องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี
ติดต่อเราเอกสาร/รายงานข่าวสารและกิจกรรมเกี่ยวกับ อบจ.หน้าแรก

เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม
สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก รายการ อบจ.สัมพันธ์
ประวัตินายก อบจ.

ประวัติการศึกษา

ประวัติการศึกษา

  • มัธยมศึกษาตอนปลาย  จากโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย  จังหวัดสุพรรณบุรี
  • ปริญญาตรี  สาขาศิลปศาสตร์  จากสถาบันราชภัฎเทพสตรี  จังหวัดลพบุรี
  • ปริญญาโท  สาขารัฐประศาสนศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยณิวัฒนา  จังหวัดสุพรรณบุรี
  • ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 
  • ศึกษาหลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 11 จากสถาบันพระปกเกล้า
  • ศึกษาหลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 18 จากสถาบันพระปกเกล้า
  • ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
Copyright © 2019 All rights reserved.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์  4,580,822