕๖
- รายงานความก้าวหน้าของกองแผนและงบประมาณ ประจำวันที่ ๑๕ – ๑๙ เมษายน ๒๕๕๖
: 371   
- รายงานความก้าวหน้าของกองแผนและงบประมาณ ประจำวันที่ ๘ – ๑๒ เมษายน ๒๕๕๖
- รายงานความก้าวหน้าของกองแผนและงบประมาณ ประจำวันที่ ๘ – ๑๒ เมษายน ๒๕๕๖
: 157   
- รายงานความก้าวหน้าของกองแผนและงบประมาณ ประจำวันที่ ๑ – ๕ เมษายน ๒๕๕๖
- รายงานความก้าวหน้าของกองแผนและงบประมาณ ประจำวันที่ ๑ – ๕ เมษายน ๒๕๕๖
: 282   
- รายงานความก้าวหน้าของกองแผนและงบประมาณ ประจำวันที่ ๒๕ – ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๖
- รายงานความก้าวหน้าของกองแผนและงบประมาณ ประจำวันที่ ๒๕ – ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๖
: 304   
- รายงานความก้าวหน้าของกองแผนและงบประมาณ ประจำวันที่ ๑๘ – ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๖
- รายงานความก้าวหน้าของกองแผนและงบประมาณ ประจำวันที่ ๑๘ – ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๖
: 255   
- รายงานความก้าวหน้าของกองแผนและงบประมาณ ประจำวันที่ ๑๑ – ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๖
- รายงานความก้าวหน้าของกองแผนและงบประมาณ ประจำวันที่ ๑๑ – ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๖
: 332   
- รายงานความก้าวหน้าของกองแผนและงบประมาณ ประจำวันที่ ๔ – ๘ มีนาคม ๒๕๕๖
- รายงานความก้าวหน้าของกองแผนและงบประมาณ ประจำวันที่ ๔ – ๘ มีนาคม ๒๕๕๖
: 217   
- รายงานความก้าวหน้าของกองแผนและงบประมาณ ประจำวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ – ๑ มีนาคม ๒๕๕๖
- รายงานความก้าวหน้าของกองแผนและงบประมาณ ประจำวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ – ๑ มีนาคม ๒๕๕๖
: 363   
- รายงานความก้าวหน้าของกองแผนและงบประมาณ ประจำวันที่ ๑๘ - ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
- รายงานความก้าวหน้าของกองแผนและงบประมาณ ประจำวันที่ ๑๘ - ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
: 231   
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1617
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ : นายกอบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก อบจ.สุพรรณบุรี
นายกอบจ.พบประชาชน
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการศึกษาฯ
กองพัฒนาชนบท
กองการเจ้าหน้าที่
หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์ท่องเที่ยว
ศูนย์เทคโนโลยีฯ
ศูนย์กีฬา
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
ศูนย์จัดหาและพัฒนารายได้ฯ
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ อบจ.สุพรรณบุรี
บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ
สถานีขนส่งด่านช้าง
ระบบติดตามยานพาหนะ
ระบบแท่งวัดน้ำมันในเครื่องจักร
องค์กรต้นแบบไร้พุง
ระบบทางด่วนรับ-ส่งข้อมูล
โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ
QR Code Facebook อบจ.
ยุวชนประชาธิปไตย เครือข่ายแห่งรัฐสภา
แผนที่ภูมิอากาศ
suphan.go.th/webmail
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
  • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Thailand e-Government)
  • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  • สายด่วนของรัฐบาล 1111