ประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่ผลงานโครงสร้างองค์กรติดต่อ
FacebookMail
ข้อมูลทั้งหมด
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
กิจกรรม
ผลงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี
รายรับ รายจ่าย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ของดีบ้านฉัน
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
การบริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)
แบบฟอร์มการชำระภาษีฯ
ขั้นตอนและวิธีการชำระภาษีฯ
คู่มือประชาชน
หนังสือสั่งการ
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
คลินิกเซ็นเตอร์
กระดานสนทนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ฐานข้อมูลประวัติบุคลากร
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ระเบียบพัสดุฯ การจัดซื้อจัดจ้าง
การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ITA
ข้อระเบียบและกฎหมาย
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
วารสาร อบจ.
VDO Conference
สินค้า OTOP
แหล่งท่องเที่ยว
บึงฉวาก
สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน GPS
Adobe Reader
ผู้เข้าชมขณะนี้
9
ผู้เข้าชมวันนี้
189
ผู้เข้าชมเดือนนี้
9936
ผู้เข้าชมทั้งหมด
1033976
 
 
 
 
การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นหนึ่ง เป็นที่พึ่งของประชาชน    องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชั้นนำทางด้านการศึกษา การท่องเที่ยว การกีฬาและเป็นเมืองสะอาดสวยงามปราศจากมลพิษ
กองกิจการสภาฯ
จำนวนผู้เข้าชม : 9496   
 
- รายงานความก้าวหน้าของกองกิจการสภาฯ ประจำวันที่ ๑๐ - ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๗
- รายงานความก้าวหน้าของกองกิจการสภาฯ ประจำวันที่ ๑๐ - ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๗
: 187   
- รายงานความก้าวหน้าของกองกิจการสภาฯ ประจำวันที่ ๓ - ๗ มีนาคม ๒๕๕๗
- รายงานความก้าวหน้าของกองกิจการสภาฯ ประจำวันที่ ๓ - ๗ มีนาคม ๒๕๕๗
: 201   
- รายงานความก้าวหน้าของกองกิจการสภาฯ ประจำวันที่ ๒๔ - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
- รายงานความก้าวหน้าของกองกิจการสภาฯ ประจำวันที่ ๒๔ - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
: 226   
- รายงานความก้าวหน้าของกองกิจการสภาฯ ประจำวันที่ ๑๗ - ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
- รายงานความก้าวหน้าของกองกิจการสภาฯ ประจำวันที่ ๑๗ - ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
: 202   
- รายงานความก้าวหน้าของกองกิจการสภาฯ ประจำวันที่ ๑๐ - ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
- รายงานความก้าวหน้าของกองกิจการสภาฯ ประจำวันที่ ๑๐ - ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
: 212   
- รายงานความก้าวหน้าของกองกิจการสภาฯ ประจำวันที่ ๓ - ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
- รายงานความก้าวหน้าของกองกิจการสภาฯ ประจำวันที่ ๓ - ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
: 197   
- รายงานความก้าวหน้าของกองกิจการสภาฯ ประจำวันที่ ๒๗ - ๓๑ มกราคม ๒๕๕๗
- รายงานความก้าวหน้าของกองกิจการสภาฯ ประจำวันที่ ๒๗ - ๓๑ มกราคม ๒๕๕๗
: 198   
- รายงานความก้าวหน้าของกองกิจการสภาฯ ประจำวันที่ ๒๐ - ๒๔ มกราคม ๒๕๕๗
- รายงานความก้าวหน้าของกองกิจการสภาฯ ประจำวันที่ ๒๐ - ๒๔ มกราคม ๒๕๕๗
: 209   
- รายงานความก้าวหน้าของกองกิจการสภาฯ ประจำวันที่ ๑๓ - ๑๗ มกราคม ๒๕๕๗
- รายงานความก้าวหน้าของกองกิจการสภาฯ ประจำวันที่ ๑๓ - ๑๗ มกราคม ๒๕๕๗
: 176   
- รายงานความก้าวหน้าของกองกิจการสภาฯ ประจำวันที่ ๖ - ๑๐ มกราคม ๒๕๕๗
- รายงานความก้าวหน้าของกองกิจการสภาฯ ประจำวันที่ ๖ - ๑๐ มกราคม ๒๕๕๗
: 213   
- รายงานความก้าวหน้าของกองกิจการสภาฯ ประจำวันที่ ๒ - ๓ มกราคม ๒๕๕๗
- รายงานความก้าวหน้าของกองกิจการสภาฯ ประจำวันที่ ๒ - ๓ มกราคม ๒๕๕๗
: 184   
- รายงานความก้าวหน้าของกองกิจการสภาฯ ประจำวันที่ ๒๓ - ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๖
- รายงานความก้าวหน้าของกองกิจการสภาฯ ประจำวันที่ ๒๓ - ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๖
: 224   
- รายงานความก้าวหน้าของกองกิจการสภาฯ ประจำวันที่ ๑๖ - ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๖
- รายงานความก้าวหน้าของกองกิจการสภาฯ ประจำวันที่ ๑๖ - ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๖
: 231   
- รายงานความก้าวหน้าของกองกิจการสภาฯ ประจำวันที่ ๙ - ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๖
- รายงานความก้าวหน้าของกองกิจการสภาฯ ประจำวันที่ ๙ - ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๖
: 1276   
- รายงานความก้าวหน้าของกองกิจการสภาฯ ประจำวันที่ ๒ - ๖ ธันวาคม ๒๕๕๖
- รายงานความก้าวหน้าของกองกิจการสภาฯ ประจำวันที่ ๒ - ๖ ธันวาคม ๒๕๕๖
: 198   
- รายงานความก้าวหน้าของกองกิจการสภาฯ ประจำวันที่ ๒๕ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
- รายงานความก้าวหน้าของกองกิจการสภาฯ ประจำวันที่ ๒๕ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
: 208   
- รายงานความก้าวหน้าของกองกิจการสภาฯ ประจำวันที่ ๑๘ - ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
- รายงานความก้าวหน้าของกองกิจการสภาฯ ประจำวันที่ ๑๘ - ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
: 192   
- รายงานความก้าวหน้าของกองกิจการสภาฯ ประจำวันที่ ๑๑ - ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
- รายงานความก้าวหน้าของกองกิจการสภาฯ ประจำวันที่ ๑๑ - ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
: 222   
- รายงานความก้าวหน้าของกองกิจการสภาฯ ประจำวันที่ ๔ - ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
- รายงานความก้าวหน้าของกองกิจการสภาฯ ประจำวันที่ ๔ - ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
: 205   
- รายงานความก้าวหน้าของกิจการสภาฯ ประจำัวันที่ ๑๔ - ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๖
- รายงานความก้าวหน้าของกิจการสภาฯ ประจำัวันที่ ๑๔ - ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๖
: 176   
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1314 15 16
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ : นายกอบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก อบจ.สุพรรณบุรี
นายกอบจ.พบประชาชน
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการศึกษาฯ
กองพัฒนาชนบท
กองการเจ้าหน้าที่
หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์ท่องเที่ยว
ศูนย์เทคโนโลยีฯ
ศูนย์กีฬา
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
ศูนย์จัดหาและพัฒนารายได้ฯ
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ อบจ.สุพรรณบุรี
บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ
สถานีขนส่งด่านช้าง
ระบบติดตามยานพาหนะ
ระบบแท่งวัดน้ำมันในเครื่องจักร
องค์กรต้นแบบไร้พุง
ระบบทางด่วนรับ-ส่งข้อมูล
โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ
QR Code Facebook อบจ.
ยุวชนประชาธิปไตย เครือข่ายแห่งรัฐสภา
แผนที่ภูมิอากาศ
suphan.go.th/webmail
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
  • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Thailand e-Government)
  • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  • สายด่วนของรัฐบาล 1111